Quyết định 677/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------

Số: 677/QĐ-BNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM KHOA HỌC LÂM NGHIỆP ĐÔNG BẮC BỘ

 TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 25/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Trên cơ sở các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 1149/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/5/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; số 1656/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/7/2012 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tại các Văn bản số 521/TTr-KHLN-TC ngày 31/7/2012, số 695/BC-KHLN ngày 05/10/2012 Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định số 715/BC-KHLN ngày 12/10/2012 Giải trình bổ sung nhiệm vụ, số 577/BC-KHLN ngày 09/10/2012 Giải trình tên gọi một số Bộ môn nghiên cứu, số 696/Tr-KHLN ngày 05/10/2012 trình kèm theo Đề án thành lập Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ; đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính tại Văn bản số 401/TC ngày 25/8/2012; và Biên bản họp Hội đồng thẩm định ngày 22/8/2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ.

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn và tham gia đào tạo về lĩnh vực lâm nghiệp vùng Đông Bắc Bộ và đồng bằng Sông Hồng theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp của vùng Đông Bắc Bộ và đồng bằng Sông Hồng theo quy định; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về lâm nghiệp Vùng theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a) Kỹ thuật và công nghệ trồng, phục hồi, làm giàu, xúc tiến tái sinh tự nhiên, cải tạo và quản lý bền vững rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển;

b) Sinh lý, sinh thái cá thể, quần thể thực vật rừng và các biện pháp phục hồi hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái đặc thù; tác động của biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong lâm nghiệp;

c) Biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại rừng, phòng chống cháy rừng;

d) Kỹ thuật nhân giống, nuôi, gây trồng, khai thác, chế biến, bảo quản các loại lâm sản ngoài gỗ;

đ) Giống cây lâm nghiệp, gồm: các loại hình rừng giống, vườn giống, chọn tạo giống và nhân giống cây lâm nghiệp, lưu giữ tập đoàn giống công tác;

e) Kỹ thuật xây dựng và phát triển vườn sưu tập thực vật; lưu giữ và phát triển nguồn gen cây rừng;

g) Ứng dụng công nghệ sinh học trong lâm nghiệp;

h) Cơ giới hóa sản xuất giống cây lâm nghiệp, trồng rừng, khai thác, vận xuất, vận chuyển, chế biến và bảo quản lâm sản;

i) Khoa học về tổ chức và quản lý lâm nghiệp; cơ chế, chính sách lâm nghiệp; kinh tế tài nguyên và môi trường rừng; thị trường lâm sản và lâm nghiệp cộng đồng.

3. Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Trung tâm; tổ chức thăm quan học tập và nghiên cứu theo quy định của pháp luật. Tư vấn lập dự án; tư vấn giám sát, thẩm tra; tư vấn thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán các chương trình, dự án đầu tư, công trình xây dựng lâm nghiệp trong Vùng theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật lâm nghiệp theo nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

5. Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; tham gia đào tạo tiến sỹ, liên kết đào tạo thạc sỹ, bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm và công nghệ lâm nghiệp, các sản phẩm phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý sử dụng nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

8. Làm đầu mối liên kết các đơn vị thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với các tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn để giải quyết các vấn đề khoa học, công nghệ về lâm nghiệp của Vùng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm: Có Giám đốc Trung tâm và không quá 03 Phó Giám đốc Trung tâm.

a) Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ;

b) Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm và quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

2. Kế toán trưởng Trung tâm do Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm và quy định của pháp luật.

3. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ;

c) Bộ môn Kỹ thuật Lâm sinh;

d) Bộ môn Giống và Công nghệ sinh học;

đ) Xưởng Thực nghiệm Chế biến lâm sản.

Phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng, Bộ môn có Trưởng bộ môn và không quá 02 Phó Trưởng bộ môn, Xưởng có Quản đốc xưởng và không quá 02 Phó Quản đốc xưởng. Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ quyết định bổ nhiệm cấp trưởng, cấp phó các Phòng, Bộ môn, Xưởng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ và Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ chịu trách nhiệm bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng tổ chức, nhân sự, trụ sở, tài sản, tài chính, phương tiện và các nguồn lực khác của Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ theo quy định của pháp luật.

2. Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm, trình Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phê duyệt và tổ chức thực hiện; đăng ký hoạt động của Trung tâm với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ thực hiện Quyết định này theo quy định của pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Khoản 3 Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TCCB. TMĐ.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

thuộc tính Quyết định 677/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 677/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:677/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:01/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi