Quyết định 1318/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đài truyền hình kỹ thuật số VTC tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------
Số: 1318/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 735/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Vị trí và chức năng
TrungtâmĐàiTruynhìnhkthutsVTCtạithànhphHồChíMinhlà đơnvtrc thucĐài Truyềnhìnhkthut sVTC, được hìnhthànhtrêncơstổ chclicácđơnvtrcthuộcĐàitithànhphHChíMinhvàVănpngđại dinĐàitithànhphốCnThơ.
TrungtâmĐàiTruyềnhìnhkthutsVTCtạithànhphHồChíMinhcó chcnăngsnxut,khaitháccácchươngtrìnhtruyềnhìnhtạicáctỉnh,thànhphkhuvcphíaNamđpháttrênngtruyềnnhcaĐàitheochđocaGiám đcĐài,phùhợpviđưnglichtrươngcaĐng,cnhsáchpháplutca Nhà nước.
TrungtâmĐàiTruyềnhìnhkthutsVTCtạithànhphHồChíMinhcó condu,tàikhoảnđgiaodchtheoquyđnhcapháplut,cótrsởcnhti thànhphHChíMinh.
Điều 2. Nhiệmvụ vàquyền hn
Trung tâm Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Xây dựng kế hoạch phát triển, công tác hằng năm và dài hạn của Trung tâm theo chiến lược phát triển của Đài, trình Giám đốc Đài và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Được trực tiếp quản lý, sản xuất và khai thác 01 (một) kênh truyền hình và tham gia quản lý, sản xuất hoặc khai thác các kênh truyền hình khác của Đài do Giám đốc Đài phân công.
3. Thực hiện sản xuất các chương trình truyền hình trên các lĩnh vực: thời sự chính trị, thông tin kinh tế, thể thao, giải trí, ca nhạc, phim, thời trang, trò chơi truyền hình, phổ biến kiến thức, khoa học công nghệ và các lĩnh vực thông tin khác theo chỉ đạo của Giám đốc Đài và quy định của pháp luật.
4. Là đầu mối của Đài tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trên các lĩnh vực theo phân công của Giám đốc Đài.
5. Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; được ký kết hợp đồng kinh tế và tổ chức thực hiện; hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức hoạt động dịch vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm nhằm tạo thêm nguồn thu theo phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Đài và quy định của pháp luật.
6. Thực hiện quản lý đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Đài.
7. Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ phát thanh, truyền hình theo phân công của Giám đốc Đài.
8. Phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ về truyền dẫn phát sóng theo phân công của Giám đốc Đài.
9. Trung tâm thực hiện phương án phân cấp tài chính do Giám đốc Đài phê duyệt sau khi có ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, phù hợp với cơ chế tài chính của Đài và các quy định khác có liên quan; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo phê duyệt của Giám đốc Đài.
10. Xây dựng thí điểm quy chế phân phối thu nhập, tiền lương, tiền công cho Trung tâm dựa trên cơ sở thực tế của thị trường lao động, phù hợp với các quy định của pháp luật, trình Giám đốc Đài phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
11. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Đài xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và người lao động thuộc đơn vị; xây dựng quy hoạch cán bộ và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của đơn vị.
12. Quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động; tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo phân cấp của Giám đốc Đài và theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Đài và của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Lãnh đạo:
Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.
Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đài và trước pháp luật về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
Kế toán trưởng tự chủ công tác kế toán của Trung tâm theo Luật Kế toán và phù hợp với phân cấp của Giám đốc Đài.
2. Cơ cấu tổ chức:
a. Các phòng tổng hợp
- Phòng Tổ chức - Hành chính
- Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Phòng Kinh doanh
- Phòng Thường trú tại Cần Thơ
b. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ
- Phòng Sản xuất - Biên tập chương trình.
- Giám đốc Trung tâm trình Giám đốc Đài thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn nghiệp vụ khác theo từng giai đoạn, số phòng chuyên môn nghiệp vụ không quá năm (05).
Giám đốc Trung tâm xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Trung tâm trình Giám đốc Đài phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
3. Biên chế
Số lượng viên chức, người lao động của Trung tâm do Giám đốc Đài quyết định theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính; Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC; Giám đốc Trung tâm Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tại thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo TW tại TP.HCM;
- Sở TT&TT TP. HCM và các tỉnh phía Nam;
- Công an TP. HCM;
- Kho bạc Nhà nước TP. HCM;
- Lưu: VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực