Quyết định 37/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

 

Số: 37/2006/QĐ-BYT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2006 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 684/2000/QĐ-BYT ngày 07/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Phòng chống Sốt rét thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG

Trần Thị Trung Chiến

 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống

Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-BYT

ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, vai trò

Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở é tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở é tế, sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

            Điều 2. Tư cách pháp nhân

Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống bệnh sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống bệnh sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh trên cơ sở mục tiêu của chương trình y tế quốc gia và tình hình thực tế của tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

2. Thực hiện các hoạt động sau:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống bệnh sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh trên địa bàn tỉnh;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động phòng, chống bệnh sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh đối với các cơ sở y tế trên địa bàn;

            c) Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về lĩnh vực phòng, chống bệnh sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh;

d) Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực phòng, chống bệnh sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh theo kế hoạch của tỉnh và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác;

đ) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực phòng, chống bệnh sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh;

e) Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác thuộc lĩnh vực phòng, chống bệnh sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh được Sở Y tế phân công;

            g) Tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ về phòng, chống các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh theo quy định của pháp luật; căn cứ vào điều kiện, năng lực và nhu cầu thực tế ở địa phương, Giám đốc Sở Y tế quy định theo thẩm quyền việc khám, điều trị, theo dõi và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng đối với những trường hợp mắc các bệnh ký sinh trùng tại Trung tâm theo quy định của pháp luật;

h) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách;

i) Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

l) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 5. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

            2. Các Phòng chức năng gồm:

            a) Phòng Kế hoạch - Tài chính;          

b) Phòng Tổ chức - Hành chính;

3. Các Khoa chuyên môn gồm:

a) Khoa Dịch tễ sốt rét;

b) Khoa Ký sinh trùng;

            c) Khoa Côn trùng;

            d) Khoa Xét nghiệm.

            Điều 6. Biên chế và định mức lao động

            Biên chế, định mức lao động của Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Kinh phí hoạt động

            1. Ngân sách sự nghiệp y tế.

            2. Ngân sách chương trình mục tiêu y tế quốc gia.

            3. Thu phí theo quy định của pháp luật.

4. Viện trợ và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 8. Nhiệm vụ của các Khoa, Phòng

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

a) Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các kế hoạch;

b) Tổng hợp dự trù thuốc, vật tư, hoá chất và các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

c) Quản lý và cấp phát kinh phí, thuốc, hoá chất, vật tư theo kế hoạch đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm thanh quyết toán theo quy định của pháp luật;

d) Tham gia tổ chức thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của Trung tâm và các cơ sở y tế trên địa bàn;

đ) Tổng hợp các mặt hoạt động của Trung tâm, thu thập thông tin, phân tích số liệu và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

            e) Làm đầu mối tổng hợp các dự án trong và ngoài nước của Trung tâm.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính:

a) Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

c) Quản lý tài sản của Trung tâm;

d) Làm đầu mối tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn, các hoạt động về thông tin, truyền thông, giáo dục sức khoẻ về phòng, chống bệnh sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh.

            3. Khoa Dịch tễ sốt rét:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về phòng, chống bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về dịch tễ, chẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét;

c) Quản lý thông tin, số liệu; lập bản đồ, biểu đồ về tình hình dịch tễ sốt rét trên địa bàn tỉnh;

d) Làm đầu mối triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến phòng chống bệnh sốt rét.

4. Khoa Ký sinh trùng:

            a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về phòng, chống các bệnh ký sinh trùng trên địa bàn tỉnh;

            b) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về chẩn đoán, điều trị, theo dõi, quản lý và những yếu tố liên quan gây mắc các bệnh ký sinh trùng;

c) Cung cấp các dịch vụ liên quan đến chẩn đoán, điều trị và theo dõi những trường hợp mắc các bệnh ký sinh trùng (trừ ký sinh trùng sốt rét) theo quy định của pháp luật;

d) Quản lý thông tin, số liệu; lập bản đồ, biểu đồ về tình hình dịch tễ các bệnh do ký sinh trùng (trừ ký sinh trùng sốt rét) trên địa bàn tỉnh;

đ) Làm đầu mối triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến các bệnh ký sinh trùng.

            5. Khoa Côn trùng:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về phòng, chống côn trùng truyền bệnh trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về điều tra, giám sát và phân tích tình hình diễn biến của côn trùng truyền bệnh;

c) Triển khai thực hiện các dịch vụ phòng chống côn trùng truyền bệnh (ngoài các nhiệm vụ được giao theo mục tiêu của chương trình, dự án) theo quy định của pháp luật;

d) Làm đầu mối triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến phòng, chống côn trùng truyền bệnh.

6. Khoa xét nghiệm:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống sốt rét và các bệnh ký sinh trùng;

b) Hướng dẫn và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện áp dụng thường quy các kỹ thuật xét nghiệm thuộc lĩnh vực theo quy định đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;

c) Lấy mẫu xét nghiệm và bảo quản mẫu xét nghiệm, gửi tuyến trên theo đúng quy định;

d) Triển khai thực hiện các dịch vụ xét nghiệm về các bệnh ký sinh trùng (trừ ký sinh trùng sốt rét) theo quy định của pháp luật./.

thuộc tính Quyết định 37/2006/QĐ-BYT

Quyết định 37/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:37/2006/QĐ-BYTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:
Ngày ban hành:07/12/2006Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Trung tâm y tế - Ngày 07/12/2006, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 37/2006/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" Theo đó, Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống bệnh sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh trên địa bàn tỉnh, Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống bệnh sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh trên cơ sở mục tiêu của chương trình y tế quốc gia và tình hình thực tế của tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định37/2006/QĐ-BYT tại đây

tải Quyết định 37/2006/QĐ-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi