Quyết định 2835/QĐ-BVHTTDL 2016 về nâng cao giáo dục chính trị cho học sinh, sinh viên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------
Số: 2835/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ GIÚP VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
-----------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 6 năm của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành đng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016 - 2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc). Thành phần bao gồm:
I. Ban Chỉ đạo:
1. Bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Phan Đình Tân - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;
3. Ông Bùi Quang Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên thường trực;
4) Bà Lê Thị Phượng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
5) Bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
6) Bà Phan Linh Chi - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
7) Ông Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối Văn hóa nghệ thuật - Thành viên;
8) Ông Nguyễn Đại Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh - Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối Thể dục thể thao - Thành viên;
9) Ông Trịnh Cao Khải - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối Du lịch - Thành viên;
10) Ông Hoàng Hữu Chính - Phó Chánh Văn phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
11) Bà Tô Linh Hương - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.
II. Tổ Giúp việc:
1) Ông Đoàn Mạnh Cương - Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng;
2) Ông Phan Quốc Chiến - Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
3) Ông Mai Đức Hán - Phó Trưởng phòng Công tác cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
4) Bà Trịnh Thị Khánh Vân - Chuyên viên chính Vụ Thi đua, Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
5) Bà Nguyễn Ngọc Trâm - Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
6) Bà Trịnh Hồng Lệ - Chuyên viên Phòng Hành chính, Tổ chức, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
7) Bà Vũ Tố Hảo - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
8) Bà Nguyễn Kim Ngân - Nhân viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, đánh giá và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016 - 2020.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc từ nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm do ngân sách Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp hàng năm.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Các Vụ: TCCB, KHTC, TĐKT;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, ĐT, ĐMC.30.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

thuộc tính Quyết định 2835/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2835/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2835/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành:12/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi