Quyết định 154/QĐ-TTg 2020 thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

------------------

S: 154/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 26/TTr-BKHĐT ngày 03 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định: Tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
2. Thành phần Hội đồng thẩm định: Hội đồng thẩm định bao gồm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng.
a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.
b) Thành viên Hội đồng:
- Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Công an;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế;
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Dân tộc;
- Một số chuyên gia về quy hoạch am hiểu về điều kiện của vùng do Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, lựa chọn.
Các bộ, cơ quan ngang bộ có thành viên tham gia Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo bộ khác với đại diện tham gia Hội đồng quy hoạch quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2018.
3. Hoạt động của Hội đồng thẩm định:
a) Hội đồng thẩm định hoạt động theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và tự giải thể sau khi nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
b) Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Kế hoạch và Đầu tư; có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình hoạt động.
4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được bố trí trong chi phí lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, CN (2).

THỦ TƯỚNG

 

 

  

 

Nguyễn Xuân Phúc

thuộc tính Quyết định 154/QĐ-TTg

Quyết định 154/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:154/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:22/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng 2021 - 2030

Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 154/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng với Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Thành viên Hội đồng bao gồm đại diện lãnh đạo các bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Văn phòng Chính phủ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc… và một số chuyên gia về quy hoạch am hiểu về điều kiện của từng vùng do Chủ tịch Hội đồng lựa chọn.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định việc lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng các quy định của pháp luật. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ khi hoạt động. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí trong kinh phí lập quy hoạch vùng thời kỳ nói trên.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định154/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 98/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1799/QĐ-BTC ngày 11/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 565/QĐ-BTC ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Quyết định 98/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1799/QĐ-BTC ngày 11/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 565/QĐ-BTC ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm

Vui lòng đợi