Quyết định 565/QĐ-BGTVT thành lập Ban soạn thảo dự án Luật Giao thông đường bộ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
____________

Số: 565/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ văn bản cử đại diện tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) của các cơ quan, đơn vị có liên quan;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Danh sách thành viên Ban soạn thảo dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Danh sách thành viên Tổ biên tập dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo, Tổ biên tập

1. Ban soạn thảo, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Điều 26 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tổ biên tập, Tổ trưởng và các thành viên của Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Ban soạn thảo, Tổ biên tập có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức soạn thảo dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, tiến độ và các thủ tục theo quy định để trình Chính phủ và Quốc hội.

4. Kinh phí cho nhiệm vụ soạn thảo dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

5. Ban soạn thảo, Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, PC(5)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể

 

 

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (SỬA ĐỔI)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 565/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

1. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Trưởng ban;

2. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Phó trưởng ban;

3. Ông Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

4. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an - Thành viên;

5. Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Thành viên;

6. Ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Thành viên;

7. Ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Thành viên;

8. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - Thành viên;

9. Bà Trịnh Thị Hằng Nga, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

10. Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

12. Ông Võ Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

13. Ông Trần Hoàng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

14. Ông Nguyễn Đình Hậu, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên

15. Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

16. Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

17. Ông Vũ Đức Thuận, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ - Thành viên;

18. Bà Ngô Thị Tuyết, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

19. Ông Trần Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ - Thành viên;

20. Ông Ngô Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công thương - Thành viên;

21. Đại tá Nguyễn Quế Lâm, Phó Cục trưởng Cục Xe - Máy, Bộ Quốc phòng - Thành viên;

22. Ông Bùi Đức Nhưỡng, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên;

23. Bà Đặng Anh Thư, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng - Thành viên;

24. Ông Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban dân tộc - Thành viên;

25. Ông Trần Đức Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

26. Bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế - Thành viên;

27. Ông Nguyễn Huy Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ và hạ tầng, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Thành viên;

28. Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Thành viên;

29. Ông Lê Văn Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

30. Ông Bùi Khắc Điệp, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

31. Ông Hoàng Thế Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

32. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Chánh Thanh tra, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

33. Ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

34. Bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

35. Ông Bùi Quang Thái, Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

36. Ông Trần Minh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

37. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

38. Ông Trần Hoài An, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

39. Bà Chu Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

40. Ông Phạm Huy Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

41. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

42. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

43. Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đuờng bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

44. Ông Đặng Việt Hà, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

45. Ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

46. Ông Phan Quang Hiển, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

47. Ông Phạm Văn Hảo, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

48. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

49. Bà Hoàng Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - thanh tra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên kiêm thư ký;

50. Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Trưởng phòng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính - Thành viên;

51. Bà Tràn Thị Vân Anh, Chuyên viên chính Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên kiêm thư ký;

52. Bà Nguyễn Thị Trang, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên kiêm thư ký.

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ BIÊN TẬP DỰ ÁN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (SỬA ĐỔI)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 565/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 4 năm 2020 cua Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

1. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Tổ trưởng;

2. Bà Trịnh Thị Hằng Nga, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải - Tổ phó;

3. Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Tổ phó;

4. Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

6. Thượng tá Nguyễn Thị Quế Thu, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an - Thành viên;

7. Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an - Thành viên;

8. Trung tá Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng phòng, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an - Thành viên;

9. Bà Chu Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

10. Bà Vũ Ngọc Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Thành viên;

11. Ông Phạm Viết Cương, Hàm Vụ phó Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

12. Bà Phương Lan, Hàm Vụ phó Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

13. Ông Chu Tuấn Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao - Thành viên;

14. Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp - Thành viên;

15. Ông Trịnh Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

16. Ông Lê Hồng Điệp, Vụ trưởng Vụ Quản lý bảo trì đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

17. Ông Phạm Minh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

18. Ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ quản lý phương tiện và người lái, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

19. Ông Trần Quang Bình, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

20.Ông Đỗ Công Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

21.Ông Tô Nam Toàn, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

22. Ông Tăng Bá Viết, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

23. Ông Nguyễn Quốc Cảnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Hành chính, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

24. Ông Trần Nguyên Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

25. Ông Trần Hưng Hà, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ I, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

26. Ông Lê Ngọc Minh, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

27. Ông Cao Xuân Giao, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

28. Ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

29. Ông Lưu Thanh Tùng, Chuyên viên Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng - Thành viên;

30. Đại tá Nghiêm Xuân Cương, Phó Trưởng phòng kiểm tra xe quân sự, Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng - Thành viên;

31. Nguyễn Nam Hải, Trưởng phòng Phòng Khoa học và Công nghệ, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ - Thành viên;

32. Ông Bùi Doãn Trung, Phó trưởng phòng Chính sách bảo hộ lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên;

33. Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó trưởng phòng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính - Thành viên;

34. Ông Lê Mạnh Hùng, Thanh tra viên, Thanh tra Chính phủ - Thành viên;

35. Bà Hoàng Thị Hảo, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

36. Bà Lê Thị Hải Vân, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

37. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

38. Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng, Trưởng phòng, Ban pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Thành viên;

39. Ông Lê Quang Vũ, Chuyên viên Vụ Công nghệ và hạ tầng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Thành viên;

40. Ông Nguyễn Văn Hà, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

41. Ông Trần Đăng Tiến, Chuyên viên chính Vụ Pháp chế, Ủy ban dân tộc - Thành viên;

42. Bà Trần Thị Xuân Hằng, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Y tế - Thành viên;

43. Ông Nguyễn Việt Hà, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

44. Ông Nguyễn Vĩnh Giang, Chuyên viên chính Phòng xây dựng cơ bản, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

45. Ông Nguyễn Nam Tuấn Anh, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ - Thành viên;

46. Ông Trương Minh Tú, Chuyên viên, Phòng Xây dựng pháp luật, Vụ Pháp chế, Bộ Công thương - Thành viên;

47. Ông Nguyễn Giao Linh, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - Thành viên;

48. Ông Trịnh Văn Tùng, Trưởng phòng Thanh tra 3, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải - Thành viên

49. Ông Hà Văn Tấn, Thanh tra viên, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

50. Ông Đỗ Quốc phong, Chuyên viên chính, Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

51. Bà Hà Thị Hồng Khang, Chuyên viên chính, Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

52. Bà Đặng Thị Lý, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

53. Ông Thái Quang Vinh, Chuyên viên Vụ Đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

54. Ông Ngô Xuân Lãng, Chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

55. Ông Lưu Quang Thìn, Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

56. Ông Vũ Hải Lưu, Chuyên viên Vụ Môi trường, Bộ Giao thông vận tải - Thanh viên;

57. Ông Nguyễn Văn Doanh, Chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

58. Ông Lê Văn Thanh, Chuyên viên Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

59. Ông Đỗ Quang Thái, Chuyên viên phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

60. Ông Bùi Viết Cường, Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

61. Bà Nguyễn Thị Nhâm, Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

62. Bà Nguyễn Thị Hiền Lương, Chuyên viên chính Vụ quản lý phương tiện và người lái, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

63. Ông Trần Quốc Thành, Chuyên viên chính Vụ Quản lý bảo trì đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

64. Bà Nguyễn Thị Tú Châm, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

65. Ông Từ Minh Phương, Chuyên viên Vụ An toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

66. Bà Phạm Thu Hường, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

67. Bà Nguyễn Thị Luyến, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

68. Ông Nguyễn Dương, Phó trưởng phòng quản lý cảng hàng không sân bay, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

69. Bà Đặng Thị Quyên, Chuyên viên Phòng Pháp chế - Thanh tra, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

70. Bà Vũ Quỳnh Anh, Phó trưởng phòng Pháp chế, Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

71. Ông Nguyễn Thế Anh, Chuyên viên phòng Pháp chế - Thanh tra, Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

72. Ông Vũ Quang Trường, Phó trưởng phòng Pháp chế - Đấu thầu, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

73. Ông Đặng Trần Khanh, Phó trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

74. Bà Hoàng Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - thanh tra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên kiêm thư ký;

75. Bà Trần Thị Vân Anh, Chuyên viên chính Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên kiêm thư ký;

76. Bà Nguyễn Thị Trang, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên kiêm thư ký.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi