Quyết định 1522/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Quản lý Tiểu dự án 2, dự án Hỗ trợ kỹ thật Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn phương thức dựa trên kết quả tại 8 tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng do AusAid tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 1522/QĐ-BNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ TIỂU DỰ ÁN 2, DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT

“CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN PHƯƠNG THỨC

 DỰA TRÊN KẾT QUẢ TẠI 8 TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG” DO AUSAID TÀI TRỢ

 THÔNG QUA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10-9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà Tài trợ;

Căn cứ các Văn bản số 1256/TTg-QHQT ngày 23/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục “Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng” do AusAid tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới; số 328/TTg-QHQT ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 8 tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng do cơ quan phát triển Quốc tế Úc (Ausaid) viện trợ không hoàn lại ủy thác thông qua Ngân hàng Thế Giới;

Trên cơ sở Quyết định số 2283/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi “Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng” vay vốn Ngân hàng Thế giới và Quyết định số 667/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng“ do AusAid tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới;

Xét đề nghị của Tổng cục thủy lợi tại Tờ trình số 24/TTr-TCTL ngày 05/6/2013 về Thành lập Ban Quản lý Tiểu dự án 2, dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn phương thức dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Vùng đồng bằng sông Hồng” do AusAid tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Tiểu dự án 2, dự án Hỗ trợ kỹ thuật “’Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn phương thức dựa trên kết quả tại 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng” (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý Tiểu Dự án 2) do AusAid tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới để giúp Bộ trưởng, chủ dự án trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và Văn kiện dự án đã ký kết cụ thể như sau:

1. Ban Quản lý Tiểu dự án 2 đặt tại Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Tổng cục Thủy lợi, số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

2. Ban Quản lý Tiểu dự án 2 được phép sử dụng con dấu của Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông và mở tài khoản tại Kho bạc hoặc Ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ban Quản lý Tiểu dự án 2 có nhiệm vụ quản lý thực hiện Hợp phần 4 (Xây dựng kế hoạch, nâng cao năng lực quản lý) của dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, kết quả, chất lượng, địa điểm và nguồn lực đã được Bộ phê duyệt.

Ban Quản lý Tiểu dự án 3 tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Ban Quản lý Tiểu dự án 2 có Giám đốc Ban Quản lý Tiểu dự án 2 và các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể gồm:

1. Bà Hạ Thanh Hằng, Chánh Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn kiêm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Tiểu dự án 2.

2. Các chức danh khác của Ban Quản lý Tiểu dự án 2 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi tuyển chọn, điều động, biệt phái từ các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật và Văn kiện dự án đã ký kết.

Điều 4. Giao Tổng cục Thủy lợi:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về quản lý, tổ chức thực hiện dự án.

2. Bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện của Tổng cục để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đảm bảo hiệu quả, không lãng phí.

3. Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Tiểu dự án 2 trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

4. Thực hiện quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Ban Quản lý Tiểu dự án 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư: Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (PXN 30 b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

thuộc tính Quyết định 1522/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 1522/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Quản lý Tiểu dự án 2, dự án Hỗ trợ kỹ thật "Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn phương thức dựa trên kết quả tại 8 tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng do AusAid tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1522/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành:03/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi