Quyết định 2184/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Quy chế làm việc của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2929/QĐ-BTC ngày 05/12/2011 của Bộ Tài chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
--------------
Số: 2184/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung Quy chế làm việc của Bộ Tài chính ban hành kèm theo
 Quyết định 2929/QĐ-BTC ngày 05/12/2011 của Bộ Tài chính
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Quyết định 2929/QĐ-BTC ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tài chính.
Căn cứ Quyết định số 1766/QĐ-BTC ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch ứng dựng công nghệ thông tin ngành tài chính giai đoạn 2011-2015;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bổ sung Quy chế làm việc của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2929/QĐ-BTC ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định họp giao ban hàng tháng của Lãnh đạo Bộ trong điều kiện thí điểm Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định 2929/QĐ-BTC ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tài chính.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thng kê tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và cán bộ, công chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị, tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp
 

QUY CHẾ
Bổ sung Quy chế làm việc của Bộ Tài chính ban hành kèm theo
Quyết định 2929/QĐ-BTC ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định
 họp giao ban hàng tháng trong điều kiện thí điểm hệ thống hỗ trợ chỉ đạo,
điều hành điện tử đa phương tiện
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2184/QĐ-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2012
 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 
Điều 1. Bổ sung thành phần tham dự họp giao ban hàng tháng của Lãnh đạo Bộ và trách nhiệm của các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều 38 Quy chế làm việc của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2929/QĐ-BTC ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
1. Thành phần tham dự họp giao ban, bao gồm:
1.1. Tại đầu cầu trụ sở Bộ (28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội):
- Bộ trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Bộ,
- Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Ban quản lý Dự án CCTCC và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (trong thời gian chờ lắp đặt xong đầu cầu tại Tổng cục Hải quan).
- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, Thanh niên Bộ.
- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp: Viện Chiến lược Tài chính, Tạp chí Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, Thời báo Tài chính.
- Thủ trưởng các trường: Học viện Tài chính, Trường cao đẳng Tài chính QTKD, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.
- Thủ trưởng các đơn vị: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Công ty mua bán nợ.
1.2. Tại đầu cầu Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng cục Hải quan (sau khi lắp đặt xong đầu cầu tại Tổng cục Hải quan):
- Các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục.
- Vụ trưởng, Vụ phó và tương đương.
1.3. Tại đầu cu Học viện Tài chính:
- Các đồng chí Lãnh đạo Học viện.
- Trưởng, Phó khoa và tương đương.
1.4. Tại đầu cầu Văn phòng 2:
- Trưởng Đại diện Văn phòng 2, Bộ Tài chính.
- Trưởng Đại diện của các đơn vị thuộc và trực thuộc của Bộ Tài chính tại TP HCM.
- Thủ trưởng các đơn vị: Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường cao đẳng Tài chính - Hải quan.
Cán bộ, công chức, viên chức tham dự họp giao ban phải nghiêm túc, tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành và đảm bảo giữ gìn bí mật thông tin các cuộc họp theo đúng quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính.
2. Đăng ký phát biểu của các đơn vị đã lắp đặt xong điểm cầu của Hệ thống hỗ trợ chỉ đạo, điều hành điện tử đa phương tiện:
a) Thủ trưởng các đơn vị khi có nhu cầu xin phát biểu ý kiến đặt tấm biển trắng chữ đậm (kích cỡ 20 cm x 30 cm) với dòng chữ XIN PHÁT BIU phía trước mặt.
Thủ trưởng đơn vị chỉ được bật micro và phát biểu khi được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ chủ trì giao ban.
b) Cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị khi có nhu cầu phát biu phải xin phép Thủ trưởng của đơn vị để đăng ký phát biểu theo thủ tục tại điểm a nêu trên.
3. Trách nhiệm của các đơn vị:
- Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm quản lý Hệ thống hỗ trợ chỉ đạo, điều hành điện tử đa phương tiện; chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan vận hành Hệ thống phục vụ cuộc họp giao ban đảm bảo chất lượng.
- Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính tổ chức các cuộc họp giao ban sử dụng Hệ thống hỗ trợ chỉ đạo, điều hành điện tử đa phương tiện; thông báo cho Cục Tin học và Thống kê và các đơn vị về thời gian họp trước tối thiểu 01 ngày để chun bị các điều kiện kỹ thuật; chủ trì phối hp hợp với Cục Tin học và Thống kê tại chính báo cáo Bộ biện pháp xử lý trong tình huống sự cố bất khả kháng.
- Thủ trưởng các đơn vị đã lắp đặt xong điểm cầu của Hệ thống hỗ trợ chỉ đạo, điều hành điện tử đa phương tiện có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đảm bảo duy trì vận hành tốt phần Hệ thống hỗ trợ chỉ đạo, điều hành điện tử đa phương tiện đặt tại đơn vị.
Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Quy chế trong đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (qua Văn phòng Bộ) để xem xét, giải quyết./.
 

thuộc tính Quyết định 2184/QĐ-BTC

Quyết định 2184/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Quy chế làm việc của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2929/QĐ-BTC ngày 05/12/2011 của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2184/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành:31/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 2184/QĐ-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi