Quyết định 583/QĐ-BHXH 2017 sửa 126/QĐ-BHXH phân công nhiệm vụ lãnh đạo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

S: 583/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 VÀ ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 126/QĐ-BHXH NGÀY 20/01/2017 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

------------

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-BHXH ngày 21/12/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 126/QĐ-BHXH ngày 20/01/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:
1) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1
“2. Tổng Giám đốc phân công Phó Tổng Giám đốc giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, giải quyết thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc trong từng lĩnh vực công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc có quyền chỉ đạo điều hành trực tiếp các lĩnh vực công tác của các Phó Tổng Giám đốc phụ trách.”
2) Sửa đổi, bổ sung Điều 2
1. Tại điểm a, b khoản 2 sửa đổi, bổ sung
“2. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương:
a- Giúp Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng; tài chính, kế toán; đầu tư quỹ; nghiên cứu khoa học; công tác văn phòng; công tác dân vận; triển khai thực hiện các Dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ phụ trách; thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực phụ trách.
b- Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Tài chính - Kế toán; Vụ Quản lý đầu tư quỹ; Văn phòng; Viện Khoa học BHXH.”
2. Tại điểm a khoản 3 sửa đổi, bổ sung
“3. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo:
a- Giúp Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Thực hiện chính sách BHYT; quản lý, lưu giữ hồ sơ đối tượng hưởng chế độ BHXH; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; triển khai thực hiện các Dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ phụ trách; thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực phụ trách.”
3. Tại điểm a khoản 4 sửa đổi, bổ sung
“4. Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn:
a- Giúp Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Dược và Vật tư y tế; công nghệ thông tin; truyền thông; làm nhiệm vụ phát ngôn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; giám định BHYT và thanh toán đa tuyến; triển khai thực hiện các Dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ phụ trách; thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực phụ trách.”
4. Tại điểm a, b khoản 5 sửa đổi, bổ sung
“5. Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu:
a- Giúp Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Chế độ, chính sách BHXH; công tác thu; sổ - thẻ; báo, tạp chí; công tác tư vấn giải đáp, chăm sóc khách hàng; công tác xây dựng cơ bản của Ngành; triển khai thực hiện các Dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ phụ trách; thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực phụ trách.
b- Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Ban Thực hiện chính sách BHXH; Ban Thu; Ban Sổ - Thẻ; Báo BHXH; Tạp chí BHXH; Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành BHXH.”
5. Tại điểm a, b khoản 6 sửa đổi, bổ sung
“6. Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh:
a- Giúp Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Pháp chế; cải cách thủ tục hành chính; kế hoạch, đầu tư phát triển, thống kê; kiểm toán; hợp tác quốc tế; triển khai thực hiện các Dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ phụ trách; thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực phụ trách.
b- Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ Kiểm toán nội bộ; Vụ Hợp tác quốc tế.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phó Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Thành viên HĐQL;
- Văn phòng HĐQL;
- Văn phòng Đảng ủy;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

thuộc tính Quyết định 583/QĐ-BHXH

Quyết định 583/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 và Điều 2 Quyết định 126/QĐ-BHXH ngày 20/01/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:583/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:10/04/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Bảo hiểm
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi