Quyết định 274/QĐ-BGTVT lập Tổ soạn thảo dự thảo Thông tư về các đơn vị sự nghiệp công lập ngành GTVT

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

__________

Số: 274/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

                                                                        

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giao thông vận tải

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải;

Căn cứ văn bản của các cơ quan, đơn vị về việc cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giao thông vận tải

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Thông tư), gồm các thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ (có danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ soạn thảo

1. Tổ soạn thảo có nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức việc soạn thảo và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo dự thảo Thông tư;

b) Thảo luận về nội dung của dự thảo văn bản, tờ trình, nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

c) Bảo đảm các quy định của dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của văn bản.

2. Thành viên Tổ soạn thảo có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Tổ soạn thảo, chịu trách nhiệm về chất lượng, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi của các nội dung trong dự thảo văn bản và tiến độ xây dựng dự thảo văn bản; trường hợp vì lý do khách quan mà không tham dự được thì phải có ý kiến góp ý bằng văn bản.

Điều 3. Kinh phí chi cho công tác xây dựng dự thảo Thông tư được lấy từ nguồn kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Thông tư được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Cổng TTĐT Bộ GTVT;

- Lưu: VT, TCCB (V).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Ngọc Đông

 

 
 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ SOẠN THẢO XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 274/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

1. Tổ trưởng: Ông Trần Văn Lâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải.

2. Thư ký: Ông Văn Việt, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải.

3. Các Thành viên:

- Ông Lê Hoàng Minh - Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

- Ông Nguyễn Cao Hiến - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

- Bà Đào Thanh Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính.

- Bà Lã Hồng Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

- Ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải.

- Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt - Phó Chánh Văn phòng Bộ.

- Ông Phạm Văn Hảo - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

- Ông Lê Minh Đạo - Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

- Ông Hoàng Hồng Giang - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

- Ông Nguyễn Quốc Cảnh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Hành chính, Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

- Đại diện lãnh đạo các Vụ An toàn giao thông, Pháp chế.

- Đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ.

- Đại diện lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 274/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 274/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 19/02/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!