Quyết định 542/QĐ-TTg 2019 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------------

Số: 542/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật T chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Công văn số 3000/BCT-DKT ngày 02 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung (01) một Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực. Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực bổ sung danh sách Phó Trưởng Ban Chỉ đạo do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề cử.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các thành viên Ban chỉ đạo và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Thủ tướng, các Phó Thủ tung Chính phủ;

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

Văn phòng Tổng Bí thư;

Văn phòng Ch tịch nước;

Văn phòng Quốc hội;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Kiểm toán Nhà nước;

Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực;

Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

các Vụ: TH, KTTH, TKBT, TGĐ cổng TTĐT;

Lưu: VT, CN (2), nvt (94).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực