Quyết định 2139/QĐ-BTP cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Luật miền Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

--------

Số: 2139/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức
của Trường Cao đang Luật miền Nam

-----------

B TRƯỞNG B TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bỉnh và Xã hội quy định về Điều ỉệ trường cao đăng;

Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ T chức cán bộ và Hiệu trưởng Trường Cao đng Luật min Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trường Cao đăng Luật miền Nam (sau đây gọi tắt là “Trường”) là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp về lĩnh vực pháp luật; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề; nghiên cứu khoa học pháp lý.

Trường chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Tư pháp, sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và sự quản lý theo lãnh th của y ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật và có trụ sở tại Quốc lộ 61C xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang và có tên giao dịch quốc tế là Southern College of Law (viết tt là SCL).

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn, hàng năm của Trường; xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Trường trình Hội đồng trường theo quy định; tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát trin ngành Tư pháp.

2. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực pháp luật trình độ cao đng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

3. Xây dựng kế hoạch tuyn sinh, tổ chức tuyn sinh đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Công b công khai mục tiêu, chương trình đào tạo; điều kiện để bảo đảm cht lượng dạy và học; mức học phí và miễn, giảm học phí; kết quả kiểm định chất lượng đào tạo; hệ thống văn bằng, chứng chỉ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các biện pháp kim tra, giám sát chất lượng đào tạo và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

5. T chức giảng dạy, học tập theo mục tiêu, chương trình đào tạo; tổ chức các hoạt động đào tạo; kim tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và in phôi văn bng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Thực hiện kim định và bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định.

8. Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc Trường theo cơ cấu tổ chức được phê duyệt trong quy chế tổ chức, hoạt động của Trường và theo quy định pháp luật; quyết định b nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống theo quy định.

9. Tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng ngh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực của Trường.

10. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất của Trường, chi cho các hoạt động đào tạo và b sung nguồn tài chính của Trường theo quy định của pháp luật.

11. Nghiên cứu khoa học đ phục vụ và nâng cao chất lượng đào tạo; ứng dụng các kêt quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo của Trưng. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ng dụng các kết quả nghiên cứu, có cơ chế đ người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo, giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của Trưng.

12. Xây dựng và phát trin hệ thống thông tin, thư viện và các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

13. T chức thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, ph biến giáo dục pháp luật và thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật cho các cơ quan, t chức và cá nhân theo quy định của pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực của Trường và nhu cầu của xã hội.

14. Liên doanh, liên kết với các t chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động.

15. Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng; quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Trường theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật; tự kim tra, thanh tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp; thực hiện công tác thanh tra đào tạo theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý đội ngũ viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường sư phạm trong Nhà trường.

18. Thực hiện quyền tự chủ theo quy định tại Điều 25 Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều 8 Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trường

1. Cơ cấu t chức của Trường, gồm:

a) Hội đồng Trường

Hội đồng Trường được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trưòng cao đng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b)  Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

Hiệu trưởng là người đại diện cho Trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Trường trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Trường.

Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Trường; được Hiệu trưởng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công, số lượng Phó Hiệu trưởng của Trường theo quy định pháp luật.

c) Các phòng chức năng thuộc Trường

-  Phòng Tổ chức - Hành chính - Thư viện;

-  Phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên;

-  Phòng Tài chính – Kế toán;

-  Phòng Quản trị.

d) Các khoa thuộc Trường

- Khoa Đào tạo cơ bản;

- Khoa Đào tạo cơ sở;

- Khoa Đào tạo nghiệp vụ.

đ) Các đơn vị sự nghiệp thuộc Trường

- Trung tâm Tư vấn pháp luật và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;

-  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải th các tổ chức, các đơn vị dịch vụ trực thuộc Trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. T chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam và các t chức đoàn thể

- T chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam;

-  Công đoàn;

-  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

-  Các tổ chức xã hội khác.

T chức cơ sở Đảng, các đoàn th và các tổ chức xã hội của Trường được thành lập, tchức và hoạt động theo Điều lệ của Đảng, Điều lệ của các đoàn thể, tổ chức xã hội và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác

Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Trường với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan được thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp, quy định pháp luật và các quy định cụ thể sau:

1. Trường chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách, có trách nhiệm t chức thực hiện nhiệm vụ, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách và trước pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao.

2. Trường là đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện quan hệ công tác với Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu phát sinh nhng vấn đề có liên quan đến các đơn vị thuộc Bộ thì Trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị đó đ giải quyết.

Khi có yêu cầu của các đơn vị thuộc Bộ về việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Trường thì Trường có trách nhiệm phối hợp giải quyết.

Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Trường với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ thì Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởnng hoặc Thứ trưởng phụ trách trực tiếp.

4. Quan hệ công tác giữa Trường và một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dng và thực hiện các Đề án, chương trình, kế hoạch công tác về tổ chức, biên chế, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bi dưỡng và quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức, người lao động của Trường; v quy mô tuyn sinh và đào tạo cán bộ pháp luật theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

b) Chủ trì, phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách nhà nước và các hoạt động tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng các Đ án, chương trình, kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

d) Chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học pháp lý xây dụng và thực hiện các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học đã được phê duyệt phục vụ cho công tác đào tạo theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

đ) Phối hợp với các đơn vị xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp trong việc xây dựng văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trường và phối hợp thẩm định, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu.

e) Phi hợp với các cơ sở đào tạo trong ngành Tư pháp về việc đào tạo và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện đ viên chức, người lao động của Trường tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đi kinh nghiệm thuộc phạm vi quản lý của Trường.

g) Phối hợp với các đơn vị khác thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Bộ Tư pháp.

5. Quan hệ công tác giữa Trường với các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành có liên quan, y ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và chính quyền địa phương được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyêt định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ký.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ T chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đng Luật miền Nam và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

y ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;

- Đảng ủy Bộ Tư pháp;

- Các Thứ trưởng;

- Các tổ chức CT - XH BTP;

- Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cổng Thông tin điện tử BTP:

- Lưu: VT, TCCB, CĐLMN.

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

Lê Thành Long

 

thuộc tính Quyết định 2139/QĐ-BTP

Quyết định 2139/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2139/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:21/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đằng Luật miền Nam

Ngày 21/10/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2139/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Luật miền Nam.

Cụ thể, Trường Cao đẳng Luật miền Nam là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp về lĩnh vực pháp luật; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề; nghiên cứu khoa học pháp lý. Trường có trụ sở tại Quốc lộ 61C, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Ngoài ra, Trường gồm 03 khoa sau: Khoa Đào tạo cơ bản; Khoa Đào tạo cơ sở; Khoa Đào tạo nghiệp vụ. Trung tâm tư vấn pháp luật và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học là đơn vị sự nghiệp thuộc Trường. Trường có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực pháp luật trình độ, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên; Tổ chức thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý;…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2139/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi