Quyết định 4969/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
Số: 4969/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2008

 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ CỦA CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
-----------------------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 4857/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương;
Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Chế độ bảo hiểm xã hội
1. Chức năng
Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Giải quyết hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội: hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và thẩm định số liệu chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và bảo hiểm thất nghiệp:
2. Thẩm định hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do đơn vị sử dụng lao động chuyển đến làm căn cứ quyết toán.
3. Cấp và quản lý giấy chứng nhận hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.
4. Quản lý đối tượng hưởng và mức hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng theo từng chế độ, bao gồm cả đối tượng tăng, giảm và di chuyển; điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.
5. Lập danh sách đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
6. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) và các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
7. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
8. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
9. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
10. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
11. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Giám định bảo hiểm y tế.
1. Chức năng
Phòng Giám định bảo hiểm y tế có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế theo qui định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh, dự toán chi quỹ bảo hiểm y tế hàng quý, hàng năm và phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan phân bổ kinh phí theo dự toán cho các cơ sở khám, chữa bệnh có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
2. Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật.
3. Thực hiện quy trình giám định tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.
4. Thẩm định chi phí khám, chữa bệnh; thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh với các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh với người có thẻ bảo hiểm y tế.
5. Thẩm định và tổng hợp hồ sơ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tổng hợp chi phí, dự báo quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
6. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế về chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế.
7. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
8. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
9. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
10. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
11. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.
Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Thu
1. Chức năng
Phòng Thu có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, thu bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), thu bảo hiểm y tế bắt buộc, thu bảo hiểm y tế tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm y tế) của các đối tượng tham gia theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan xây dựng và phân bố chỉ tiêu kế hoạch thu bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm y tế hàng năm cho Bảo hiểm xã hội huyện và phòng Thu trên cơ sở kế hoạch đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.
2. Tổ chức thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo kế hoạch.
3. Kiểm tra, đối chiếu danh sách các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thẩm định và tổng hợp số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
4. Tổ chức thẩm định hồ sơ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
5. Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
6. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
7. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
8. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
9. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
10. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.
Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Kế hoạch – Tài chính
1. Chức năng
Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện công tác kế hoạch và quản lý tài chính; tổ chức hạch toán, kế toán theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch thu, chi và phân bổ dự toán thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí chi hoạt động quản lý bộ máy đã được phê duyệt cho Bảo hiểm xã hội huyện; xây dựng các văn bản liên quan đến chi tiêu trong nội bộ đơn vị.
2. Tổ chức cấp kinh phí chi trả cho đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện cấp ứng kinh phí khám; chữa bệnh và quyết toán kinh phí khám; chữa bệnh với các cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
3. Tổ chức cấp phát và quản lý kinh phí chi hoạt động quản lý bộ máy, đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, mua sắm trang thiết bị và các nguồn kinh phí khác của Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.
4. Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính và quyết toán: thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi hoạt động quản lý bộ máy, chi đầu tư xây dựng hàng quý, năm thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
5. Thực hiện chế độ, định mức chi tiêu tài chính, tổ chức hạch toán, kế toán theo chế độ kế toán quy định.
6. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài chính, hạch toán, kế toán theo chế độ quy định.
7. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện xét duyệt quyết toán cho Bảo hiểm xã hội huyện và tổng hợp quyết toán tài chính quý, năm.
8. Theo dõi, lưu trữ, quản lý chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.
9. Nghiên cứu đề xuất với giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ tài chính đối với các quỹ và cơ chế tài chính áp dụng đối với ngành.
10. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
11. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
12. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
13. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
14. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.
Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tổ chức – Hành chính
1. Chức năng
Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác: tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, biên chế; tổng hợp, hành chính, quản trị; thi đua, khen thưởng, tuyên truyền theo quy định.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, biên chế.
1.1. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phân cấp quản lý của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
1.2. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trực thuộc trên cơ sở quy định chung của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; xây dựng quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế phối hợp công tác với các tổ chức liên quan ở địa phương; tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện.
1.3. Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; kế hoạch biên chế dài hạn, hàng năm và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt.
1.4. Thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng …. cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.
1.5. Phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm: giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quân sư địa phương.
1.6. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác … đối với cán bộ, công chức, viên chức.
1.7. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, quản lý hồ sơ nhân sự; phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, củng cố tổ chức và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
1.8. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm
1.9. Xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội huyện.
1.10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
2. Công tác tổng hợp, hành chính, quản trị, tuyên truyền:
2.1. Tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác tuần của Ban giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Bảo hiểm xã hội  tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt.
2.2. Tổng hợp, soạn thảo các loại báo cáo theo định kỳ và đột xuất liên quan đến các hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh; cung cấp các số liệu thống kê theo yêu cầu của giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh
2.3. Tổ chức thực hiện và quản lý công văn đi, đến theo đúng quy định của công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ
2.4. Kiểm tra nội dung, thể thức văn bản của các phòng nghiệp vụ soạn thảo trước khi trình giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ký ban hành; quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định; hệ thống hóa các văn bản liên quan; thẩm định về mặt pháp lý liên quan đến hoạt động của cơ quan, đảm bảo cho cơ quan hoạt động đúng pháp luật.
2.5. Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản và các phương tiện hoạt động tại cơ quan; thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh cơ quan, phòng cháy, chữa cháy: theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy cơ quan.
2.6. Xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản và các phương tiện hoạt động của cơ quan, in ấn tài liệu…; chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
2.7. Đảm bảo công tác phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, tiếp khách của cơ quan; hướng dẫn khách đến làm việc ở cơ quan.
2.8. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
3. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
4. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
5. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
6. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
7. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.
Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Kiểm tra
1. Chức năng
Phòng Kiểm tra có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý tài chính trong hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra trình giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phê duyệt; tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đã phê duyệt đối với các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc thực hiện các chế độ, chính sách; thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý tài chính theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; kiến nghị xử lý vi phạm và theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau kiểm tra đã được giám đốc phê chuẩn.
3. Thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu tố theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội các tỉnh để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.
4. Thường trực tiếp công dân; tiếp nhận, chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thu, chi, quản lý tài chính đối với tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm
5. Đề xuất, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo ủy quyền của giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
6. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Bảo hiểm xã hội huyện.
7. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
8. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
9. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
10. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
11. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.
Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Công nghệ thông tin
1. Chức năng
Phòng Công nghệ thông tin có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan xây dựng trình giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chương trình, kế hoạch hàng năm về công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội huyện.
2. Khai thác, sử dụng và bảo quản các chương trình công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
3. Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các chương trình công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh.
4. Tổ chức thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý; xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu của hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh; cung cấp các số liệu tổng hợp và phân tích theo yêu cầu quản lý của ngành.
5. Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ sử dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
6. Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị và các chương trình hệ thống công nghệ thông tin ở Bảo hiểm xã hội  tỉnh: đề xuất việc sửa chữa, mua sắm, thanh lý các thiết bị công nghệ thông tin.
7. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của “Quản trị mạng cấp II”; chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc tổ chức quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn các cơ sở dữ liệu, an ninh mạng máy tính trong hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh.
8. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
9. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
10. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
11. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
12. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.
Điều 8. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Cấp sổ, thẻ
1. Chức năng
Phòng Cấp sổ, thẻ có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện công tác cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tổ chức xét duyệt hồ sơ cấp bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
2. Tổ chức cấp và quản lý việc sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
3. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong việc cấp, sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; tờ khai, danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
4. Đối chiếu tờ khai, danh sách đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đã thẩm định với sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trước khi trình giám đốc ký duyệt cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; đóng số sổ; in thẻ bảo hiểm y tế.
5. Chủ trì, phối hợp với phòng Thu thực hiện kiểm tra đối chiếu, xác nhận vào sổ bảo hiểm xã hội.
6. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân thực hiện các nghiệp vụ liên quan cấp, quản lý sổ, thẻ; theo dõi tăng, giảm sổ, thẻ.
7. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
8. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
9. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
10. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
11. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.
Điều 9. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tiếp nhận Quản lý hồ sơ
1. Chức năng
Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết; tư vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;  quản lý và tổ chức thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Kiểm tra và tiếp nhận các loại hồ sơ liên quan đến việc tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
2. Chuyển hồ sơ tiếp nhận và nhận lại kết quả giải quyết từ các phòng nghiệp vụ liên quan để trả lại cho Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm
3. Hướng dẫn, tư vấn các vấn đề liên quan thủ tục hồ sơ, chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
4. Hướng dẫn các phòng nghiệp vụ liên quan và Bảo hiểm xã hội huyện lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
5. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu trữ của các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội huyện; thực hiện việc lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định.
6. Phân loại, xác định giá trị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác quản lý, thống kê, tra cứu.
7. Lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp và duy tu, bảo dưỡng kho tàng, mua sắm các thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác lưu trữ.
8. Hướng dẫn, kiểm tra các phòng nghiệp vụ liên quan và Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện các quy định, quy trình giải quyết công việc liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.
9. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
10. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
11. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
12. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
13. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.
Điều 10. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tổ chức cán bộ trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh ở những tỉnh, thành phố quy mô lớn trên cơ sở chia tách phòng Tổ chức – Hành chính
1. Chức năng.
Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác: tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, biên chế, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua theo quy định.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Thực hiện các nhiệm vụ 1, 3, 4, 5, 6, và 7 quy định tại Điều 5 của Quyết định này.
Điều 11. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Hành chính – Tổng hợp trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh ở những tỉnh, thành phố quy mô lớn trên cơ sở chia tách phòng Tổ chức – Hành chính
1. Chức năng
Phòng Hành chính – Tổng hợp có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác: tổng hợp, hành chính, quản trị và công tác tuyên truyền theo quy định.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Thực hiện các nhiệm vụ 2, 3, 4, 5, 6 và 7 quy định tại Điều 5 của Quyết định này.
Điều 12. Chế độ quản lý, chế độ làm việc và trách nhiệm của trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh
1. Chế độ quản lý
Phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Phòng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, không có con dấu và tài khoản riêng
Phòng do trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Giúp trưởng phòng có các phó trưởng phòng.
Trưởng phòng, các phó trưởng phòng do giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy trình và phân cấp quản lý cán bộ.
Số lượng phó trưởng phòng không quá 3 người.
2. Chế độ làm việc.
Trưởng phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ.
Trưởng phòng phân công hoặc ủy quyền cho phó trưởng phòng giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của trưởng phòng. Trưởng phòng phải chịu trách nhiệm về quyết định của phó trưởng phòng được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.
3. Trưởng phòng có trách nhiệm.
1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng được quy định tại Quyết định này.
2. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của các phòng nghiệp vụ khác.
3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của phòng và chịu trách nhiệm về các quyết định đó.
4. Quyết định các biện pháp cụ thể về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác trong công chức, viên chức của phòng và chịu trách nhiệm khi xảy ra hành vi vi phạm.
5. Giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực công tác được giao.
Điều 13. Điều khoản thi hành
1. Trên cơ sở các nhiệm vụ quy định tại Quyết định này, giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm quy định chi tiết nhiệm vụ của các phòng, quy định quy trình giải quyết công việc của các phòng và quy chế phối hợp giữa các phòng nhằm đảm bảo thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông ứng dụng công nghệ thông tin tại các phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 195/2003/QĐ-BHXH-TCCB ngày 19/02/2003 của Tổng giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 13;
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TCCB(4)
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

 
 

thuộc tính Quyết định 4969/QĐ-BHXH

Quyết định 4969/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4969/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Huy Ban
Ngày ban hành:10/11/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Bảo hiểm
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 4969/QĐ-BHXH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi