Quyết định 448/QĐ-BNV 2023 Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trên môi trường mạng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 448/QĐ-BNV

Quyết định 448/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cung cấp thông tin của Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trên môi trường mạng
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:448/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Thừa
Ngày ban hành:23/06/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
_______

Số: 448/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cung cấp thông tin của Cổng

thông tin điện tử Bộ Nội vụ trên môi trường mạng

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Văn bản hợp nhất Luật Công nghệ thông tin năm 2017;

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 12 tháng 06 năm 2018; Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tổng biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức, hoạt động và cung cấp thông tin của Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trên môi trường mạng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay thế Quyết định số 2025/QĐ-BNV ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành “Quy chế tổ chức, hoạt động và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ (để đăng tải);
- Lưu: VT, TTTT (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Thừa

 

QUY CHẾ

Tổ chức, hoạt động và cung cấp thông tin

của Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trên môi trường mạng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 448/QĐ-BNV ngày 23 tháng 06 năm

2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

________________

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc tổ chức, hoạt động và cung cấp thông tin của Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ (sau đây gọi tắt là Cổng TTĐT Bộ) trên môi trường mạng.

2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị), các cơ quan, đơn vị trong ngành Nội vụ và các cá nhân tham gia quản lý, duy trì hoạt động, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, cá nhân hóa việc hiển thị thông tin; tích hợp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT Bộ.

Điều 2. Nguyên tắc chung

1. Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ là kênh thông tin thống nhất, tập trung của Bộ Nội vụ trên môi trường mạng. Tổ chức và hoạt động của Cổng TTĐT Bộ tuân thủ theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin trên Cổng TTĐT Bộ đảm bảo đúng chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đúng mục đích, trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đầy đủ, chính xác; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, an toàn an ninh thông tin, sở hữu trí tuệ và quy định pháp luật có liên quan.

3. Các báo, Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử các Bộ, ngành, địa phương và mọi tổ chức, cá nhân có quyền khai thác thông tin trên Cổng TTĐT Bộ. Khi sử dụng thông tin trên Cổng TTĐT Bộ phải ghi rõ: “Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ” hoặc “Theo: https://moha.gov.vn”.

4. Thông tin cá nhân do người sử dụng cung cấp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc được thu thập tự động trong quá trình người sử dụng truy cập Cổng TTĐT Bộ được bảo vệ tính riêng tư và bảo đảm an toàn, bảo mật.

5. Nghiêm cấm việc lợi dụng Cổng TTĐT Bộ để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định hiện hành nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, lợi ích của Nhân dân, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân, vụ lợi cá nhân; gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; vi phạm các quy định của pháp luật.

 

Chương II. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

 

Điều 3. Chức năng Cổng thông tin điện tử Bộ

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ có địa chỉ: https://moha.gov.vn là đầu mối duy nhất truy cập, liên kết, tích hợp thống nhất, tập trung các kênh thông tin, dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng của Bộ Nội vụ nhằm phục vụ việc công bố dữ liệu, cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu chính thống của Bộ cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng trên môi trường mạng.

Điều 4. Tổ chức của Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

1. Cổng TTĐT Bộ có Tổng biên tập và 01 Phó Tổng biên tập, các biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên.

Giám đốc Trung tâm Thông tin kiêm Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ. Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về nội dung thông tin đăng tải trên Cổng TTĐT Bộ.

Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ quyết định giao 01 Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin kiêm Phó Tổng biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ. Phó Tổng biên tập chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Giám đốc, Tổng biên tập, chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập, trước Bộ trưởng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Ban biên tập Cổng TTĐT Bộ gồm có:

+ Tổng biên tập, Giám đốc Trung tâm Thông tin.

+ Phó Tổng biên tập, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin.

+ Thành viên Ban biên tập: Trưởng phòng Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ và một số viên chức của Phòng Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

2. Cộng tác viên

Cộng tác viên của Cổng TTĐT Bộ Nội vụ bao gồm: Thư ký của lãnh đạo Bộ; viên chức các phòng thuộc Trung tâm Thông tin và đầu mối cung cấp thông tin tại các Bộ, ngành, địa phương. Trung tâm Thông tin có trách nhiệm xây dựng quy định chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với cộng tác viên được cấp trong kinh phí thông tin, tuyên truyền hàng năm của Trung tâm Thông tin.

3. Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ là tổ chức cấp phòng thuộc Trung tâm Thông tin; có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tổng biên tập quản lý, tổ chức cung cấp thông tin thống nhất, tập trung của Bộ Nội vụ trên môi trường mạng; tham mưu tổ chức liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các ứng dụng về dữ liệu quốc gia chuyên ngành Nội vụ và Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ; làm đầu mối tích hợp thông tin với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Điều 5. Quản lý, vận hành và quản trị kỹ thuật Cổng TTĐT Bộ

1. Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo mọi hoạt động của Cổng TTĐT Bộ được liên tục, an toàn, thông suốt. Thường xuyên kiểm tra, chỉnh sửa, giám sát thông tin; sử dụng hệ thống giám sát đo lường mức độ cung cấp thông tin và sử dụng dịch vụ Chính phủ số.

Hàng năm, Cổng TTĐT Bộ cần được rà soát, đề xuất phương án nâng cấp, chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

2. Cổng TTĐT Bộ được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ hoạt động của Cổng như: máy vi tính, máy in, máy điện thoại, máy fax, máy photocopy, máy chụp ảnh, máy quay phim, máy scan, máy ghi âm, ổ cứng di động… và đường truyền tốc độ cao, băng thông rộng phục vụ cho tác nghiệp, thu thập và cập nhật, lưu trữ thông tin trên Cổng TTĐT Bộ.

3. Viên chức làm việc tại Cổng TTĐT Bộ Nội vụ được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công nghệ thông tin, báo chí, các nghiệp vụ khác có liên quan, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; được áp dụng chế độ làm việc đặc thù theo loại hình hoạt động của cơ quan truyền thông, báo chí.

4. Trung tâm Thông tin đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật, chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm hoạt động an toàn, an ninh thông tin và dữ liệu trên Cổng TTĐT Bộ với các nhiệm vụ sau:

a) Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, chỉnh sửa, giám sát hoạt động Cổng TTĐT Bộ, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật về tính ổn định, thông suốt, hoạt động liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày;

b) Xây dựng và triển khai giải pháp hiệu quả chống lại các tấn công gây mất an toàn thông tin, dữ liệu Cổng TTĐT Bộ, phương án dự phòng khắc phục sự cố đảm bảo Cổng TTĐT Bộ hoạt động liên tục ở mức tối đa; đảm bảo an toàn thông tin mạng, an toàn dữ liệu, phòng, chống virus, mã độc..;

c) Đảm bảo khả năng sao lưu dự phòng, khôi phục dữ liệu của Cổng TTĐT Bộ theo các quy định hiện hành về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin;

d) Định kỳ thực hiện việc sao lưu dữ liệu ở mức người dùng và mức hệ thống (tối thiểu 03 lần/tuần) để nhanh chóng khôi phục lại hoạt động của hệ thống khi có xảy ra sự cố; lập quy trình kiểm tra tính sẵn sàng, toàn vẹn thông tin của dữ liệu được sao lưu;

đ) Quản lý quyền truy cập của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đúng thẩm quyền, chức năng; thu hồi tài khoản liên quan đến Cổng TTĐT Bộ đối với các tổ chức, cá nhân đã chấm dứt làm việc, cộng tác với Cổng TTĐT Bộ;

e) Định kỳ hàng tháng đánh giá, rà soát, báo cáo mức độ nghiêm trọng các rủi ro do truy cập không hợp lệ, sử dụng trái phép tài khoản truy cập, mất, thay đổi hoặc phá huỷ thông tin, hệ thống thông tin liên quan hoặc các nguy cơ mất an toàn thông tin khác đến Cổng TTĐT Bộ.

5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản truy cập Cổng TTĐT Bộ có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tên tài khoản, mật khẩu theo quy định hiện hành và quy định của Bộ Nội vụ.

6. Các cơ quan, đơn vị chủ quản trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử thành phần, hệ thống điều hành tác nghiệp nội bộ hoặc các hệ thống thông tin khác có kết nối, liên thông với Cổng TTĐT Bộ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quá trình kết nối, gửi thông tin, dữ liệu từ các hệ thống của mình lên Cổng TTĐT Bộ. Trường hợp phát hiện nguy cơ, dấu hiệu hoặc sự cố mất an toàn thông tin liên quan đến hoạt động, kết nối với Cổng TTĐT Bộ, cơ quan, đơn vị đó phải báo ngay cho Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ để kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Điều 6. Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử thành phần

1. Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ (sau đây gọi là Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử thành phần) được tích hợp và là thành phần của Cổng thông tin điện tử của Bộ. Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử thành phần có thể được thiết lập trực tiếp trên hệ thống Cổng TTĐT Bộ hoặc do các cơ quan, đơn vị xây dựng độc lập và kết nối với Cổng TTĐT Bộ.

2. Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử thành phần sử dụng công nghệ địa chỉ Internet IPv6 và tên miền cấp 4 là tên viết tắt của cơ quan bằng tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh theo dạng: tendonvi.moha.gov.vn. Các Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử thành phần đã có tên miền riêng có trách nhiệm bổ sung, thay đổi tên miền truy cập theo quy định tại Khoản 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

3. Đối với Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử thành phần thiết lập trực tiếp trên nền tảng hạ tầng Cổng TTĐT Bộ, cơ quan, đơn vị chủ quản Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử thành phần phải thống nhất với Trung tâm Thông tin về thiết kế các kênh thông tin, yêu cầu, chức năng, tính năng kỹ thuật và hoạt động xây dựng, quản lý và duy trì Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử thành phần, phù hợp với Nghị quyết số 21- NQ/BCSĐ ngày 28/7/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ; phù hợp kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ và thiết kế hệ thống thông tin trên Cổng TTĐT Bộ. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về nội dung thông tin cung cấp trên Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử thành phần.

4. Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử thành phần do các đơn vị tự xây dựng phải có liên kết với trang chủ của Cổng thông tin điện tử của Bộ và tuân thủ các nguyên tắc hoạt động chung tại Quy chế này. Khuyến khích Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử thành phần do các đơn vị tự xây dựng đặt Web hotsting hoặc đặt máy chủ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ Nội vụ và phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin để thực hiện việc quản trị, duy trì hoạt động, đảm bảo tuân thủ các phương thức bảo mật, an toàn theo quy định.

Điều 7. Kinh phí hoạt động và chế độ nhuận bút

1. Kinh phí hoạt động của Cổng TTĐT Bộ do Ngân sách Nhà nước cấp, tổng hợp chung trong kinh phí hàng năm của Trung tâm Thông tin, được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, bao gồm:

a) Kinh phí cho việc quản lý, duy trì, vận hành Cổng TTĐT Bộ như: chi phí thường xuyên, văn phòng phẩm, công tác phí, trang thiết bị nghiệp vụ, chi nhuận bút, đào tạo bồi dưỡng và các chi khác theo chế độ hiện hành;

b. Kinh phí hoạt động của Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử thành phần được tổng hợp trong kinh phí hàng năm của đơn vị chủ quản.

2. Chế độ nhuận bút

a) Chế độ thù lao, nhuận bút, dịch thuật, biên tập, tạo lập, chuyển đổi số và số hóa thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ và các kênh cung cấp thông tin khác thực hiện theo chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí xuất bản, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định khác của pháp luật;

b) Căn cứ khả năng kinh phí của cơ quan, Thủ trưởng quyết định mức chi cụ thể cho việc tạo lập thông tin và chi trả thù lao, nhuận bút phù hợp với các quy định của pháp luật;

c) Kinh phí bảo đảm lưu trữ, khai thác, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin mạng phục vụ hoạt động cung cấp thông tin của Cổng thông tin điện tử Bộ trên môi trường mạng do Ngân sách Nhà nước cấp được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

3. Định kỳ Trung tâm Thông tin chủ trì xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp các hệ thống cung cấp thông tin; trình cấp có thẩm quyền xem xét, phân bổ kinh phí, nhằm bảo đảm hoạt động cung cấp thông tin ổn định, an toàn thông tin mạng.

 

Chương III. CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN

 

Điều 8. Thông tin trên Cổng TTĐT Bộ

1. Thông tin được cung cấp trên Cổng TTĐT Bộ đảm bảo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng và quy định tại Luật Tiếp cận thông tin.

2. Căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế, Tổng biên tập trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định các kênh thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT Bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ theo từng giai đoạn.

3. Cổng thông tin điện tử Bộ tổ chức cung cấp thông tin trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Cung cấp thông tin

1. Hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm cung cấp số liệu thống kê theo lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; danh bạ điện thoại; rà soát, bổ sung thông tin về chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; thông tin về chương trình, đề tài khoa học,…

Đối với dữ liệu được tích hợp từ Trung tâm điều hành thông minh - IOC, các đơn vị thuộc thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Thông tin xác nhận lại dữ liệu trước khi cập nhật lên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

2. Trang thông tin điện tử của Bộ trưởng Bộ Nội vụ là trang thành phần của Cổng TTĐT Bộ. Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Thông tin trong việc cung cấp, cập nhật thông tin về các hoạt động của Bộ trưởng Bộ Nội vụ một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thuộc Bộ có trách nhiệm cử công chức, viên chức làm đầu mối cung cấp thông tin, dữ liệu để đăng tải trên Cổng TTĐT Bộ; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về những nội dung thông tin, dữ liệu đã cung cấp.

4. Đối với cộng tác viên và các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin cho Cổng TTĐT Bộ phải có đầy đủ thông tin về đơn vị công tác, chức danh (nếu có), họ tên người gửi, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc và nội dung thông tin được gửi kèm đến địa chỉ hòm thư [email protected].

5. Đối với thông tin gửi qua thư điện tử (email) kèm theo tệp văn bản định dạng thông dụng (chương trình Microsoft Office), sử dụng phông chữ Unicode theo chuẩn TCVN 6909:2001, ảnh minh họa hoặc hình vẽ được định dạng theo các chuẩn ảnh thông dụng (jpg, tif, img, bmp…). Các thông tin có thể cung cấp dưới dạng văn bản in ấn, ghi trên đĩa cứng hoặc USB…

6. Các đơn vị thuộc Bộ khi có nhu cầu về tuyên truyền, phổ biến thông tin theo nhiệm vụ được giao của đơn vị mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý; chịu trách nhiệm kiểm tra độ “Mật” của thông tin trước khi gửi đăng tải trên Cổng TTĐT Bộ.

7. Các văn bản không thuộc tài liệu “Mật”, cần phổ biến trên Cổng TTĐT Bộ phải ghi rõ tại mục “Nơi nhận”: “Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ”.

8. Các tin, dữ liệu, hình ảnh được sưu tầm, trích dẫn,v.v... từ các nguồn thông tin, tài liệu của nơi khác phải ghi rõ nguồn gốc trích dẫn.

Điều 10. Thời gian cung cấp thông tin

1. Bảo đảm cập nhật thường xuyên, chính xác đối với các mục tin quy định tại Luật Tiếp cận thông tin.

2. Đối với các tin tức, sự kiện về hoạt động của Bộ, của lãnh đạo Bộ phải đăng tải trên Cổng TTĐT Bộ trong vòng 12 giờ làm việc kể từ khi kết thúc sự kiện.

Điều 11. Tiếp nhận, xử lý và đăng tải thông tin

1. Gửi thông tin

a) Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Nội vụ sử dụng tài khoản thư điện tử công vụ do Bộ Nội vụ hoặc do cơ quan, đơn vị cấp để gửi thông tin. Trường hợp gửi bằng các hình thức khác (văn bản giấy, văn bản điện tử, đĩa cứng, fax…) phải có xác nhận hoặc ký số của lãnh đạo đơn vị;

b) Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài Bộ Nội vụ gửi thông tin bằng thư điện tử, văn bản giấy, văn bản điện tử, đĩa cứng, fax… có xác nhận hoặc ký số của lãnh đạo đơn vị, có địa chỉ, số điện thoại, họ tên người liên hệ;

c) Địa chỉ gửi thông tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, Số 8 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Điện thoại: (84-024) 62821016 hoặc (84-024) 62821008; Fax (84-024) 62821020; Email: [email protected].

2. Tiếp nhận và xử lý thông tin

Cổng TTĐT Bộ Nội vụ có trách nhiệm tiếp nhận, rà soát, kiểm tra, tổng hợp thông tin gửi đến; phân loại, xác định rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích thông tin, báo cáo Phó Tổng biên tập cho ý kiến chỉ đạo và Tổng biên tập xem xét, quyết định đăng tải trên Cổng TTĐT Bộ theo quy định.

Trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, chưa chính xác,… viên chức Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ có trách nhiệm trao đổi, làm rõ và yêu cầu bổ sung thông tin.

3. Biên tập và đăng tải thông tin

a) Tổng biên tập chỉ đạo, định hướng về chính trị, nội dung, chất lượng, hoạt động quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT Bộ;

b) Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Các văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; văn bản về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ được đăng toàn văn.

- Dự thảo văn bản xin ý kiến góp ý của Nhân dân: các cơ quan, đơn vị trong Bộ gửi về Cổng TTĐT Bộ công văn đã ký số, kèm theo dự thảo văn bản được số hóa, lưu dưới dạng “.pdf” qua thư điện tử công vụ có địa chỉ [email protected]. Cổng TTĐT Bộ có trách nhiệm đăng tải dự thảo văn bản xin ý kiến lên Cổng TTĐT Bộ ngay sau khi nhận được đề nghị; tổng hợp các ý kiến góp ý ngay sau khi hết thời gian xin ý kiến theo quy định của pháp luật và gửi lại cơ quan, đơn vị chủ trì qua thư điện tử công vụ kèm theo văn bản tổng hợp ý kiến đã được ký số.

- Hoạt động thanh tra của Bộ Nội vụ theo quy định của pháp luật trên cơ sở đề nghị của Thanh tra Bộ (việc đề nghị bao gồm: nội dung, hình thức, thời gian đăng tải...).

- Lịch tiếp công dân tại trụ sở Bộ Nội vụ.

- Tin tức, sự kiện.

- Đề xuất với Tổng biên tập đăng tải những nội dung theo đề nghị của các đơn vị thuộc Bộ khi có văn bản phối hợp và đề nghị đăng tải.

c) Phóng viên được cử có trách nhiệm thu thập thông tin, viết tin bài, xử lý hình ảnh,… cập nhật lên hệ thống để biên tập và xuất bản theo quy định.

Đối với những thông tin chưa rõ ràng, thông tin có tính chất nhạy cảm, phức tạp, biên tập viên báo cáo Tổng biên tập và trao đổi với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thống nhất trước khi đăng tải; trong trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến lãnh đạo Bộ trước khi đăng tải.

Điều 12. Từ chối đăng thông tin

Tổng biên tập có quyền từ chối đăng thông tin trong những trường hợp sau:

1. Thông tin có nội dung không phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Thông tin có nội dung thuộc bí mật Nhà nước; thông tin đã được cấp có thẩm quyền quyết định nhưng chưa được phổ biến công khai hoặc chỉ phổ biến trong phạm vi theo quy định.

3. Thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin trùng lặp nội dung đã được đăng tải trên Cổng TTĐT Bộ.

4. Thông tin không bảo đảm chất lượng, đã được biên tập viên báo cáo Tổng biên tập đề nghị người cung cấp thông tin xác thực, bổ sung hoặc làm rõ nhưng không được chấp nhận.

5. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật không được đăng lên Cổng TTĐT Bộ hoặc thông tin vào thời điểm không thích hợp.

Điều 13. Thời gian hiển thị và lưu giữ thông tin

1. Thời gian hiển thị

a) Đối với tin tức, sự kiện: được hiển thị trên Cổng TTĐT Bộ Nội vụ 05 năm kể từ khi đăng;

b) Đối với thông tin giới thiệu Bộ Nội vụ được hiển thị vĩnh viễn và được cập nhật khi có thay đổi thông tin;

c) Đối với các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, lịch tiếp công dân và lịch làm việc của lãnh đạo Bộ: hiển thị trên Cổng TTĐT Bộ Nội vụ 01 năm;

d) Các thông tin khác được hiển thị theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thời gian lưu giữ

Tất cả thông tin được cập nhật, xuất bản trên Cổng TTĐT Bộ Nội vụ được sao lưu định kỳ và lưu giữ vĩnh viễn tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ Nội vụ.

 

Chương IV. TÍCH HỢP THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

Điều 14. Tích hợp thông tin và dịch vụ công trực tuyến

Trung tâm Thông tin là đơn vị đầu mối tổ chức tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ, có trách nhiệm sau đây:

1. Công bố phương thức, giao diện kết nối và hướng dẫn tích hợp các dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần đã triển khai tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ.

2. Bảo đảm Cổng TTĐT Bộ sẵn sàng về mặt kỹ thuật để thực hiện tích hợp và duy trì xác thực, kết nối dữ liệu giữa Cổng TTĐT Bộ và các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ đã được kết nối.

Điều 15. Xử lý sự cố

1. Trung tâm Thông tin có trách nhiệm áp dụng các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cần thiết để bảo đảm sự tương thích, thông suốt, liên tục và an toàn thông tin trong kết nối, tích hợp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT Bộ.

2. Trường hợp Cổng TTĐT Bộ Nội vụ xảy ra sự cố gián đoạn hoạt động hoặc có lỗi không thể truyền dẫn thông tin, dữ liệu tới các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp:

a) Trung tâm Thông tin thông báo ngay bằng văn bản cho Văn phòng Bộ để có biện pháp xử lý, khắc phục;

b) Trong thời gian khắc phục sự cố, các dịch vụ công trực tuyến được thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

 

Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 16. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ

1. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổng hợp, khai thác, sử dụng và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

2. Đề xuất bằng văn bản những nội dung, kênh thông tin chính thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình cần được đăng tải, tích hợp trên Cổng TTĐT Bộ.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, bảo đảm việc tuân thủ các quy định tại Quy chế này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình.

4. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phân công cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin cung cấp kịp thời thông tin theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình để truyền thông trên Cổng TTĐT Bộ và mạng xã hội Zalo về các nhiệm vụ theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật, lãnh đạo Bộ về tính chính xác các thông tin do cơ quan, đơn vị mình cung cấp.

5. Các sự kiện do cơ quan, đơn vị trong Bộ chủ trì, khi cần đưa tin trên Cổng TTĐT Bộ, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm gửi Giấy mời hoặc thông báo tới Cổng TTĐT Bộ và cung cấp thông tin, tài liệu (nếu có).

Điều 17. Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin

1. Giúp lãnh đạo Bộ thống nhất quản lý kỹ thuật, điều hành và duy trì hoạt động của Cổng TTĐT Bộ theo quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm hệ thống hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn và đúng tôn chỉ, mục đích.

2. Phát triển đa dạng nội dung, hình thức hoạt động và các ứng dụng, sản phẩm truyền thông đa phương tiện để nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, chuyển đổi số và các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức cung cấp thông tin qua mạng xã hội và thiết bị di động theo quy định của pháp luật.

3. Chủ trì quản lý và đăng tải kịp thời các thông tin chính thống của Bộ Nội vụ trên môi trường mạng; là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ với mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng gửi Bộ Nội vụ.

4. Tổ chức tích hợp, khai thác, sử dụng thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trên Cổng TTĐT Bộ.

5. Đưa tin và tiếp nhận tin, bài của cộng tác viên về các sự kiện, hoạt động của Bộ; điểm tin hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

6. Xây dựng, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

7. Tổ chức biên tập, dịch thuật các thông tin sang tiếng nước ngoài, phục vụ công tác thông tin đối ngoại của Bộ trên Cổng TTĐT Bộ.

8. Tổng biên tập ban hành Quy trình chỉ đạo sản xuất, biên tập tin, bài, video… trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Điều 18. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ

1. Phát triển, vận hành và duy trì Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và theo Quy chế này.

2. Quy định, hướng dẫn việc chuẩn hóa danh mục dịch vụ công trực tuyến các cấp và thống nhất trên phạm vi ngành Nội vụ.

3. Phát triển, hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Nội vụ, phối hợp với Trung tâm Thông tin tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Điều 19. Trách nhiệm của Vụ Hợp tác quốc tế

Biên tập, dịch thuật các thông tin, bài viết từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại phục vụ công tác thông tin đối ngoại của Bộ trên Cổng TTĐT Bộ.

Điều 20. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch - Tài chính

1. Đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động, bảo dưỡng, nâng cấp, an toàn thông tin và dữ liệu của Cổng TTĐT Bộ được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ.

2. Phối hợp với Trung tâm Thông tin xây dựng quy định, chế độ nhuận bút đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng TTĐT Bộ, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt để thực hiện.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng định mức kinh phí biên dịch những bài viết, thông tin được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ theo quy định, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt để thực hiện.

Điều 21. Chế độ báo cáo

Định kỳ hàng năm, Trung tâm Thông tin có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Bộ tình hình hoạt động và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng TTĐT Bộ.

Điều 22. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc cung cấp thông tin theo quy định tại Quy chế này, tùy theo thành tích cụ thể, Trung tâm Thông tin xem xét, đề xuất Bộ trưởng khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin trên Cổng TTĐT Bộ hoặc cản trở việc cung cấp thông tin theo quy định tại Quy chế này và theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị thuộc thuộc Bộ phản ánh bằng văn bản về Trung tâm Thông tin để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi