Quyết định 413/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------
-----------

Số: 413/QĐ-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
----------

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIÁM SÁT, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC,

KẾ HOẠCH, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO CỦA DOANH NGHIỆP

-------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

Căn cứ Điều 60 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đu tư;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Công nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về việc quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp theo danh sách tại Phụ lục số I và Phụ lục số II đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ soạn thảo dự thảo Nghị định.

2. Các thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban soạn thảo và đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định. Trường hợp vắng mặt phải báo cáo và ý kiến bằng văn bản tới Trưởng ban soạn thảo, đồng thời, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến việc dự thảo Nghị định do Trưởng ban soạn thảo phân công.

Điều 3. Tổ Biên tập có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Giúp việc cho Ban soạn thảo xây dựng đề cương; dự thảo Nghị định; tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định theo ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Chuẩn bị nội dung và tài liệu cho các phiên họp của Ban soạn thảo.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc dự thảo Nghị định do Trưởng Ban son thảo phân công.

4. Các thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ biên tập và chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ biên tập.

Điều 4. Vụ Kinh tế Công nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm điều phối, xây dựng kế hoạch dự thảo Nghị định; làm đầu mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan ở trong và ngoài Bộ trong quá trình xây dựng Nghị định và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban soạn thảo phân công.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Ban soạn thảo và Tổ biên tập tự giải thể khi Nghị định được Chính phủ ban hành.

Điều 7. Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong các Phụ lục kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
-
Như điều 1, 7;
- Văn phòng Chính ph
;
- Các Bộ: LĐTB&XH; CT; TT&TT; QP;
TP; NNPTNN; GTVT; TC; CA; XD;
- Lưu: VT, Vụ KTCN.

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH

 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIÁM SÁT, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC,

KẾ HOẠCH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO CỦA DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 413/QĐ-BKHĐT ngày 02 tháng 4 năm 2013)

 

 

1. Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban;

2. Ông Lương Văn Kết, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó trưởng ban.

3. Ông Bùi Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế Quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

4. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

5. Ông Lê Thủy Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

6. Ông Hoàng Mạnh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

7. Ông Trần Hồng Kỳ, Chánh thanh tra Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

8. Ông Hoàng Văn Vịnh, Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

9. Ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu, Hạ tầng và Đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

10. Ông Nguyễn Đức Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

11. Ông Đinh Ngọc Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

12. Ông Phan Quốc Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

13. Ông Nguyễn Xuân Tường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thành viên,

14. Ông Nguyễn Hải Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương, thành viên.

15. Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên.

16. Ông Phạm Viết Thích, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng, thành viên.

17. Ông Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên.

18. Bà Lê Thị Hoàn, Phó Vụ trưởng - Phó trưởng ban Ban Đi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, thành viên.

19. Ông Hoàng Ngọc Hân, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải, thành viên.

20. Đại diện Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

21. Đại diện Bộ Xây dựng, thành viên.

22. Đại diện Bộ Tài chính, thành viên.

23. Đại diện Bộ Công an, thành viên.

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIÁM SÁT, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC,

KẾ HOẠCH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO CỦA DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 413/QĐ-BKHĐT ngày 02 tháng 4 năm 2013)

 

 

1. Ông Lương Văn Kết, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng.

2. Ông Lê Thủy Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó.

3. Ông Phan Quốc Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

4. Ông Trần Quốc Dũng, Chuyên viên, Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

5. Ông Phùng Mạnh Hà, Chuyên viên, Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

6. Ông Nguyễn Văn Tiến, Chuyên viên, Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

7. Bà Hoàng Kim Tú, Chuyên viên, Vụ Tổng hợp kinh tế Quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

8. Bà Nguyễn Phương Lan, Phó trưởng phòng Đổi mới Doanh nghiệp nhà nước, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

9. Bà Định Thị Thanh Huyền, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

10. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Thanh tra viên chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

11. Ông Đặng Văn Thanh, Chuyên viên, Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

12. Bà Đặng Thị Xuân, Chuyên viên, Vụ Kết cấu, Hạ tầng và Đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

13. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chuyên viên, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

14. Ông Nguyễn Gia Hiệp, Chuyên viên, Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

15. Ông Trịnh Duy Chấn, Kế toán trưởng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thành viên.

16. Bà Mai Thu Hiền, Phó trưởng phòng, Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương, thành viên.

17. Ông Nguyễn Khánh Bảo, Chuyên viên, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên.

18. Ông Nguyễn Sơn Hà, Trợ lý Phòng Quản lý doanh nghiệp, Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng, thành viên.

19. Ông Cao Đăng Vinh, Trưởng phòng phòng Pháp luật kinh tế tổng hợp, Vụ Pháp luật dân sự- kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên.

20. Ông Bùi Khắc Hiền, Chuyên viên Ban Đi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên.

21. Ông Đinh Công Minh, Chuyên viên chính Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải, thành viên.

22. Đại diện Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

23. Đại diện Bộ Xây dựng, thành viên.

24. Đại diện Bộ Tài chính, thành viên.

25. Đại diện Bộ Công an, thành viên.

 

thuộc tính Quyết định 413/QĐ-BKHĐT

Quyết định 413/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:413/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành:02/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi