Quyết định 228/QĐ-UBDT 2020 thành lập Tổ thẩm định kinh phí bảo vệ môi trường

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN DÂN TỘC
_________

Số: 228/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập các Tổ thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và dự án điều tra cơ bản năm 2020

____________

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ các Quyết định số 979/QĐ-UBDT, Quyết định số 985/QĐ-UBDT ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 163/QĐ-UBDT ngày 8/4/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập các Tổ thẩm định nội dung, dự toán kinh phí các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản thực hiện năm 2020. Mỗi Tổ thẩm định gồm 05 thành viên trong danh sách các Tổ kèm theo.

Điều 2. Tổ thẩm định có trách nhiệm:

- Đối với các dự án chuyển tiếp: Căn cứ Đề cương dự án đã được phê duyệt, rà soát các nội dung triển khai thực hiện năm 2020 và thẩm định dự toán kinh phí dự án năm 2020;

- Đối với các dự án mở mới: Tổ thẩm định rà soát nội dung Đề cương dự án theo kết luận của Hội đồng thẩm định, thẩm định dự toán kinh phí năm 2020.

Tổ thẩm định tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, các thành viên Tổ thẩm định và Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);

- Cổng TTĐT UBDT;

- Lưu VT, Vụ TH (06 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Lê Sơn Hải

 

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH
Nội dung, dự toán kinh phí nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020
(Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBDT, ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

1. Tên nhiệm vụ: Duy trì hoạt động Chuyên trang bảo vệ môi trường trên Cổng thông tin điện tử; cập nhật, bổ sung thông tin, dữ liệu vào khung cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Cơ quan thực hiện dự án: Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong Tổ thẩm định

1

Ông Trần Văn Đoài

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Huy Duẩn

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Phó Tổ trưởng

3

Bà Mao Tiết Hiếu

Phó trưởng Phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thành viên

4

Bà Hà Thị Kim Oanh

Chuyên viên chính Vụ Tổng hợp

Thành viên

5

Bà Lang Thị Minh

Kế Toán trưởng, Trung tâm Thông tin

Thành viên

 
 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH

Nội dung, dự toán kinh phí dự án bảo vệ môi trường năm 2020

(Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBDT, ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

1. Tên dự án: Xây dựng mô hình thu gom, sử dụng đệm lót sinh học để xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn.

2. Cơ quan thực hiện dự án: Vụ Địa phương I, Ủy ban Dân tộc

3. Chủ nhiệm dự án: ThS. Tráng A Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I.

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong Tổ thẩm định

1

Ông Trần Văn Đoài

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng họp

Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Huy Duẩn

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Phó Tổ trưởng

3

Bà Mao Tiết Hiếu

Phó trưởng Phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thành viên

4

Bà Hà Thị Kim Oanh

Chuyên viên chính Vụ Tổng hợp

Thành viên

5

Bà Vũ Thị Bẩy

Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ, Văn phòng Ủy ban Dân tộc

Thành viên

 
 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH
Nội dung, dự toán kinh phí dự án điều tra cơ bản năm 2020

(Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBDT, ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

1. Tên dự án: Điều tra, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác Dân tộc.

2. Cơ quan thực hiện dự án: Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc

3. Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Chí Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong Tổ thẩm định

1

Ông Trần Văn Đoài

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Huy Duẩn

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Phó Tổ trưởng

3

Bà Mao Tiết Hiếu

Phó trưởng Phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thành viên

4

Bà Vũ Thị Bẩy

Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ, Văn phòng Ủy ban Dân tộc

Thành viên

5

Ông Lý Anh Ba

Chuyên viên Vụ Tổng hợp

Thành viên

 
 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH

Nội dung, dự toán kinh phí dự án bảo vệ môi trường năm 2020

(Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBDT, ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

1. Tên dự án: Xây dựng mô hình cải thiện vệ sinh môi trường cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên.

2. Cơ quan thực hiện dự án: Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc

3. Chủ nhiệm dự án: ThS. Điểu Mưu, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong Tổ thẩm định

1

Ông Trần Văn Đoài

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Huy Duẩn

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Phó Tổ trưởng

3

Bà Mao Tiết Hiếu

Phó trưởng Phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thành viên

4

Bà Hà Thị Kim Oanh

Chuyên viên chính Vụ Tổng hợp

Thành viên

5

Bà Vũ Thị Bẩy

Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ, Văn phòng Ủy ban Dân tộc

Thành viên

 
 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH
Nội dung, dự toán kinh phí dự án bảo vệ môi trường năm 2020
(Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBDT, ngày 19 tháng 5 năm 2020 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

1. Tên dự án chuyển tiếp từ năm 2019: Nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ môi trường cho cộng đồng vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020.

2. Đơn vị chủ trì thực hiện: Học viện Dân tộc

3. Chủ nhiệm dự án: PGS.TS Nguyễn Xuân Cự

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong Tổ thẩm định

1

Ông Trần Văn Đoài

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Huy Duẩn

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Phó Tổ trưởng

3

Bà Mao Tiết Hiếu

Phó trưởng Phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thành viên

4

Bà Hà Thị Kim Oanh

Chuyên viên chính Vụ Tổng hợp

Thành viên

5

Bà Lê Tuấn Quỳnh

Trưởng Phòng Kế hoạch Tài vụ, Học viện Dân tộc

Thành viên

 
 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH

Nội dung, dự toán kinh phí dự án bảo vệ môi trường năm 2020

(Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBDT, ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

1. Tên dự án: Đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường và đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Cơ quan thực hiện dự án: Trung tâm Tư vấn chuyển giao khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi, Học viện Dân tộc.

3. Chủ nhiệm dự án: TS. Phạm Thị Thu Hà

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong Tổ thẩm định

1

Ông Trần Văn Đoài

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Huy Duẩn

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Phó Tổ trưởng

3

Bà Mao Tiết Hiếu

Phó trưởng Phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thành viên

4

Bà Hà Thị Kim Oanh

Chuyên viên chính Vụ Tổng hợp

Thành viên

5

Bà Nguyễn Thị Lan

Phụ trách kế toán Trung tâm Tư vấn, Học viện Dân tộc

Thành viên

 
 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH

Nội dung, dự toán kinh phí dự án bảo vệ môi trường năm 2020

(Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

1. Tên dự án: Cải thiện vệ sinh môi trường cho hộ dân của một số xã an toàn khu vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Cơ quan thực hiện: Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc, Học viện Dân tộc.

3. Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc.

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong Tổ thẩm định

1

Ông Trần Văn Đoài

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Huy Duẩn

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Phó Tổ trưởng

3

Bà Mao Tiết Hiếu

Phó trưởng Phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thành viên

4

Bà Hà Thị Kim Oanh

Chuyên viên chính Vụ Tổng hợp

Thành viên

5

Bà Bùi Thùy Trang

Kế toán trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc, Học viện Dân tộc

Thành viên

 
 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH

Nội dung, dự toán kinh phí dự án điều tra cơ bản năm 2020

(Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

1. Tên dự án: Điều tra, đánh giá hiệu quả của Nghị định số 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

2. Cơ quan thực hiện dự án: Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

3. Chủ nhiệm dự án: CN. Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc.

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong Tổ thẩm định

1

Ông Trần Văn Đoài

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Huy Duẩn

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Phó Tổ trưởng

3

Bà Mao Tiết Hiếu

Phó trưởng Phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thành viên

4

Bà Vũ Thị Bẩy

Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ, Văn phòng Ủy ban Dân tộc

Thành viên

5

Ông Lý Anh Ba

Chuyên viên Vụ Tổng hợp

Thành viên

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực