Quyết định 1444/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Esteck Co., Ltd.-KR0019

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------
Số: 1444/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:
ESTECK Co., Ltd.- KR0019
Địa chỉ: Rm.1015, World Venture Center, Gasandigital2-ro 123, Geumcheon-gu, Seoul 153-759, Korea
(đã được Cơ quan nghiên cứu về Vô tuyến quốc gia (RRA) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 21/5/2017.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để p/h);
- Các Tổ chức CNHQ (để t/h);
- Lưu: VT, KHCN.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lê Xuân Công

 
 
PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN
(Kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
1. Thông tin về phòng thử nghiệm:
Tên phòng thử nghiệm: ESTECK Co., Ltd.-KR0019
Địa chỉ: Rm.1015, World Venture Center, Gasandigital2-ro 123, Geumcheon-gu, Seoul, 153-759, Korea
Người liên lạc: Jinmo Yang
Điện thoại: +82-2-867-3201
Email: jmyang@estech.co.kr
2. Phạm vi được thừa nhận
 

TT
Tên sản phẩm
Quy định kỹ thuật
1.
Thiết bị đầu cuối
1.1
Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây
TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)
TCVN 7317:2003 (CISPR 24:1997)
1.2
Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)
QCVN 18:2014/BTTTT
TCVN 7317:2003 (CISPR 24:1997)
1.3
Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN sử dụng tốc độ truy nhập cơ bản (BRA)
TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)
TCVN 7317:2003 (CISPR 24:1997)
2.
Thiết bị vô tuyến
2.1
Thiết bị vô tuyến hoạt động trong băng tần 2,4 GHz sử dụng kỹ thuật trải phổ
QCVN 54:2011/BTTTT
2.2
Thiết bị vô tuyến trong dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
3.
Thiết bị công nghệ thông tin
3.1
Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server)
TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)
3.2
Máy tính xách tay (laptop and portable computer)
TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)
3.3
Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)
TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)
3.4
Thiết bị định tuyến (router)
TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)
3.5
Thiết bị tập trung (hub)
TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)
3.6
Thiết bị chuyển mạch (switch)
TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)
3.7
Thiết bị cổng (gateway)
TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)
3.8
Thiết bị cầu (bridge)
TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)
3.9
Thiết bị tường lửa (firewall)
TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1444/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Esteck Co., Ltd.-KR0019
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1444/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Xuân Công
Ngày ban hành: 28/08/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực