Quyết định 793/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thay thế Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------------------
Số: 793/QĐ-BXD
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
              Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập
Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thay thế Nghị định
số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-BXD ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2012 của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Kinh tế Xây dựng,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thay thế Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ, gồm các thành viên sau :
I. Ban soạn thảo :
1.     Ông Trần Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban soạn thảo;
2.     Ông Phạm Văn Khánh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;
3.     Ông Nguyễn Gia Chính - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng, thành viên;
4.     Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ, thành viên;
5.     Ông Nguyễn Am Hiểu - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế - Bộ Tư pháp, thành viên; 
6.     Ông Hoàng Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành viên;
7.     Bà Nguyễn Minh Tuyến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông - Bộ Giao thông Vận tải, thành viên;
8.     Ông Nguyễn Anh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công thương, thành viên.
9.     Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, thành viên;
10. Ông Vũ Văn Liên - Trưởng phòng, Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính, thành viên;
11. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Phòng tổng hợp - Vụ Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng, thành viên;
12. Ông Vũ Thừa Ân - Chuyên viên chính Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;
II. Tổ biên tập: Giúp việc cho Ban soạn thảo, thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban soạn thảo phân công, gồm các thành viên sau:
1.     Ông Phạm Văn Khánh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;
2.     Ông Trần Văn Khôi - Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, Tổ phó;
3.     Ông Trần Văn Đương - Hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ, thành viên;
4.     Ông Phạm Văn Hải - Trưởng phòng Chế độ - Dự toán, Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành viên;
5.     Ông Lê Quyết Tiến - Trưởng phòng Pháp chế - Đấu thầu - Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông - Bộ Giao thông Vận tải, thành viên;
6.     Ông Nguyễn Bắc Thuỷ - Chuyên viên Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, Thành viên;
7.     Bà Trương Thị Thu Thanh - Chuyên viên chính Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, Thành viên;
8.     Bà Vũ Thị An Minh - Chuyên viên Vụ Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng, Thành viên;
9.     Ông Nguyễn Văn Vân - Chuyên viên chính Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng, Thành viên;
10. Bà Phạm Ngọc Thuỷ - Phó trưởng phòng Cơ chế, Viện Kinh tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Thành viên;
11. Bà Nguyễn Minh Hằng - Chuyên viên Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính, thành viên;
12. Ông Lê Quang Vinh - Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;
13. Bà Trần Thu Hòa - Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên;
14. Ông Phạm Thành Trung - Chuyên viên Vụ Pháp chế - Bộ Công thương, thành viên.
15. Ông Nguyễn Hoàng - Chuyên viên Phòng tổng hợp - Văn phòng Bộ Xây dựng, thành viên.
Điều 2. Ban soạn thảo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu, soạn thảo Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thay thế cho Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ, trình Chính phủ ban hành theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;   
- Lưu : VP, Vụ: PC, KTXD.                                                          
 
BỘ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Trịnh Đình Dũng
 
 

thuộc tính Quyết định 793/QĐ-BXD

Quyết định 793/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thay thế Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:793/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:29/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 793/QĐ-BXD

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi