Quyết định 776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 776/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÓM ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI CÔNG ƯỚC CỦA

LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG

----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 950/2009/QĐ-CTN ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3260/VPCP-KNTN ngày 17/5/2010 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Thanh tra Chính phủ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thành lập Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là Nhóm đánh giá), gồm:

1. Ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng thanh tra Chính phủ, Trưởng nhóm đánh giá;

2. Ông Nguyễn Quốc Văn, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng nhóm đánh giá;

3. Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng nhóm đánh giá;

4. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp – Quan hệ quốc tế Văn phòng Ban chỉ đạo TW về Phòng chống tham nhũng, thành viên;

5. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án hợp tác phát triển Thanh tra Chính phủ, thành viên;

6. Ông Hoàng Công Huấn, kiểm sát viên cao cấp, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng (Vụ 1B) Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên;

7. Bà Trịnh Như Hoa, Trưởng phòng Hợp tác đa phương Vụ Hợp tác quốc tế Thanh tra Chính phủ, thành viên;

8. Bà Nguyễn Thị Quế Thu, Phó trưởng phòng Pháp luật quốc tế và Điều ước quốc tế Vụ Pháp chế Bộ Công an, thành viên;

9. Ông Đỗ Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Lễ tân Vụ Hợp tác quốc tế Thanh tra Chính phủ, thành viên;

10. Ông Phan Duy Thảo, chuyên viên Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao, thành viên;

11. Bà Phạm Thị Thu Hương, chuyên viên Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao, thành viên;

12. Ông Phạm Anh Tuấn, chuyên viên Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Văn phòng Chính phủ, thành viên;

13. Ông Lê Văn Minh, chuyên viên vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính Bộ Tư pháp, thành viên;

14. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, thanh tra viên Phòng Tổng hợp – Lễ tân Vụ Hợp tác quốc tế Thanh tra Chính phủ, thành viên.

Điều 2. Nhóm đánh giá có nhiệm vụ thực hiện các nghĩa vụ và yêu cầu về công tác đánh giá theo các Nghị quyết của Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước; có quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin và hỗ trợ các hoạt động của Nhóm đánh giá khi cần thiết.

Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ quản lý và tổ chức hoạt động của Nhóm đánh giá, thường xuyên và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Nhóm đánh giá để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hướng dẫn hoạt động đối ngoại của Nhóm đánh giá và thực hiện mọi thủ tục ngoại giao theo yêu cầu của Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước.

Điều 4. Kinh phí phục vụ hoạt động của Nhóm đánh giá do ngân sách nhà nước đảm bảo và được giao hàng năm cho Thanh tra Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch nước;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP BCĐ TW về PCTN;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KNTN (3).

TUQ. THỦ TƯỚNG

TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

×
×
×
Vui lòng đợi