Quyết định 476/QĐ-LĐTBXH phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_________

Số: 476/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

                                                                                   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-LĐTBXH ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng là thành viên Chính phủ, là người đứng đầu Bộ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội về quản lý nhà nước lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; trực tiếp chỉ đạo, điều hành những vấn đề lớn, quan trọng, mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ.

2. Thứ trưởng có trách nhiệm giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác theo sự phân công của Bộ trưởng. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Thứ trưởng chủ động giải quyết công việc; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; những vấn đề quan trọng, đột xuất, phức tạp, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng trước khi xử lý, quyết định.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Thứ trưởng phối hợp, trao đổi và hỗ trợ nhau, đảm bảo mọi hoạt động của Bộ được thực hiện đúng quy định, hiệu quả và theo kế hoạch. Trường hợp khi xử lý công việc, các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau, Thứ trưởng được giao chủ trì giải quyết công việc báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

4. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Thứ trưởng vắng mặt, Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc đã phân công cho Thứ trưởng hoặc phân công Thứ trưởng khác chỉ đạo xử lý công việc. Việc phân công công tác giữa các Thứ trưởng quy định tại Điều 2 của Quyết định này có thể thay đổi theo quyết định của Bộ trưởng.

5. Khi cần thiết, Bộ trưởng ủy quyền một Thứ trưởng thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo, giải quyết công việc của Bộ theo quy định.

6. Văn phòng Bộ trực tiếp giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện công việc cụ thể theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 2. Phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng như sau:

1. Bộ trưởng:

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của Bộ và của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

1.2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình, mục tiêu của Bộ, trình cấp có thẩm quyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Quyết định các vấn đề về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, mục tiêu của Bộ, các công trình, dự án và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ.

- Chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức, cán bộ; kế hoạch - tài chính; hợp tác quốc tế; pháp chế; thanh tra.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác của Bộ trưởng theo quy định của pháp luật.

1.3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ.

1.4. Tham gia các ban chỉ đạo, Ủy ban, hội đồng theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

1.5. Chủ tài khoản của Bộ.

2. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng:

2.1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: giáo dục nghề nghiệp và các trường đại học thuộc Bộ; công tác Văn phòng; công tác Đảng - Đoàn thể; ban quản lý dự án trực thuộc Bộ và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

2.2. Phụ trách các đơn vị: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục); Văn phòng Bộ (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc); Văn phòng Ban cán sự đảng; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Trường Đại học Lao động - Xã hội; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long; Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ.

2.3. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.

- Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Bộ.

3. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà:

3.1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: trẻ em; bình đẳng giới; báo chí; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

3.2. Phụ trách các đơn vị: Cục Trẻ em (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Vụ Bình đẳng giới; Báo Lao động và Xã hội; Báo điện tử Dân trí; Tạp chí Lao động và Xã hội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội; Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An; Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật.

3.3. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.

- Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

- Chủ tịch Làng trẻ em SOS Việt Nam.

- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ.

- Chủ tịch Hội đồng nâng lương, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của Bộ.

4. Thứ trưởng Lê Văn Thanh:

4.1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: việc làm và chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đa chiều, bền vững; quan hệ lao động và tiền lương; an toàn lao động; doanh nghiệp của Bộ. Theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ. Giúp và cùng Bộ trưởng về công tác xây dựng thể chế.

4.2. Phụ trách các đơn vị: Cục Việc làm (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); Cục An toàn lao động (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I; Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II; Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết bị giáo dục nghề nghiệp.

4.3. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.

- Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia.

- Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đa chiều, bền vững.

5. Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan:

5.1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: người có công; bảo hiểm xã hội; quản lý lao động ngoài nước; chỉ đạo giải quyết đơn, thư của công dân và kiến nghị của cử tri; phụ trách công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

5.2. Phụ trách các đơn vị: Cục Người có công (bao gồm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); Vụ Bảo hiểm xã hội; Cục Quản lý lao động ngoài nước; Trung tâm Lao động ngoài nước; Trung tâm Thông tin; Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam; Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.

5.3. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.

- Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ.

6. Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi

6.1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; nghiên cứu khoa học; chỉnh hình và phục hồi chức năng.

6.2. Phụ trách các đơn vị: Cục Bảo trợ xã hội; Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Viện Khoa học Lao động và Xã hội; Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội; Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng; Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn; Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh; Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ; Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì.

6.3. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.

- Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam.

- Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1633/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng, Quyết định số 446/QĐ-LĐTBXH ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của các Thứ trưởng, Thông báo số 4214/TB-LĐTBXH ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng, Thông báo số 3556/TB-LĐTBXH ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của các Thứ trưởng và các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- VP Trung ương và các Ban của Đảng;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Ủy ban Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đảng ủy Bộ và các đơn vị thuộc Bộ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ;

- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

 

thuộc tính Quyết định 476/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 476/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:476/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành:20/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng thuộc Bộ LĐTBXH

Ngày 20/4/2021, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 476/QĐ-LĐTBXH về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của Bộ và của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ; Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình, mục tiêu của Bộ, chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ,…

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp và các Trường Đại học thuộc Bộ; Công tác Văn phòng; Công tác Đảng – Đoàn thể; Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: Trẻ em; Bình đẳng giới; Báo chí; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 476/QĐ-LĐTBXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

MINISTRY OF LABOR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

--------------

No. 476/QD-LDTBXH

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

--------------


Hanoi, April 20, 2021

                                                            
                                                            

DECISION

Regarding the assignment of works of the Minister and Deputy Ministers

--------------

 

THE MINISTER OF LABOR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

 

Pursuant to the Government's Decree No. 14/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs;

Pursuant to the Decision No. 486/QD-LDTBXH dated March 29, 2017 of the Minister of Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs on promulgating the Working regulations of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs;

At the request of the Director of the Department of Organization and Personnel.

 

DECIDES:

 

Article 1. Principle for assigning of works and working relationship between Ministers and Deputy Ministers

1. The Minister shall be a member of the Government, the head of the Ministry, and shall take responsibility before the Government, the Prime Minister and the National Assembly for the State management in the field of labor, people with meritorious services and the society; perform duties and powers as prescribed by law provisions; provide direct directions and manage major, important and strategic issues in all working fields within the functions, tasks and powers of the Ministry.

2. The Deputy Ministers shall be responsible for assisting the Minister in monitoring and directing the working fields as assigned by the Minister. Within the scope of their assigned powers and duties, the Deputy Ministers shall actively handle affairs; take responsibility before the Minister and the law for their assigned tasks; for important, unexpected, complicated and sensitive issues, such issues must be promptly reported and consulted with the Minister before handling and deciding.

3. In the process of performing their tasks, the Deputy Ministers shall coordinate, exchange and support each other in order to ensure that all activities of the Ministry are carried out in accordance with law regulations, in an effective manner and in accordance with the approved plans. In cases where the Deputy Ministers have different opinions when handling their work, the Deputy Minister who is assigned to assume the prime responsibility for handling such work shall report to the Minister for consideration and decision.

4. In case of necessity or when one Deputy Minister is absent, the Minister shall directly direct the handling of the work assigned to such Deputy Minister or assign another Deputy Minister to direct the handling of these works. The assignment of works among the Deputy Ministers shall be specified in Article 2 of this Decision and may be changed upon the decision of the Minister.

5. When necessary, the Minister shall authorize a Deputy Minister to act on behalf of the Minister to direct and handle the affairs of the Ministry in accordance with law regulations.

6. The Ministry Office shall directly assist the Ministry leaders in performing specific tasks as assigned by the Minister.

Article 2. Assignment of works among the Minister and Deputy Ministers:

1. The Minister:

1.1. To lead, direct, manage and administer all aspects of activities of the Ministry and of the Labor, Invalids and Social Affairs sector in accordance with the functions, tasks and powers of the Ministry, works under the competence and responsibility of the Ministry and the Minister which are specified in the Law on Governmental Organization, the Working Regulations of the Government and other relevant legal documents.

1.2. To provide direct directions in the following fields:

- Developing institutions, policies, strategies, master plans and plans; National Target Programs and the Ministry’s programs and targets, submitting to competent authorities and direct the organization of implementation after being approved;

- Deciding on issues related to the strategy, planning, plans, programs, objectives of the Ministry, works, projects and other important issues under the deciding competence of the Ministry.

- Providing directions on the protection of internal politics; organization, personnel; planning and finance; international cooperation; legislation; and inspection;

- Performing other duties and powers of the Minister in accordance with the law.

1.3. To be directly in charge of the following units: Department of Organization and Personnel; Department of Planning and Finance; Department of International Cooperation; Department of Legal affairs, Ministry Inspectorate.

1.4. To take part in steering committees, committees, and councils as assigned by the Government, the Prime Minister.

1.5. To perform as the account holder of the Ministry.

2. Deputy Minister Le Tan Dung:

2.1. To assist the Minister in directing the fields of: vocational education and universities under the Ministry; Office work; Party – Union work; the project management boards under the Ministry and monitor associations and non-governmental organizations operating in the fields within the scope and responsibility of the Ministry.

2.2. To be in charge of the following units: Directorate of Vocational education (including non-business units under the Directorate); the Ministry Office (including non-business units under the Ministry Office); the Office of Party affairs, the Communist Party and Trade Union Office; University of Labor and Social Affairs; Nam Dinh University of Technology Education; Vinh University of Technology Education; Vinh Long University of Technology Education; Vocational College of Technology; Dung Quat College of Technology; College of Technology II, construction investment project management boards under the Ministry.

2.3. To take part in steering committees, councils and committees under decisions of the Prime Minister and a number of other councils and steering committees as assigned by the Minister.

- Vice Chairperson of the National Committee for the Advancement of Women in Vietnam.

- Chairperson of the Ministry's Civil Servant and Public Employee Recruitment Council.

- Chairperson of the Emulation, Commendation and Discipline Council of the Ministry.

3. Deputy Minister Nguyen Thi Ha:

3.1. To assist the Minister in directing the fields of: children; gender equality; journalism; training and retraining of cadres, civil servants and public employees; to keep track of associations, non-governmental organizations operating in the fields within the scope and responsibility of the Ministry.

3.2. To be in charge of the following units: Department of Children (including non-business units under the Department); National Fund for Vietnamese children; Department of Gender Equality; Newspaper of Labor and Social Affairs; Dan Tri Newspaper; Magazine of Labor and Social affairs; Training School for officials, civil servants on labor and social affairs; Thuyan Rehabilitation Center for People with Disabilities; Center of Rehabilitation and Assistance for handicapped children.

3.3. To take part in steering committees, councils and committees under decisions of the Prime Minister and a number of other councils and steering committees as assigned by the Minister.

- Permanent member of the National Committee for Children.

- Chairperson of SOS Children's Villages Vietnam.

- Permanent Vice Chairperson of the National Committee for the Advancement of Women in Vietnam; Head of the Committee for the Advancement of Women of the Ministry.

- Chairperson of the Council for salary increase, public servant rank promotion, public employee promotion of the Ministry.

4. Deputy Minister Le Van Thanh:

4.1. To assist the Minister in directing the fields of: employment and the National program on multidimensional and sustainable poverty reduction; labor relations and wages; labor safety; enterprises of the Ministry. To keep track of associations, non-governmental organizations operating in the fields of responsibility within the scope and responsibility of the Ministry. To assist and work with the Minister on the work of institutional building.

4.2. To be in charge of the following units: the Department of Employment (including non-business units under the Department); National Office for Poverty Reduction; Department of Industrial Relations and Wages (including non-business units under the Department); Department of Work safety (including non-business units under the Department); Center for Technical Safety Inspection Zone I; Center for Technical Safety Inspection Zone II; Center for Technical Safety Inspection Zone III; Vocational Education Equipment Single-Member Limited Liability Company.

4.3. To take part in steering committees, councils and committees under decisions of the Prime Minister and a number of other councils and steering committees as assigned by the Minister.

- Chairperson of the National Wage Council.

- Permanent member of Central Steering Committee of the National program on multidimensional and sustainable poverty reduction.

5. Deputy Minister Nguyen Ba Hoan:

5.1. To assist the Minister in directing the fields of: people with meritorious services; social insurance; management of overseas labor; to direct the resolution of petitions and letters of citizens and petitions of voters; to take charge of administrative reforms and information technology application and to keep track of associations, non-governmental organizations operating in the fields of their responsibility, within the scope and responsibility of the Ministry.

5.2. To be in charge of the following units: Department for People with Meritorious Contributions (including non-business units under the Department); Department of Social Insurance; Department of Overseas Labor; Center for Overseas Labor; Information Center; Vietnam National Mine Action Center; Vietnam Bomb and Mine Action Assistance Fund.

5.3. To take part in steering committees, councils and committees under decisions of the Prime Minister and a number of other councils and steering committees as assigned by the Minister.

- Head of the Ministry's Steering Committee of Administrative Reforms and Information Technology Application.

6. Deputy Minister Nguyen Van Hoi

6.1. To assist the Minister in directing the fields of: Social assistance; Prevention of social evils; scientific research; orthopedics and rehabilitation.

6.2. To be in charge of the following units: Department of Social Assistance, Department of Social Vice Prevention and Combat, the Institute of Labor Science and Social Affairs; the Hanoi Orthopedics and Rehabilitation Hospital; Da Nang Orthopedics and Rehabilitation Hospital; Quy Nhon Orthopedics and Rehabilitation Hospital; Orthopedic and Rehabilitation Hospital – Ho Chi Minh City; Can Tho Orthopedics and Rehabilitation Hospital; Ho Chi Minh City Center for Orthopedics and Rehabilitation; Viet Tri Center for Nursing – Psychiatric Rehabilitation.

6.3. To take part in steering committees, councils and committees under decisions of the Prime Minister and a number of other councils and steering committees as assigned by the Minister.

- Vice Chairperson of the National Committee for Vietnamese Persons with Disabilities.

- Permanent member of the National Committee on the Vietnamese Elderly.

- Chairperson of the Scientific Council of the Ministry.

Article 3. This Decision shall take effect from the date of its signing, and shall replace the Decision No. 1633/QD-LDTBXH dated October 16, 2017 of the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs on the assignment of works of the Minister and Deputy Ministers, the Decision No. 446/QD-LDTBXH dated April 16, 2018 of the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs on adjusting and supplementing the work assignment of Deputy Ministers, the Notice No. 4214/TB-LDTBXH dated October 01, 2019 of the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs on adjusting and supplementing the work assignment of the Minister and Deputy Ministers, the Notice No. 3556/TB-LDTBXH dated September 15, 2020 of the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs on adjusting and supplementing the work assignment of Deputy Ministers and previous regulations which are contrary to the provisions of this Decision.

Ministries leaders, heads of units under the Ministry and relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Decision./.

 

The Minister

Dao Ngoc Dung

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decision 476/QD-LDTBXH DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 476/QD-LDTBXH PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Quyết định 810/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hàng tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

Quyết định 810/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hàng tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

Tài chính-Ngân hàng , Cơ cấu tổ chức , Vi phạm hành chính

Vui lòng đợi