Quyết định 416/QĐ-BHXH 2017 tổ chức Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế phía Bắc

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

Số: 416/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ THANH TOÁN ĐA TUYẾN KHU VỰC PHÍA BẮC

---------

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) tổng hợp, phân tích dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh (viết tắt là KCB) bảo hiểm y tế (viết tắt là BHYT) của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kiểm tra, thông báo, xử lý chi phí thanh toán BHYT của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, miền Trung; thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với một số thuốc, vật tư y tế, hóa chất sử dụng trong KCB BHYT; quản lý thanh toán đa tuyến trên phạm vi cả nước.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc. Trung tâm là đơn vị dự toán cấp 3, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và trụ sở đặt tại Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổng hợp dữ liệu KCB BHYT của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phân tích, đánh giá các chỉ số chi phí KCB BHYT; xác định chi phí, chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh những nội dung cần tập trung kiểm tra, giám định hoặc trực tiếp kiểm tra tại cơ sở KCB BHYT.

2. Kiểm tra, thông báo, xử lý chi phí thanh toán BHYT của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, miền Trung.

3. Giám định, chuẩn hóa danh mục dùng chung, danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật y tế thanh toán BHYT của các bệnh viện ký hợp đồng KCB BHYT với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

4. Chủ trì, phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHYT xây dựng, sửa đổi, bổ sung Danh mục dùng chung, Bộ Quy tắc giám định BHYT để phát triển chức năng giám định tự động.

5. Quản lý, vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin phát triển, điều chỉnh, cập nhật các chức năng của hệ thống thông tin giám định BHYT.

6. Thẩm định và thông báo chi phí KCB BHYT đa tuyến trên phạm vi toàn quốc; phối hợp thực hiện kiểm tra công tác giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

7. Tham mưu, giúp Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện đấu thầu cấp quốc gia đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế sử dụng trong KCB BHYT theo quy định của pháp luật.

8. Giám sát, điều tiết quá trình cung ứng thuốc tại các cơ sở KCB BHYT thực hiện thỏa thuận khung theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tổng hợp, đánh giá sử dụng thuốc, vật tư y tế, đề xuất bổ sung, điều chỉnh các thuốc đấu thầu cấp quốc gia.

9. Phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHYT tham mưu, giúp Tổng Giám đốc tham gia với các Bộ, ngành xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHYT.

10. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và tuyên truyền chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế.

11. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị theo quy đnh hiện hành.

12. Thực hiện chế độ tài chính, thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổng Giám đốc giao.

Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành

1. Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giúp việc Giám đốc Trung tâm có các Phó Giám đốc Trung tâm. Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy định.

2. Giám đốc Trung tâm ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Trung tâm, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

3. Giám đốc Trung tâm phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc Trung tâm giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Trung tâm. Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Giám đốc Trung tâm phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc Trung tâm được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức gồm 05 phòng:

a) Văn phòng.

b) Phòng Tổng hợp - Thanh toán đa tuyến.

c) Phòng Quản lý đấu thầu thuốc - Vật tư y tế.

d) Phòng Nghiệp vụ Giám đnh 1.

đ) Phòng Nghiệp vụ Giám định 2.

2. Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo tiêu chun chức danh và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định.

3. Biên chế của Trung tâm do Tổng Giám đốc giao. Công chức, viên chức của Trung tâm được tuyển dụng theo quy định hiện hành và làm việc theo quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của Trung tâm.

Điều 5. Trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Trung tâm theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm; bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo của Trung tâm.

4. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Trung tâm; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công chức, viên chức; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Trung tâm; chịu trách nhiệm khi đxảy ra hành vi vi phạm.

5. Thực hiện quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

6. Phối hợp với các đơn vị trong Ngành và ngoài Ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể tngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 427/QĐ-BHXH ngày 24/3/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc.

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- HĐQL (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB
(6).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

DANH SÁCH

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN BẮC, KHU VỰC MIỀN TRUNG DO TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ THANH TOÁN ĐA TUYẾN KHU VỰC PHÍA BẮC QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 416/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Tng Giám đc Bảo him xã hội Việt Nam)

STT

BHXH khu vực min Bc

Ghi chú

STT

BHXH khu vực min Trung

Ghi chú

Vùng Hà Nội

Bc Trung bộ

1

Hà Nội

 

26

Thanh Hóa

 

2

Vĩnh Phúc

 

27

Nghệ An

 

3

Bc Ninh

 

28

Hà Tĩnh

 

4

Hải Dương

 

29

Quảng Bình

 

5

Hưng Yên

 

30

Quảng Trị

 

6

Hà Nam

 

31

Thừa Thiên Huế

 

7

Thái Nguyên

 

Nam Trung bộ

8

Bắc Giang

 

32

Đà Nng

 

9

Phú Thọ

 

33

Quảng Nam

 

10

Hòa Bình

 

34

Quảng Ngãi

 

Vùng duyên hải Bc Bộ

35

Bình Định

 

11

Quảng Ninh

 

36

Phú Yên

 

12

Hải Phòng

 

37

Khánh Hòa

 

13

Thái Bình

 

38

Ninh Thun

 

14

Nam Định

 

39

Bình Thuận

 

15

Ninh Bình

 

Tây nguyên

Vùng núi phía Bc

40

Kon Tum

 

16

Hà Giang

 

41

Gia Lai

 

17

Cao Bng

 

42

Đk Lk

 

18

Bc Cạn

 

43

Đk Nông

 

19

Tuyên Quang

 

44

Lâm Đng

 

20

Lào Cai

 

 

 

 

21

Yên Bái

 

 

 

 

22

Điện Biên

 

 

 

 

23

Lai Châu

 

 

 

 

24

Sơn La

 

 

 

 

25

Lạng Sơn

 

 

 

 

             

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 416/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 416/QĐ-BHXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 01/03/2017 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!