Quyết định 719/QĐ-UBDT 2019 triển khai Đề án phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UỶ BAN DÂN TỘC

------------------

Số: 719/QĐ-UBDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao Vụ Hợp tác Quốc tế là đầu mối của Ủy ban Dân tộc triển khai
Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan
trong công tác đối ngoại nhân dân

----------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-TTg,ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Hợp tác Quốc tế là đơn vị đầu mối của Ủy ban Dân tộc thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân theo Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

Điều 2. Vụ Hợp tác Quốc tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan của Ủy ban Dân tộc triển khai Đề án nêu trên.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thủ trưởng các vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Các TT, PCN UBDT;

- Cổng thông tin điện tử UBDT;

- Lưu: VT, HTQT(05).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

Đỗ Văn Chiến

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực