Nghị quyết 942/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Ninh

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-------

Số: 942/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYÉT
về việc phê chuẩn kết quả bầu

Truo ng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ninh

------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Quy chế làm việc của y ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 của y ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Biên bản bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh ngày 07/5/2020;

Xét Tờ trình số 196/TTr-ĐĐBQH ngày 11/5/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh và Tờ trình số 291/TTr-BCTĐB ngày 15/5/2020 của Ban Công tác đại biểu về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Thắng, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh và ông Nguyễn Văn Thắng theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2

- UBTVQH

- Văn phòng Quốc hội (KHTC, HC, QT);

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hài Dương;

- Ban Tổ chức tỉnh ủy Hải Dương;

- Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương;

- Sở VHTTDL tnh Hải Dương;

- VP Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương;

- Lưu: HC, CTDB.

TM. ỦY BAN THƯƠNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực