Quyết định 2558/QĐ-TCHQ 2016 về cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Kiểm định hải quan

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 2558/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA CÁC PHÒNG THUỘC CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
----------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;
Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Kiểm định hải quan.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1261/QĐ-TCHQ ngày 16/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức các Phòng và Chi nhánh thuộc Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.
Điều 3: Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị và Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc TCHQ;
- Lưu VT, TCCB (10b).
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 
QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
CÁC PHÒNG THUỘC CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2558/QĐ-TCHQ ngày 15/8/2016
của Tng cục trưởng Tng cục Hải quan)
 
A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
I. Phòng Tổng hợp
Phòng Tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình công tác; công tác tổng hợp - hành chính; tài vụ - quản trị; tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng.
Phòng Tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; quy chế, quy trình xử lý công việc của Cục.
2. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Cục trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; quy chế, quy trình công việc của Cục.
3. Tổng hợp, thống kê, báo cáo hoạt động về lĩnh vực nghiệp vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục trong toàn ngành.
4. Tiếp nhận mẫu và hồ sơ, lưu mẫu, hủy mẫu hàng hóa theo quy định của pháp luật.
5. Quản lý thư viện tài liệu, kho hóa chất, kho lưu mẫu.
6. Thực hiện công tác tài vụ cấp 3 và tổ chức thực hiện bộ máy kế toán tập trung tại Cục đối với các đơn vị trực thuộc Cục.
7. Thực hiện công tác tài chính, tài sản theo phân cấp; bảo dưỡng, hiệu chun, sửa chữa trang thiết bị, tài sản; quản lý, kim tra việc sử dụng trang thiết bị, tài sản của Cục.
8. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Cục.
9. Tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, chính sách cán bộ, công chức, người lao động của Cục.
10. Quản lý công chức, người lao động, tài sản, tài liệu của Cục và Phòng theo quy định.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Phòng Tham mưu xử lý có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan trong việc giải quyết các khiếu nại, vưng mắc về kết quả kiểm định, phân tích, giám định và kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân liên quan; xây dựng nhu cầu, yêu cầu về kỹ thuật đối vi trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ của Cục.
Phòng Tham mưu xử lý có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
1. Chủ trì xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án về công tác kiểm định, phân tích, giám định và kiểm tra chuyên ngành.
2. Xây dựng, tổng hợp nhu cầu về trang thiết bị và đề xuất các yêu cầu về kỹ thuật đối vi trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ của Cục.
3. Giải quyết các khiếu nại, vướng mắc liên quan đến kết quả sau kiểm định, phân tích, giám định và kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.
4. Thường xuyên theo dõi, phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu về tình hình giải quyết khiếu nại, vướng mắc liên quan đến kết quả kiểm định, phân tích, giám định, phân loại và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong toàn ngành; đề xuất Cục trưởng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kiểm định, phân tích, giám định, phân loại và kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu trong toàn ngành trên hệ thống dữ liệu tập trung.
5. Xây dựng, tổ chức thực hiện, hướng dẫn kiểm tra việc xã hội hóa hoạt động phân tích theo quy định.
6. Đầu mối tổng hợp báo cáo, đánh giá, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra trong việc thực hiện kết quả thanh tra chuyên ngành của Cục.
7. Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ được giao.
8. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, quy trình, quy chế nghiệp vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục.
9. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục.
10. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Phòng Kiểm định có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan quản lý và trực tiếp thực hiện trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm định, phân tích, giám định, phân loại và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định.
Phòng Kiểm định có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
1. Tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về nghiệp vụ kiểm định, phân tích và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
2. Tham mưu phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau phân tích, giám định và kết quả kiểm định, kiểm tra chuyên ngành theo quy định.
3. Xây dựng, đề xuất sửa đổi quy trình, quy chế, các văn bản hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ về công tác kiểm định, phân tích, giám định và kiểm tra chuyên ngành.
4. Thống nhất kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau kiểm định, phân tích, giám định và kết quả kiểm định và kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
5. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục.
6. Tchức thực hiện thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
7. Thường xuyên theo dõi, phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm định, phân tích, giám định, phân loại và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong toàn ngành; đề xuất Cục trưởng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kiểm định, phân tích, giám định, phân loại và kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu trong toàn ngành trên hệ thống dữ liệu tập trung.
8. Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình và tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ được giao.
9. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, quy trình, quy chế nghiệp vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng.
10. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng.
11. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
B. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Phòng thuộc Cục Kiểm định hải quan có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.
Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.
2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Cục Kiểm định hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3. Biên chế của các Phòng thuộc Cục Kiểm định hải quan do Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan, quyết định trong tổng số biên chế được giao.
C. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Mối quan hệ công tác của các Phòng thuộc Cục Kiểm định hải quan:
1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan.
2. Đối với các Phòng thuộc Cục Kiểm định hải quan là quan hệ phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Đối với các đơn vị trong ngành và ngoài ngành Hải quan là quan hệ phối hợp công tác theo sự chỉ đạo và ủy nhiệm của Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan./.
 

thuộc tính Quyết định 2558/QĐ-TCHQ

Quyết định 2558/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Kiểm định hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2558/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành:15/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 2558/QĐ-TCHQ

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi