Quyết định 2557/QĐ-TCHQ 2016 về hoạt động của Trung tâm Phân tích trực thuộc Cục Kiểm định hải quan

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------
Số: 2557/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRỰC THUỘC CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
---------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;
Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích thuộc Cục Kiểm định hải quan.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc TCHQ;
- Lưu VT, TCCB (10b).
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 
 
QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRỰC THUỘC
CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2557/QĐ-TCHQ ngày 15/8/2016
của Tng cục trưởng Tng cục Hải quan)
 
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CHẾ TÀI CHÍNH
 
I. Vị trí, chức năng
1 .Trung tâm phân tích là đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Kiểm định hải quan có chức năng phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thống nhất áp dụng phương pháp phân tích, tiêu chuẩn trong toàn Cục.
2. Loại hình đơn vị sự nghiệp: là đơn vị sự nghiệp công lập do Ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và không có nguồn thu.
3. Trung tâm Phân tích có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.
Tên giao dịch: Trung tâm Phân tích
Tên giao dịch tiếng Anh: Central Customs Laboratory.
4. Trung tâm Phân tích có trụ sở chính đặt tại trụ sở Cục Kiểm định hải quan, số 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, thành phố Hà Nội.
Trung tâm phân tích có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Thực hiện phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
2. Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng thống nhất các phương pháp phân tích, tiêu chuẩn phân tích.
3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về phân tích hàng hóa; quản lý Thư viện mẫu hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ; thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng.
4. Đề xuất trang thiết bị phục vụ công tác phân tích của Trung tâm.
5. Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phân tích; đề xuất và thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn thiết bị phân tích thuộc phạm vi quản lý.
6. Kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống phòng thí nghiệm, tình trạng trang thiết bị phân tích của toàn Cục.
7. Thường xuyên theo dõi, phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu về tình kết quả thực hiện công tác kiểm định, phân tích, giám định, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong toàn ngành; đề xuất Cục trưởng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kiểm định, phân tích, giám định, phân loại và kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu trên hệ thống dữ liệu tập trung.
8. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành thực hiện nhiệm vụ phân tích.
9. Xây dựng các kế hoạch công tác định kỳ của Trung tâm Phân tích và tng hợp báo cáo theo quy định việc thực hiện các kế hoạch công tác.
10. Tổ chức nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ và cải cách hiện đại hóa hải quan trong phạm vi chức năng quản lý Trung tâm.
11. Thực hiện lưu trữ, hồ sơ, tài liệu liên quan của Trung tâm theo quy định.
12. Thực hiện các quy định về quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản, các trang thiết bị của Trung tâm theo quy định và phân cấp của Cục trưởng.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
III. Cơ chế tài chính
Thực hiện công tác chi tiêu tài chính, quản lý tài sản theo phân cấp của Cục.
 
Chương II
TỔ CHỨC, BỘ MÁY
 
Trung tâm Phân tích có các Đội sau:
1. Đội Tổng hợp.
2. Đội Phân tích 1.
3. Đội Phân tích 2.
Mỗi Đội có Đội trưởng và một số Phó Đội trưởng.
Nhiệm vụ cụ thể của các Đội của Trung tâm Phân tích do Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan quy định.
Biên chế sự nghiệp của Trung tâm Phân tích do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp được giao.
1 .Trung tâm có Trưởng trung tâm và một số Phó trưởng trung tâm.
Trưởng Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Phân tích. Phó trưởng trung tâm chịu trách nhiệm trước Trưởng trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.
2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh Trưởng trang tâm, Phó trưởng trung tâm, Đội trưởng, Phó đội trưởng các Đội của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính và của Tng cục Hải quan.
1. Trung tâm Phân tích chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan.
2. Đối với các Phòng, Chi cục thuộc Cục Kiểm định hải quan là quan hệ phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Đối với các đơn vị trong và ngoài ngành Hải quan là mối quan hệ phối hợp công tác theo chđạo và ủy nhiệm của Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan./.
 

thuộc tính Quyết định 2557/QĐ-TCHQ

Quyết định 2557/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích trực thuộc Cục Kiểm định hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2557/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành:15/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 2557/QĐ-TCHQ

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi