Quyết định 1774/QĐ-TTg 2019 phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 1774/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 65/TTr-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2019 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 6028/TTr-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đinh Văn Thu, để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và ông Đinh Văn Thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

VPBCSĐCP, TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHĐP(3b). vmd16

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực