Quyết định 1222/QĐ-BTTTT 2017 nhiệm vụ của Vụ Thi đua - Khen thưởng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------
Số: 1222/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
--------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Căn cứ Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Vị trí và chức năng
Vụ Thi đua - Khen thưởng là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý về công tác thi đua, khen thưởng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
2. Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng ngắn hạn và dài hạn; công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
3. Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
4. Tham mưu giúp Bộ trưởng trong việc hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tổ chức phát động và chỉ đạo việc triển khai các phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; phổ biến kinh nghiệm, đề xuất cải tiến, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
5. Là cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ.
6. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, thành tích, đề xuất trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xét trình Bộ trưởng quyết định khen thưởng các danh hiệu, hình thức khen thưởng và giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
7. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, thành tích, đề xuất trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xét trình Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng các danh hiệu, hình thức khen thưởng và giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
8. Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành các Giải thưởng của Bộ trong từng lĩnh vực quản lý và tổ chức triển khai các giải thưởng sau khi được ban hành theo phân công của Bộ trưởng.
9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thẩm định hồ sơ, thành tích đề xuất trình Bộ trưởng hiệp y khen thưởng các danh hiệu và hình thức khen thưởng và giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
10. Tổ chức in ấn, đặt mua và quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng theo mẫu quy định hiện hành; hướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận hình thức khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.
11. Tổ chức, phối hợp tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
12. Chủ trì, phối hợp tham mưu cho Bộ trưởng có ý kiến về các dự thảo Luật, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng theo yêu cầu của Bộ trưởng.
13. Thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, thống kê, báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật; tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng của Bộ; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong việc quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng của Bộ.
14. Tham mưu giúp Bộ trưởng có ý kiến về việc khen thưởng của các Bộ, ngành, các tổ chức nước ngoài đối với các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ.
15. Chủ trì thực hiện việc biên tập, phát hành các tài liệu, bản tin chuyên đề, phim tư liệu tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
16. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án, đề tài có nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng theo nhiệm vụ được giao.
17. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, công nhân viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.
18. Quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ theo quy định của pháp luật.
19. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.
20. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế.
21. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.
22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Lãnh đạo Vụ
Vụ Thi đua - Khen thưởng có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.
Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác của Vụ, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức trong Vụ Thi đua - Khen thưởng do Vụ trưởng quy định.
2. Biên chế:
Biên chế của Vụ Thi đua - Khen thưởng do Vụ trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Bãi bỏ Quyết định số 1456/QĐ-BTTTT ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Hội đồng TĐKT TW; Ban TĐKT TW;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trang TTĐT Bộ TT&TT;
- Lưu: VT, TCCB (76).
BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

thuộc tính Quyết định 1222/QĐ-BTTTT

Quyết định 1222/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1222/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành:25/07/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi