Quyết định 5852/QĐ-BYT 2021 kiện toàn, đổi tên BCĐ xây dựng Chính phủ điện tử BYT thành BCĐ chuyển đổi số BYT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

_____

Số: 5852/QĐ-BYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế

_______

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ Kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo: Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

3. Phó trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Đỗ Trường Duy, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

4. Các ủy viên:

- Ông Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ;

- Ông Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

- Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cực Quản lý khám, chữa bệnh;

- Ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược;

- Ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

- Ông Hoàng Đình Cảnh, Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế;

- Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng;

- Ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em;

- Ông Nguyễn Minh Lợi, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

- Ông Đặng Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế;

- Ông Đặng Quang Tấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;

- Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Thanh tra Bộ;

- Ông Đỗ Trung Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

- Ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số;

- Ông Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

- Ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

- Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

- Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế;

- Bà Trần Thị Mai Oanh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chánh Văn phòng Bộ Y tế;

- Ông Phạm Xuân Viết, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin;

- Ông Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

Điều 2. Chức năng của Ban Chỉ đạo

Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng và giúp Bộ trưởng chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành y tế, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Bộ Y tế; xây dựng, phát triển nền y tế thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong ngành y tế.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển chuyển đổi số ngành y tế; gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Bộ Y tế; xây dựng, phát triển nền y tế thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong ngành y tế.

Tham gia ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số ngành y tế; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Bộ Y tế; xây dựng, phát triển nền y tế thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị trong ngành y tế thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Bộ Y tế; xây dựng, phát triển nền y tế thông minh. Điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính toàn ngành y tế về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Bộ Y tế; xây dựng, phát triển nền y tế thông minh.

3. Giúp Bộ trưởng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp về chuyển đổi số ngành y tế; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Bộ Y tế; xây dựng, phát triển nền y tế thông minh.

Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số ngành y tế; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Bộ Y tế; xây dựng, phát triển nền y tế thông minh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Y tế; các thành viên khác của Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình.

3. Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) do Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin là Tổ trưởng; các Tổ phó gồm các Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Tổ công tác gồm đại diện Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Dân số, các Vụ / Cục thuộc Bộ Y tế, Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

Nhiệm vụ của Tổ công tác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công; trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các chuyên gia tư vấn để thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Cục Công nghệ thông tin là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác.

5. Tổ trưởng Tổ công tác trình Trưởng Ban Chỉ đạo kế hoạch hoạt động và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, danh sách thành viên Tổ công tác.

6. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tôt công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

7. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác được bố trí từ nguồn ngân sách cấp cho Cục Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

8. Ban Chỉ đạo và Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3143/QĐ-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế.

Điều 6. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các Giám đốc Sở Y tế, thủ trưởng Y tế các ngành và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Ủy ban Quốc gia về CĐS (để b/c);

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu Tài chính;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Y tế các Ngành;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, CNTT(3).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

 

thuộc tính Quyết định 5852/QĐ-BYT

Quyết định 5852/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5852/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành:24/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế phát triển Chính phủ số Bộ Y tế

Ngày 24/12/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 5852/QĐ-BYT Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế.

Theo đó, Ban Chỉ đạo bao gồm Ông Nguyễn Thanh Long – Bộ trưởng Bộ Y tế là Trưởng Ban Chỉ đạo; Ông Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế là Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng và giúp Bộ trưởng chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành y tế, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Bộ Y tế;…

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham gia ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số ngành y tế; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số ngành y tế; xây dựng, phát triển nền y tế thông minh;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định5852/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi