Quyết định 2702/QĐ-TTCP 2016 Quy định chức năng, hoạt động của Tạp chí Thanh tra

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2702/QĐ-TTCP

Quyết định 2702/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Tạp chí Thanh tra
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2702/QĐ-TTCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Sáu
Ngày ban hành:11/10/2016Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
_________

Số: 2702/QĐ-TTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và tổ chức, hoạt động của Tạp chí Thanh tra

_______________

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 51-NQ/BCSĐ ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Tạp chí Thanh tra”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 873/QĐ-TTCP ngày 22/4/2014 của Tổng Thanh tra về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Tạp chí Thanh tra.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TTCP;
- Lưu VT, Tạp chí, TCCB.

TỔNG THANH TRA

 

 

 

Phan Văn Sáu

THANH TRA CHÍNH PHỦ
____________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
_______________

 
QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Tạp chí Thanh tra

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2702/QĐ-TTCP ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ)
Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Điều 1. Vị trí và chức năng
Tạp chí Thanh tra là cơ quan Báo chí của Thanh tra Chính phủ, có chức năng thông tin - tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực hoạt động khác theo quy định của Luật Báo chí và của Thanh tra Chính phủ;
Tạp chí Thanh tra là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại các ngân hàng, Kho bạc Nhà nước;
Trụ sở chính của Tạp chí Thanh tra đặt tại thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Nhiệm vụ:
a) Tạp chí Thanh tra có trách nhiệm hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định của Luật Báo chí và các quy định của pháp luật, của Thanh tra Chính phủ;
b) Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí Thanh tra và các ấn phẩm, tài liệu đề cập đến lý luận, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và của Thanh tra Chính phủ;
c) Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các hoạt động của ngành trên Tạp chí Thanh tra, Trang điện tử Thanhtravietnam.vn và các ấn phẩm khác do đơn vị xuất bản, phát hành;
d) Tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, trao đổi lý luận nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên Tạp chí Thanh tra;
e) Tổ chức các chương trình, sự kiện, hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra theo chủ trương, kế hoạch được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phê duyệt;
g) Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học theo sự phân công của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;
h) Quản lý công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Thanh tra theo quy định của pháp luật và của Tổng Thanh tra Chính phủ;
i) Xây dựng và sử dụng, quản lý đội ngũ cộng tác viên theo quy định của Nhà nước và của Thanh tra Chính phủ;
k) Quản lý, sử dụng tài sản và kinh phí của Tạp chí Thanh tra theo quy định của pháp luật và của Tổng Thanh tra Chính phủ;
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra Chính phủ giao.
2. Quyền hạn:
Tạp chí Thanh tra được thực hiện các quyền hạn theo quy định tại Luật Báo chỉ, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động báo chí và quy định của Thanh tra Chính phủ.
Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY,
TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thanh tra gồm:
a) Lãnh đạo Tạp chí Thanh tra có Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập.
b) Các đơn vị trực thuộc Tạp chí Thanh tra:
- Phòng Trị sự;
- Phòng Phóng viên & Biên tập;
- Phòng Truyền thông và Phát hành;
- Văn phòng đại diện của Tạp chí Thanh tra ở khu vực phía Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh (dưới đây gọi tắt là Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh).
2. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các đơn vị thuộc Tạp chí Thanh tra do Tổng Biên tập quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.
Điều 4. Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Biên tập
1. Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra có các quyền hạn và trách nhiệm sau:
a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Tạp chí Thanh tra theo quy định tại Điều 2 của Quy định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Thanh tra Chính phủ, về việc thực hiện công việc được giao;
b) Xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;
c) Quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của Tạp chí Thanh tra theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;
d) Quyết định nội dung từng số Tạp chí, Trang thông tin điện tử Thanhtravietnam.vn và các ấn phẩm, tài liệu do Tạp chí Thanh tra xuất bản, phát hành; quyết định mức chi trả nhuận bút cho các tác phẩm báo chí, các chuyên đề, tài liệu được đăng tải, xuất bản phù hợp với quy định, chế độ của Nhà nước;
e) Phân công nhiệm vụ, phối hợp hoạt động và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Tổng biên tập, các đơn vị và viên chức, người lao động của Tạp chí Thanh tra;
g) Xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ báo chí và các nghiệp vụ chuyên môn khác cho công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Thanh tra; xây dựng các định mức lao động phù hợp với yêu cầu của Tạp chí Thanh tra trên cơ sở thống nhất với Chi ủy và tham khảo ý kiến của tổ chức Công đoàn;
h) Duy trì kỷ luật công tác, quản lý, đánh giá và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với công chức,viên chức, người lao động của Tạp chí Thanh tra;
i) Quyết định việc sử dụng và quản lý kinh phí, tài sản, các quỹ của Tạp chí Thanh tra theo quy định của pháp luật.
2. Phân cấp cho Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra được quyền:
a) Tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Tạp chí Thanh tra theo kế hoạch tuyển dụng được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt; quyết định việc tuyển dụng viên chức sau khi báo cáo kết quả tuyển dụng với Tổng Thanh tra Chính phủ (qua Vụ Tổ chức Cán bộ) và được Tổng Thanh tra Chính phủ đồng ý; xếp lương, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, ký hợp đồng làm việc với người được tuyển dụng;
b) Quyết định việc tiếp nhận viên chức, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc, sau khi báo cáo (qua Vụ Tổ chức Cán bộ) và được Tổng Thanh tra Chính phủ đồng ý;
c) Ký hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; ký hợp đồng vụ việc, hợp đồng khoán việc để thực hiện những công việc thời vụ, không thường xuyên;
d) Quyết định việc sắp xếp, bố trí sử dụng công chức, viên chức, người lao động phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn của từng người;
e) Quyết định việc nâng bậc lương đúng thời hạn, trước thời hạn trong cùng ngạch và chuyển ngạch, thăng hạng các chức danh phóng viên chính và tương đương trở xuống theo điều kiện và tiêu chuẩn do pháp luật quy định;
g) Quyết định việc điều động, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật;
h) Quyết định thành lập Hội đồng Biên tập gồm một số cán bộ khoa học, cán bộ quản lý trong và ngoài cơ quan, để tư vấn cho Tổng Biên tập về định hướng nội dung khoa học nâng cao chất lượng Tạp chí Thanh tra và các ấn phẩm khác do Tạp chí Thanh tra xuất bản;
i) Quyết định mời chuyên gia trong nước, nước ngoài đến làm việc; cử công chức, viên chức của Tạp chí Thanh tra đi công tác, học tập ở trong nước, nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn theo quy định của pháp luật và quy chế của Thanh tra Chính phủ;
k) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý;
l) Quản lý và lưu giữ hồ sơ của viên chức, người lao động của Tạp chí Thanh tra (trừ hồ sơ cán bộ của Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra); thống kê và báo cáo về đội ngũ viên chức, người lao động của Tạp chí Thanh tra cho Thanh tra Chính phủ theo quy định.
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng Biên tập
1. Giúp Tổng Biên tập quản lý, điều hành công việc của Tạp chí Thanh tra; trực tiếp quản lý một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Tổng Biên tập và chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập về nhiệm vụ được giao.
2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được Tổng Biên tập phân công và ủy quyền.
3. Báo cáo với Tổng Biên tập về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng, Phó phòng, Văn phòng đại diện thuộc Tạp chí Thanh tra
1. Trưởng Phòng và Trưởng Văn phòng đại diện có nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo công tác trong phạm vi được giao, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tạp chí về việc thực hiện nhiệm vụ của mình; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập phụ trách về việc thực hiện nhiệm vụ công tác của Phòng, Văn phòng đại diện.
2. Phó trưởng Phòng, Phó trưởng Văn phòng đại diện là người giúp Trưởng phòng, Trưởng Văn phòng đại diện quản lý, chỉ đạo công tác của Phòng, Văn phòng đại diện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng, Trưởng Văn phòng đại diện về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các Trưởng, Phó Phòng, Văn phòng đại diện do Tổng Biên tập quy định.
Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức, viên chức, người lao động thuộc Tạp chí Thanh tra
1. Công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Thanh tra có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, pháp luật về thanh tra và pháp luật về lao động.
2. Nhà báo, Phóng viên, Biên tập viên, nhân viên công tác tại Tạp chí Thanh tra có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về báo chí.
Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
Điều 8. Nguyên tắc làm việc
Tạp chí Thanh tra làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm và kỷ luật cá nhân, phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác của mọi công chức, viên chức, người lao động trong Tạp chí Thanh tra.
Điều 9. Chế độ lập kế hoạch
Căn cứ Chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ trọng tâm của Thanh tra Chính phủ, Tổng Biên tập quyết định kế hoạch công tác của Tạp chí Thanh tra và hướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó.
Điều 10. Chế độ báo cáo, thông tin
1. Việc báo cáo công tác định kỳ và đột xuất của Tạp chí Thanh tra được thực hiện theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ;
Kế hoạch và báo cáo công tác của các đơn vị thuộc Tạp chí Thanh tra do Tổng Biên tập quy định.
2. Tạp chí Thanh tra có trách nhiệm thông báo đến công chức, viên chức, người lao động những thông tin sau:
- Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thanh tra Chính phủ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Thanh tra và của ngành;
- Nội quy, quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ, của Tạp chí Thanh tra;
- Chương trình công tác của Thanh tra Chính phủ, của Tạp chí Thanh tra;
- Hoạt động thu, chi tài chính hàng năm của Tạp chí Thanh tra;
- Tuyển dụng, đi học, đi nước ngoài, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức thuộc Tạp chí Thanh tra;
- Văn bản kết luận về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức, viên chức, người lao động thuộc Tạp chí Thanh tra;
- Các thông tin khác theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ.
2. Việc trao đổi, cung cấp thông tin của công chức, viên chức, người lao động thuộc Tạp chí Thanh tra phải được thực hiện theo quy định của pháp luật, của ngành Thanh tra và của cơ quan Thanh tra Chính phủ.
Điều 11. Chế độ tài chính của Tạp chí Thanh tra
Việc thu, chi, sử dụng, quản lý kinh phí, tài chính của Tạp chí Thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp, các quy định của Tổng Thanh tra Chính phủ và quy định khác của pháp luật.
Chương IV
QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TẠP CHÍ THANH TRA
Điều 12. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ
1. Tạp chí Thanh tra chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phụ trách.
2. Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra có trách nhiệm báo cáo thường xuyên và định kỳ với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về tổ chức, cán bộ và hoạt động của Tạp chí Thanh tra; triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức trách do lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao.
3. Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về các đề án, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Tạp chí Thanh tra trong từng thời kỳ để lãnh đạo Thanh tra Chính phủ quyết định hoặc phê chuẩn.
Điều 13. Quan hệ với các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ
1. Tạp chí Thanh tra có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ trong công tác quản lý công chức, viên chức, người lao động, xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, Đề án vị trí việc làm, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho công chức, viên chức, người lao động..
2. Tạp chí Thanh tra có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Thanh tra Chính phủ trong việc thực hiện chế độ quản lý trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, tài sản và các trang thiết bị theo quy định của pháp luật.
3. Tạp chí Thanh tra có trách nhiệm phối hợp với các Cục, Vụ và đơn vị của Thanh tra Chính phủ trong công tác nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật của ngành; xây dựng đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí Thanh tra tại các Cục, Vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ.
Điều 14. Quan hệ với Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương
Tạp chí Thanh tra có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương trong công tác nghiên cứu, trao đổi lý luận nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, thông tin, tuyên truyền và xây dựng đội ngũ cộng tác viên.
Điều 15. Quan hệ với các cơ quan quản lý báo chí
1. Tạp chí Thanh tra chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông và của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo qui định của Luật Báo chí.
2. Tạp chí Thanh tra có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo, lưu chiểu theo quy định của pháp  luật.
Điều 16. Quan hệ với các cơ quan báo chí khác
Tạp chí Thanh tra thực hiện cơ chế phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các cơ quan báo chí khác nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ của ngành.
Điều 17. Quan hệ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác
Việc đề nghị cung cấp thông tin, trao đổi thông tin của Tạp chí Thanh tra với các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thực hiện theo quy định của pháp luật về báo chí, phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 18. Quan hệ giữa lãnh đạo Tạp chí Thanh tra với cấp ủy và lãnh đạo các đoàn thể
1. Lãnh đạo Tạp chí Thanh tra tạo điều kiện để tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động theo điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp với cấp ủy Đảng và lãnh đạo các đoàn thể tạo điều kiện để đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Thanh tra học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, làm việc đạt hiệu quả cao; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Tạp chí Thanh tra, xây dựng nền nếp văn hóa, kỷ luật cơ quan.
2. Lãnh đạo Tạp chí Thanh tra có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động công tác của Tạp chí Thanh tra, về quyền lợi của công chức, viên chức, người lao động cho cấp ủy Đảng; tham khảo ý kiến của cấp ủy, lãnh đạo các đoàn thể trước khi quyết định những vấn đề về biện pháp phối hợp lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, củng cố mối đoàn kết, chăm lo đời sống của công chức, viên chức, người lao động trong Tạp chí Thanh tra; về công tác tổ chức cán bộ của Tạp chí Thanh tra.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 19. Trách nhiệm thi hành
1. Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Tạp chí Thanh tra có trách nhiệm thực hiện Quy định này. Tổng Biên tập có trách nhiệm phổ biến Quy định này đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Tạp chí Thanh tra để tổ chức thực hiện và thể chế hóa các nội dung được giao trong Quy định.
2. Những nội dung khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Tạp chí Thanh tra mà chưa được thể hiện trong Quy định này thì được thực hiện theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành.
3. Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này; tổng hợp các ý kiến góp ý, nghiên cứu đề xuất kịp thời việc bổ sung, sửa đổi Quy định, phù hợp với yêu cầu công tác của Tạp chí Thanh tra và của Thanh tra Chính phủ./.
Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi