Quyết định 1200/QĐ-TTg 2019 Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

---------------

Số: 1200/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch
tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

--------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điu 1. Thành lập Hi đồng thm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) với nội dung cụ thể sau:

1. Thành phần Hội đồng:

a) Chủ tịch Hội đồng: Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Lê Công Thành, Thứ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c) Các thành viên Hội đồng, gồm:

- Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện Bộ Tài chính;

- Đại diện Bộ Xây dựng;

- Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện Bộ Công Thương;

- Đại diện Bộ Giao thông vận tải;

- Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện Văn phòng Chính phủ;

- GS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái, chuyên gia;

- PGS.TS. Ngô Lê Long, chuyên gia;

- PSG.TS. Phạm Quý Nhân, chuyên gia;

- PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang, chuyên gia;

2. Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan thường trực của Hội đồng.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng: Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thẩm định để làm căn cứ quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các thành viên Hội đồng và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính ph;

- Các Bộ: TN&MT, XD, NN&PTNT, CT,

GTVT, TC, KHĐT, KHCN, VHTTDL;

- Các chuyên gia tham gia Hội đồng;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: CN, NN, KTTH;

- Lưu: VT, NN (3) Tuynh. 15

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực