Quyết định 268/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Điện tử Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------

Số: 268/QĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

---------------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Căn cứ Giấy phép số 456/GP-BTTT ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về cấp phép hoạt động Báo Điện tử Chính phủ trên internet;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Báo điện tử Chính phủ là cơ quan thông tin, truyền thông đa phương tiện, tiếng nói của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, diễn đàn của các cơ quan hành chính nhà nước và nhân dân trên internet, do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức quản lý và vận hành.

2. Báo điện tử Chính phủ thực hiện chức năng về báo chí, thông tin, truyền thông của cổng Thông tin điện tử Chính phủ được quy định tại Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

3. Báo điện tử Chính phủ là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước bảo đảm, tổng hợp chung trong ngân sách của cổng Thông tin điện tử Chính phủ; tổ chức và hoạt động theo mô hình cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Báo điện tử Chính phủ (sau đây gọi tắt là Báo) có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ quy định trong giấy phép hoạt động; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển và các hoạt động khác của Báo theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển của cổng Thông tin điện tử Chính phủ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Cung cấp thông tin chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thông tin, tuyên tuyền và thực hiện công khai, minh bạch (trừ những nội dung thuộc bí mật Nhà nước) các chủ trương, chính sách, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

3. Thông tin về các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Phát hiện, biểu dương, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Phân tích, bình luận theo quan điểm chính thống của Đảng và Chính phủ đối với những sự kiện, vấn đề trong nước và quốc tế được dư luận quan tâm. Chủ động đấu tranh với các thông tin sai trái, luận điệu thù địch chống phá công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; đấu tranh chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác, theo quy định của pháp luật.

5. Đáp ứng nhu cầu thông tin truyền thông về các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa tinh thần của nhân dân.

6. Tổ chức thông tin truyền thông bằng một số tiếng nước ngoài, góp phần thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Đảng, Chính phủ.

7. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện tổ chức thực hiện và xuất bản trên Báo Điện tử Chính phủ những sản phẩm truyền thông đa phương tiện: giao lưu, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác, bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan với nhân dân, doanh nghiệp.

8. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên internet gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước, chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và đề nghị giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức quản lý, vận hành Trang tin điện tử Văn phòng Chính phủ và các Trang tin điện tử thành phần khác theo quy định của pháp luật.

10. Phối hợp với các Ban, đơn vị thuộc cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cổng Thông tin điện tử Chính phủ liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của Báo; phối hợp với các Trang tin/cổng thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước, tập đoàn kinh tế và cơ quan báo chí trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam để tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin, truyền thông theo quy định.

11. Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ khác của Báo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

12. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực hoạt động của Báo theo quy định của pháp luật và sự phân công của Tổng Giám đốc cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

13. Thực hiện các hoạt động dịch vụ và gia tăng giá trị theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.

14. Tổ chức bộ máy kế toán, thực hiện quản lý tài chính, tài sản và biên chế được giao theo quy định của pháp luật, của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) và Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổng Giám đốc).

15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Tổng Giám đốc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Báo điện tử Chính phủ có Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập.

Tổng Biên tập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Báo.

Các Phó Tổng Biên tập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

Báo Điện tử Chính phủ có các đơn vị sau:

a) Phòng Thư ký Tòa soạn;

b) Phòng Thời sự;

c) Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân;

d) Phòng Tiếng nước ngoài;

đ) Phòng các Trang tin thành phần;

e) Phòng Trị sự;

g) Cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh;

h) Cơ quan thường trú tại thành phố Đà Nẵng;

i) Cơ quan thường trú tại thành phố Cần Thơ.

3. Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Báo; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Báo theo quy định của pháp luật; khi cần thiết trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định thành lập mới, sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên các đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Biên chế

Biên chế của Báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định trong tổng biên chế của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Tổng Giám đốc cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Vụ, Cục, đơn vị; VP Đảng ủy, VP Công đoàn;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

thuộc tính Quyết định 268/QĐ-VPCP

Quyết định 268/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Điện tử Chính phủ
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:268/QĐ-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:26/03/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi