Quyết định 272/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 15/2012/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
 GIAI ĐOẠN 2012 – 2014
 
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014,
 
Điều 1.
1. Thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam, từ năm 2012 - 2014.
2. Mục đích
a) Khuyến khích Thông tấn xã Việt Nam từng bước tự chủ về tài chính, chủ động trong việc khai thác, sử dụng các nguồn lực được giao (biên chế, vốn, tài sản) để đa dạng hóa các hoạt động, tăng thêm nguồn thu nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thông tấn nhà nước, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm thông tin và góp phần cải thiện đời sống cán bộ, phóng viên.
b) Tạo điều kiện, thúc đẩy Thông tấn xã Việt Nam đổi mới cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến theo hướng phát triển thành một Tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh với các loại hình thông tin đa dạng, phong phú.
Điều 2. Nội dung thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam
1. Về loại hình hoạt động
Thông tấn xã Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ công, được áp dụng cơ chế tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính theo Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và cơ chế tài chính đặc thù quy định tại Quyết định này.
2. Nguồn tài chính cho hoạt động của Thông tấn xã Việt Nam
a) Nguồn ngân sách nhà nước:
- Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản: Thông tấn xã Việt Nam được nhà nước cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm theo kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên: ngân sách nhà nước cân đối kinh phí hoạt động thường xuyên đối với Thông tấn xã Việt Nam trong 3 năm (2012 - 2014) theo quy định chung đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.
b) Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam theo quy định.
c) Nguồn khác.
3. Về quỹ tiền lương, thu nhập tăng thêm
a) Thông tấn xã Việt Nam được tính toán xác định Quỹ tiền lương và thu nhập tăng thêm tối đa được chi hàng năm theo tỷ lệ 30% trên dự toán nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Thông tấn xã Việt Nam (bao gồm dự toán nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo chi hoạt động thường xuyên hàng năm và dự toán nguồn thu sự nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam).
b) Trong khuôn khổ quỹ tiền lương và thu nhập tăng thêm tối đa được chi hàng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam có quyền điều hòa nguồn và thống nhất phương án chi trả tiền lương và thu nhập đối với các đơn vị trực thuộc căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
c) Quỹ tiền lương và thu nhập tăng thêm chưa chi hết trong năm được để lại tiếp tục chi trong những năm tiếp theo.
4. Về trích lập các quỹ
a) Quỹ nhuận bút: Thông tấn xã Việt Nam được trích lập Quỹ nhuận bút theo quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút. Nguồn chi trả nhuận bút được cân đối từ nguồn ngân sách cấp và thu sự nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm sử dụng quỹ nhuận bút để chi trả nhuận bút cho phóng viên, biên tập viên và chi trả thù lao nhuận bút cho cán bộ nhân viên quản lý khác của Thông tấn xã Việt Nam có tham gia quá trình sản xuất và cung cấp thông tin.
b) Các quỹ khác: ngoài các quỹ được xác định theo quy định nêu trên, Thông tấn xã Việt Nam được trích lập Quỹ phát triển sự nghiệp, quỹ ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi trích theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.
5. Về quản lý, sử dụng tài sản
a) Đối với tài sản cố định phục vụ cho nhiệm vụ chính trị được giao, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện theo chế độ quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước quy định.
b) Đối với một số tài sản, cơ sở vật chất (tài sản đã đầu tư trên đất) chưa sử dụng hết công suất phục vụ cho nhiệm vụ chính trị được giao, Thông tấn xã Việt Nam được cho thuê theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước, khai thác thêm nguồn thu; trong đó, được phép tính phần thu nhập tăng thêm quy định tại tiết a khoản 3 Điều 2 của Quyết định này vào chi phí cho thuê.
Trong thời gian thực hiện cơ chế thí điểm này, cho phép miễn tiền thuê đất đối với phần diện tích đất có tài sản cho thuê.
6. Về quản lý đối với 02 doanh nghiệp trực thuộc
Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục là đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: In - Thương mại Thông tấn xã Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ITAXA.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Việc phân phối thu nhập giữa các đơn vị trực thuộc được thực hiện công khai, dân chủ, tuân thủ đúng quy chế đã ban hành.
2. Hàng năm Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù về Bộ Tài chính. Bộ Tài chính có trách nhiệm giám sát việc thực hiện cơ chế, bảo đảm theo đúng quy định. Quý III năm 2014, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, trên cơ sở đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ cơ chế cho giai đoạn tiếp theo.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 4 năm 2012 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2012 đến năm 2014.
Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi