uyết định 1020/QĐ-BGTVT phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ GTVT

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

__________

Số: 1020/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ quản lý các dự án đầu tư phát triển

____________

BỘ TRƯỎNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2019, Quyết định số 1451/QĐ-BGTVT ngày 08/8/2019, Quyết định số 338/QĐ-BGTVT ngày 06/3/2020, Quyết định số 2066/QĐ-BGTVT ngày 03/11/2020, Quyết định số 2105/QĐ-BGTVT ngày 09/11/2020, Quyết định số 06/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2021, Quyết định số 968/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ;

Căn cứ Quyết định số 2105/QĐ-BGTVT ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ quản lý các dự án đầu tư phát triển;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư và Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ các Thứ trưởng quản lý các dự án đầu tư phát triển trong từng lĩnh vực chuyên ngành, khu vực địa lý theo danh mục chi tiết tại các Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các đồng chí Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc các Sở GTVT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Ban Bí thư TW Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ban Tổ chức TW;

- Ủy ban Kiểm tra TW;

- Văn phòng TW;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;

- Đảng bộ Khối các cơ quan TW;

- Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Thứ trưởng;

- Văn phòng BCSĐ Bộ GTVT;

- Công đoàn GTVT Việt Nam;

- Đảng ủy Bộ; Công đoàn CQ Bộ;

- Đoàn TNCSHCM Bộ;

- Các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ;

- Các hội, hiệp hội ngành GTVT;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Lưu: VT, TCCB, KHĐT, ĐTCT.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể

 

 

Phụ lục I

Phân công lãnh đạo Bộ phụ trách các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-BGTVT ngày 04/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Danh mục dự án

Lãnh đạo Bộ phụ trách

1

Dự án đoạn Cao Bồ - Mai Sơn

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

2

Dự án đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45

Thứ trưởng Lê Đình Thọ

3

Dự án đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn

Thứ trưởng Lê Đình Thọ

4

Dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

5

Dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

6

Dự án đoạn Cam Lộ - La Sơn

Thứ trưởng Lê Đình Thọ

7

Dự án đoạn Nha Trang - Cam Lâm

Thứ trưởng Lê Đình Thọ

8

Dự án đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

9

Dự án đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

10

Dự án đoạn Phan Thiết - Dầu Giây

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

11

Dự án cầu Mỹ Thuận 2

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

 

 

Phụ lục II

Phân công Lãnh đạo Bộ phụ trách các dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025

(Ban hành theo Quyết định số 1020/QĐ-BGTVT ngày 04/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Danh mục dự án

Lãnh đạo Bộ phụ trách

1

Bãi Vọt - Hàm Nghi

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

2

Hàm Nghi - Vũng Áng

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

3

Vũng Áng - Bùng

Thứ trưởng Lê Đình Thọ

4

Bùng - Vạn Ninh

Thứ trưởng Lê Đình Thọ

5

Vạn Ninh - Cam Lộ

Thứ trưởng Lê Đình Thọ

6

Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

7

Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

8

Quy Nhơn - Tuy Hòa (Chí Thạnh)

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

9

Tuy Hòa (Chí Thạnh) - Vân Phong

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

10

Vân Phong - Nha Trang

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

11

TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

12

Cần Thơ - Cà Mau

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

 
 

Phụ lục III

Phân công quản lý theo dõi các dự án đầu tư công đang thực hiện đầu tư và nghiên cứu chuẩn bị đầu tư

(Ban hành theo Quyết định 1020/QĐ-BGTVT ngày 04/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Danh mục dự án

 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phụ trách

 

Lĩnh vực đường sắt

 

Các dự án đang thực hiện đầu tư

1

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

2

Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

3

Cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

4

Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM

5

Dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

6

Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

7

Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

8

Dự án đường sắt quốc gia kết hợp đô thị Hà Nội tuyến số 1 (Yên Viên - Ngọc Hồi)

9

Dự án Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - Hồ Chí Minh

10

Dự án hiện đại hóa Trung tâm điều hành vận tải đường sắt

11

Dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - Tp.HCM

12

Xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp

13

Dự án Lập lại TTHLAT trên các tuyến đường sắt theo QĐ 1856, giai đoạn 2 (TDA2)

 

Các dự án đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư

14

Cải tạo tuyến đường sắt khu vực đèo Hải Vân

15

Cải tạo các hầm yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

16

Cải tạo bình diện, nền đường theo TCKT cấp đường và thay KTTT (ray ghi, tà vẹt, bổ sung đá balat) đoạn Hà Nội - Vinh

17

Cải tạo bình diện, nền đường theo TCKT cấp đường và thay KTTT (ray ghi, tà vẹt, bổ sung đá balat) đoạn Vinh - Nha Trang

18

Cải tạo bình diện, nền đường theo TCKT cấp đường và thay KTTT (ray ghi, tà vẹt, bổ sung đá balat) đoạn Nha Trang - Sài Gòn

19

Xây dựng 10 cầu vượt đường sắt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt có mật độ giao thông lớn

20

Xây dựng cầu để tách đi chung giữa đường bộ và đường sắt

21

Cải tạo các cầu yếu còn lại trên tuyến ĐSTN

22

Cải tạo nâng cấp đường ngang, xây dựng đường gom, hàng rào cách ly giữa đường bộ và đường sắt

23

Đấu nối ray giữa ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc

24

Dự án đường sắt tốc độ cao

25

Cải tạo, nâng cấp các ga đường sắt

26

Xây dựng ĐS Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - cảng Cái Lân

27

Dự án Đường sắt vào cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Lạch Huyện)

28

Đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

29

Đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành

30

Đường sắt vành đai phía Đông: Ngọc Hồi - Lạc Đạo

31

Cải tạo, nâng cấp đường sắt tuyến Hà Nội - Hải Phòng

32

Cải tạo, nâng cấp đường sắt tuyến Hà Nội - Đồng Đăng

33

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên

 

Lĩnh vực đường bộ

 

Các dự án đang thực hiện đầu tư

34

Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

35

Dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang - Lào Cai giai đoạn 1, phần do TCĐBVN làm chủ đầu tư đoạn Km238-Km258, Km271-Km299 và Km339-Km414 (Đường nối quốc lộ 4C và 4D, Km238 -Km414)

36

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B đoạn Xuất Hóa - cửa khẩu Pò Mã (Km0 - Km66+600)

37

Dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40-Km66 trên QL4A tỉnh Lạng Sơn

38

Thảm tăng cường lớp BTN mặt đường; cải tạo các đường cong có bán kính nhỏ; kiên cố hoá các công trình phòng hộ, thoát nước và chỉnh lý hướng tuyến tránh các đoạn sụt trượt trên quốc lộ 12 đoạn Km102-Km 139+650, tỉnh Điện Biên

39

Đầu tư xây dựng CT nâng cấp QL32C đoạn Hiền Lương - TP Yên Bái (Km79+00 - Km96+500)

40

Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp QL4E Km0-Km44+600 tỉnh Lào Cai

41

Đầu tư nâng cấp QL37 đoạn từ Km280-Km340 - Yên Bái (trước mắt làm đoạn qua đèo Đát Quang và Dốc Mỵ Km315-Km330 để đảm bảo ATGT - Dự toán 284,627 tỉ đồng)

42

QL279 đoạn Phố Ràng - Khau Co (Km67-Kml58) tỉnh Lào Cai (GĐ1 làm đoạn Phố Ràng - Tân An Km67-Km92 - TMĐT 517,840 tỉ đồng)

43

Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 37 đoạn Gia Phù - Cò Nòi, tỉnh Sơn La (Giai đoạn 1 làm đoạn qua Đèo Chẹn Km446-Km454+500, TMĐT 481,893 tỉ đồng)

44

Dự án đầu tư nâng cấp QL279 đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô (Km0-Km36) tỉnh Hà Giang

45

Cải tạo, nâng cấp QL 279B, tỉnh Điện Biên

46

Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện

47

Dự án đầu tư xây dựng cầu Thịnh Long

48

Dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dần hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

49

Dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai III thành phố Hà Nội

50

QL37 đoạn Km23+200-Km47+888, tỉnh Hải Dương

51

Dự án cải tạo, nâng cấp QL37 đoạn qua tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa

52

QL21B đoạn Km41 - Km57+950 (Chợ Dầu - Ba Đa), tỉnh Hà Nam

53

QL37 đoạn qua địa phận TP. Hải Phòng

 

Các dự án đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư

54

Cao tốc Chợ Mới - Bắc Cạn

55

Cải tạo nâng cấp QL279 đoạn Cáp Na-Pá Uôn (Km217-Km243)

56

Cải tạo nâng cấp QL279 đoạn Điện Biên - Tây Trang (bao gồm cả Tuyến tránh TP. Điện Biên) và đoạn tránh thị trấn Mường Ảng

57

Nâng cấp QL 37 đoạn qua Tuyên Quang (Km171 - Km238+152)

58

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn Gia Phù - Cò Nòi (giai đoạn 2 làm các đoạn còn lại trừ đoạn qua đèo Chẹn), tỉnh Sơn La

59

Cải tạo, nâng cấp QL.37 đoạn qua Bắc Giang

60

Cải tạo, nâng cấp QL.37 đoạn qua Thái Nguyên

61

Cải tạo, nâng cấp QL.37 đoạn qua khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc

62

Tuyến tránh thị trấn Na Sầm và đoạn tránh đèo Bó Củng trên QL4A - tỉnh Lạng Sơn

63

Xây dựng QL4C đoạn tránh trung tâm huyện Đồng Văn (Km 142+ 100-Km 145+800)

64

Đường nối QL4C và 4D đoạn Km238-Km258, Km271-Km299, Km339-Km414

65

Cải tạo, nâng cấp QL4H các đoạn xung yếu trên đoạn Km185 - Km354+300, tỉnh Lai Châu

66

Đầu tư hoàn chỉnh QL32C đoạn qua Phú Thọ

67

Cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Hữu Sản - Bản Chắt

68

Cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn qua Bắc Giang (phục vụ vùng vải Lục Ngạn)

69

Đường nối QL4A với QL3 (tránh TP.Cao Bằng)

70

QL6 tuyến tránh thành phố Hòa Bình

71

Mở rộng QL.2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì

72

Đầu tư QL38B đoạn tránh Đền Trần

73

Nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

74

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã 3 Trung Sơn

75

Cải tạo nâng cấp QL279 đoạn qua tỉnh Quảng Ninh

76

Nâng cấp QL279 đoạn Bảo Yên - Bảo Hà (Km78-Km92)

77

Cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Km166 - Km204

78

Đầu tư nâng cấp QL37 đoạn từ Km280-Km340 - Yên Bái giai đoạn 2

79

Cải tạo, nâng cấp một số đoạn trên QL4B đoạn qua Lạng Sơn

80

Cải tạo, nâng cấp QL4B đoạn qua Quảng Ninh

81

Cải tạo, nâng cấp QL4D đoạn Km0 - Km36, tỉnh Tỉnh Lai Châu

82

QL4D: Km149 - Km200 (lên cửa khẩu Mường Khương)

83

Cải tạo, nâng cấp QL.4H đoạn qua tỉnh Điện Biên(Km0-Km47 và Km147+200-Km184+200 bao gồm cả nhánh ra cửa khẩu A Pa Chải)

84

Cải tạo, nâng cấp QL.6 đoạn Tuần Giáo - Mường Lay

85

Cải tạo, nâng cấp QL1B đoạn Km100-Km 144+700

86

QL2C đoạn Km189+500 - Km250+990, Tuyên Quang

87

QL279 đoạn Km229 - Km299, Bắc Kạn

88

Nâng cấp, mở rộng QL37C

 

 

 

Thứ trưởng Lê Đình Thọ phụ trách

 

Lĩnh vực đường bộ

 

Các dự án đang thực hiện đầu tư

1

Dự án Nâng cấp QL15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa - Tiểu dự án 3 (Km53-Km109)

2

Dự án cải tạo, nâng cấp QL8A đoạn Km37-Km85+300, tỉnh Hà Tĩnh

3

Dự án nâng cấp mở rộng QL15A đoạn qua Khu di tích Truông Bồn, tỉnh Nghệ An

4

Đầu tư mở rộng nâng cấp QL49B đoạn Thuận An - Tư Hiền - QL1A

5

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

6

Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP)

7

Dự án ĐTXD cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

8

Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay EDCF (giai đoạn I)

9

Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay EDCF (giai đoạn II)

 

Các dự án đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư

10

Nâng cấp, mở rộng QL15D đoạn QL1 - Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến cửa khẩu La Lay

11

Xây dựng, nâng cấp QL9B đoạn Km0 - Km4 (Quán Hàu - Vĩnh Tuy) và Km20 - Km52 (Ngã ba Vạn Ninh - Ngã ba Tăng Ký)

12

Cải tạo, nâng đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt khắc phục hậu quả mưa lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn trên QL7

13

Cải tạo, nâng cấp QL217 đoạn QL1 đến đường HCM

14

Dự án cải tạo nâng cấp QL8C đoạn nối từ Thiên Cầm đến QL1 và đoạn qua Hương Sơn

15

Cải tạo, nâng cấp QL12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn và tránh nhà máy xi măng sông Gianh

16

Tuyến tránh Đông thành phố Đông Hà, Quảng Trị

17

Cầu Quang Thiện và QL21B đoạn qua Ninh Bình

18

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 49

19

Dự án nâng cấp, cải tạo QL24B

20

Dự án nâng cấp, cải tạo QL55 đoạn đoạn Km52+640 - Km97+692, tỉnh Bình Thuận

21

Cải tạo, nâng cấp QL14E qua Quảng Nam (Km16-Km89)

22

Cải tạo QL26 các đoạn còn lại chưa được đầu tư

23

QL1 đoạn Duy Xuyên - Phú Ninh

24

QL1 đoạn Km996+889-Km996+2189, cầu Tam Kỳ

25

QL14B đoạn qua Đà Nẵng

26

Cải tạo nâng cấp cầu yếu trên các tuyến quốc lộ

27

Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia giai đoạn 3 TSL3 (70 cầu)

28

Giai đoạn 2 (Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương – Hợp phần cầu (LRAMP)

29

Dự án các cầu, hầm trên QL1 (Xây dựng mới) để phù hợp với khổ đường đã mở rộng,

30

Cải tạo, nâng cấp QL45

31

Cải tạo, nâng cấp QL47B

32

Cải tạo, mở rộng QL46 đoạn Vinh - Nam Đàn

33

Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48 đoạn Km20-Km38

34

Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48B, đoạn Km 13+500 - Km25

35

Nâng cấp, mở rộng QL12C đoạn cảng Vũng Áng - Đồng Lê

36

Cải tạo, nâng cấp đoạn Khe Ve-Cha Lo QL12A, Quảng Bình

37

QL15 đoạn Tân Kỳ - Đô Lương, Nghệ An

38

Dự án nâng cấp, cải tạo QL40B

39

Dự án cải tạo, nâng cấp QL14D (Km10-Km37 và Km56-Km74)

 

 

 

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn phụ trách

 

Lĩnh vực hàng hải

 

Các dự án đang thực hiện đầu tư

1

Dự án ĐTXD cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động

2

Luồng sông Hậu Giai đoạn 2

 

Các dự án đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư

3

Đóng mới 01 tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ

4

Thiết lập Đài vệ tinh Cospas Sarsat thế hệ mới MEOLUT

5

Đầu tư xây dựng công trình nạo vét luồng hàng hải Phan Thiết cho tàu biển 1.000DWT

6

Đầu tư xây dựng các đèn biển (Trường Sa Đông, Phan Vinh, Sậu Đông, Lạch Ghép, Lạch Quèn, Cửa Vạn, Hòn La)

7

Đầu tư xây dựng công trình các trạm quản lý luồng hàng hải (Lạch Huyện, Đồng Bài, Dung Quất, Lý Nhơn, Gò Găng, Đồng Nai, Đồng Tranh, Ba Ngòi)

8

Đầu tư nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép

9

Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân

10

Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải vào các bến cảng khu vực Nam Nghi Sơn, Thanh Hóa

11

Cải tạo, nâng cấp luồng Cửa Lò cho tàu 30.000DWT đầy tải, 50.000DWT giảm tải

12

Đầu tư xây dựng công trình đê chắn sóng cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh (Giai đoạn 1)

13

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đê chắn cát luồng Cửa Việt

14

Đầu tư xây dựng hệ thống đê chắn cát luồng Cửa Gianh

15

Đầu tư xây dựng các đèn biển (Tư Chính A, Tư Chính B, Phúc Nguyên, Đá Lát, Mũi La Gan)

16

Đầu tư tàu tiếp tế kiểm tra trên biển và khu vực Trường Sa và các đảo xa bờ khu vực phía Nam

17

Đầu tư tàu tiếp tế kiểm tra trên biển và các đảo xa bờ khu vực phía Bắc

18

Xây dựng Đài thông tin duyên hải, Trung tâm TKCN, Đại diện Cảng vụ hàng hải Nha Trang tại Trường Sa

19

Trụ sở làm việc cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

20

Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

21

Trụ sở Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tại Cồn Cỏ

22

Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng kênh Hà Nam, Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng

23

Đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang, Đà Nẵng

24

Cải tạo, nâng cấp luồng Ba Ngòi cho tàu 50.000DWT

25

Cải tạo, nâng cấp luồng Đà Nẵng cho tàu 50.000DWT

26

Cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000DWT

27

Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải Hòn La

28

Xây dựng đê chỉnh trị luồng hàng hải Diêm Điền

29

Đầu tư nạo vét luồng hàng hải qua cửa Trần Đề cho tàu biển 2.000 DWT (đoạn từ Vàm Nhơn Mỹ đến cửa Trần Đề)

30

Nạo vét luồng vào các cảng khu vực Cẩm Phả và khu chuyển tải Hòn Nét

31

Cải tạo, nâng cấp luồng Sài Gòn - Vũng Tàu (đoạn từ phao GR đến rạch Thiềng Liêng)

32

Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải sông Dừa

33

Đầu tư xây dựng khu neo đậu trú bão (sông Gianh-Quảng Bình; Cửa Hội-Nghệ An; Thuận An-Thừa Thiên Huế; Cửa Việt-Quảng Trị; vịnh Ô Lợn, Hòn Soi Mui-Quảng Ninh; Lạch Huyện-Hải Phòng

34

Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng Hòn Gai - Cái Lân

35

Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

36

Nâng cao năng lực hệ thống TTDH sử dụng sóng vô tuyến mặt đất

37

ứng dụng công nghệ số cho hệ thống thông tin duyên hải sử dụng sóng vô tuyến mặt đất

 

Lĩnh vực đường thủy nội địa

 

Các dự án đang thực hiện đầu tư

38

Dự án: Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ (WB6)

39

Kênh Chợ Gạo - thực hiện Giai đoạn 2

 

Các dự án đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư

40

Nâng cấp tuyến VTT sông Đuống (cầu đường sắt Đuống)

41

Nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ, đường sắt (cắt qua tuyến ĐTNĐ quốc gia)

42

Phát triển hành lang VTT và Logistics khu vực phía Nam

43

Tuyến VTT Chợ Đệm – Bến Lức

44

Nâng cấp tuyến VTT Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau

45

Nâng cấp kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền

46

Tuyến VTT Hải Phòng - Ninh Bình (HL2-WB6)

47

Nâng cấp tuyến VTT Việt Trì - Yên Bái

48

Nâng cấp tuyến VTT Ninh Bình - Thanh Hóa

49

Nâng cấp tuyến VTT Vạn Gia - Ka Long

50

Nâng cấp tuyến VTT sông Hàm Luông từ ngã ba sông Tiền đến cửa Hàm Luông

51

Cải tạo Cửa Đại (tuyến nối Hội An - Cù Lao Chàm)

52

Cải tạo, nâng cấp các tuyến vận tải thủy mới

 

Lĩnh vực hàng không

 

Các dự án đang thực hiện đầu tư

53

Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

54

Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

 

Các dự án đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư

55

Hệ thống hàng rào tại các cảng hàng không

56

CHK Điện Biên: Đầu tư khu bay (xây dựng đường CHC dài 2400x45m, đường lăn nối vào sân đỗ; xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ trong khu bay, hệ thống thiết bị đồng bộ với đường CHC...)

57

CHK Côn Đảo: Cải tạo, nâng cấp đường CHC, đường lăn; Hệ thống đèn hiệu đường CHC

58

CHK Cà Mau: Cải tạo, nâng cấp đường CHC, đường lăn; Hệ thống đèn hiệu đường CHC

59

Trụ sở Cảng vụ hàng không tại các CHK Chu Lai, Pleiku, Tuy Hòa, Cát Bi, Vinh, Vân Đồn, Điện Biên, Rạch Giá, Cà Mau

60

CHKQT Cát Bi: Sửa chữa, xây dựng đường lăn song song N và các đường lăn nối theo quy hoạch

61

CHKQT Đà Nẵng: Cải tạo, nâng cấp đường lăn C4, C5; Cung cấp và lắp đặt Hệ thống ILS CAT I cho đầu 17R đường CHC 35L/17R và hệ thống đèn hiệu CAT I cho đường 35L/17R; Cải tạo Đường CHC 35L - 17R; Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường lăn nối

62

CHKQT Cam Ranh: Cải tạo, nâng cấp đường CHC số 1; Cải tạo, nâng cấp đường lăn song song và đường lăn nối

63

CHKQT Phú Quốc: Nâng cấp đường CHC, xây dựng đường CHC số 2

64

CHKQT Chu Lai: Nâng cấp, kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu thành đường lăn song song và hệ thống thiết bị đồng bộ; Xây dựng đường CHC mới và các đường lăn nối và hệ thống thiết bị đồng bộ

65

CHKQT Phú Bài: Cải tạo, nâng cấp, kéo dài đường đường CHC hiện hữu (kéo dài đường CHC từ 2.700m lên 3.048m); Nâng cấp, xây dựng đường lăn song song và các đường lăn nối đồng bộ; Hệ thống ILS/DME CAT 1 đầu 27

66

CHK Liên Khương: Cải tạo hệ thống sân đường khu bay (đường CHC, hệ thống đường lăn), trang thiết bị đồng bộ

67

CHKQT Vinh: Cải tạo, nâng cấp đường CHC hiện hữu; Xây dựng đường CHC 3000x45m, đường lăn song song, hệ thống thiết bị đồng bộ

68

CHKQT Cần Thơ: Nâng cấp, cải tạo đường CHC, đường lăn; San gạt dải bảo hiểm khu bay; Xây dựng đường lăn song song và đường lăn nối theo quy hoạch

69

CHK Phù Cát: Cải tạo đường CHC, đường lăn, sân đỗ

70

CHK Buôn Ma Thuột: Cải tạo, nâng cấp hệ thống sân đường khu bay (đường CHC, hệ thống đường lăn)

71

CHK Tuy Hòa: Cải tạo, nâng cấp, kéo dài đường CHC, hệ thống sân đường khu bay

72

CHK Đồng Hới: Xây dựng đường lăn song song, hệ thống các đường lăn nối đồng bộ

73

CHK Pleiku: kéo dài đường hạ cất cánh

 

Lĩnh vực đường bộ

 

Các dự án đang thực hiện đầu tư

74

Quốc lộ 27 đoạn tránh Liên Khương

75

Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 24

76

Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25

77

Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

78

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

79

Thành phần 1A thuộc Dự án đường Tân Vạn - Nhơn Trạch

80

Đầu tư QL56 - Tuyến tránh Thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

81

Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

82

Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng MêKông (DATP1,2 & 3)

83

Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành phố Long Xuyên

84

Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh

85

Dự án nâng cấp quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

86

Cải tạo, nâng cấp mặt đường tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp

87

Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long

88

Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp QL63 đoạn Km74+200-Km112+782 tỉnh Cà Mau (trước mắt làm đoạn Km110+323-Km112+782 )

89

QL30 đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà

90

Cải tạo, nâng cấp QL61B (đoạn ngã ba Vĩnh Tường - TT. Long Mỹ)

91

Dự án mở rộng một số cầu trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang

92

Dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

93

Dự án đầu tư xây dựng Tuyến tránh QL1A đoạn qua thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

94

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

 

Các dự án đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư

95

Dự án nâng cấp, cải tạo QL25

96

Dự án nâng cấp, cải tạo QL24

97

Dự án nâng cấp, cải tạo 27 đoạn qua Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận

98

Dự án nâng cấp, cải tạo QL28

99

Dự án cải tạo, nâng cấp QL28B

100

Dự án nâng cấp, cải tạo QL55 đoạn đoạn Km205+140- Km229+140, tỉnh Lâm Đồng

101

Cải tạo, nâng cấp QL29

102

QL20 Đèo Mimosa và các cầu

103

QL19 đoạn qua Bình Định, Gia Lai

104

Đường vành đai 3 TP.HCM đoạn Bình Chuẩn - QL22 - Bến Lức

105

Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 2A, 2B)

106

Dầu Giây - Tân Phú

107

Tân Phú - Bảo Lộc

108

Bảo Lộc - Liên Khương

109

TP Hồ Chí Minh - Chơn Thành

110

Đầu tư 02 nút giao giữa tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm với tỉnh lộ 10B và đường Trần Đại Nghĩa. TP.Hổ Chí Minh

111

Dự án đầu tư xây dựng nền, mặt đường QL14C (giai đoạn 2) đoạn qua tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai

112

Dự án đầu tư xây dựng nền, mặt đường các đoạn xung yếu trên QL14C đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông

 
 

Phụ lục IV

Phân công quản lý, theo dõi các dự án đầu tư theo hình thức PPP

(Ban hành theo Quyết định số 1020/QĐ-BGTVT ngày 04/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Danh mục dự án

 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phụ trách

 

Lĩnh vực đường sắt

1

Cầu Bình Lợi (lĩnh vực đường sắt kết hợp với đường thủy nội địa )

 

Lĩnh vực đường bộ

2

QL2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên

3

QL2 đoạn tránh TP Vĩnh Yên

4

QL38 đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao vực vòng

5

QL38 đoạn Bắc Ninh-Hải Dương

6

Nâng cấp tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ

7

Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

8

QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang

9

Tuyến Tránh Phủ Lý

10

Cầu Thái Hà

11

Dự án QL 10 đoạn cầu Tân Đệ đến cầu La Uyên Km92+900-Km98+400 (bao gồm tuyến tránh Đông Hưng)

12

Dự án QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn

13

QL18 Bắc Ninh - Uông Bí (khoảng Km77)

14

QL18 đoạn Uông Bí - Hạ Long

15

Vành đai 4, TP. Hà Nội

16

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

17

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

18

Cầu Bạch Đằng

19

Cầu Việt Trì

20

Dự án Ba Vì - Việt Trì

21

Đường Thái Nguyên - Chợ mới (Bắc Kạn)

22

QL6 và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

23

Đường Hồ Chí Minh, đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn từ Cô Tiết đến cầu Trung Hà

24

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (bao gồm đoạn cao tốc Lạng Sơn - Hữu Nghị)

25

Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

26

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

27

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

28

Đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa

 

Thứ trưởng Lê Đình Thọ phụ trách

1

Hầm đường bộ qua đèo Ngang

2

QL1 đoạn tránh TP Thanh Hóa

3

QL1 đoạn tuyến tránh TP Vinh và đoạn Nam Ben Thủy - tuyến tránh TP. Hà Tĩnh

4

QL1 đoạn Nghi Sơn (Thanh Hoá) - Cầu Giát (Nghệ An)

5

QL1 đoạn tránh TP Hà Tĩnh

6

QL1 đoạn tránh TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

7

QL1 đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước, bổ sung Tứ câu - Vĩnh Điện

8

Mở rộng QL1A đoạn từ Tp Đông Hà đến Thị xã Quảng Trị

9

QL1 Km597+549 - Km605; Km617 - Km641, Quảng Bình

10

QL1 Km672+600 -Km704+900, tỉnh Quảng Bình

11

QL1 đoạn Km741+170 - Km756+705, tỉnh Quảng Trị

12

QL1 Km791A+500 - Km848+875, tỉnh Thừa Thiên Huế

13

QL1 đoạn Km947- Km987, tỉnh Quảng Nam

14

QL1 Km987 – Km1027, tỉnh Quảng Nam

15

QL1 đoạn Km1063+877 – Km1092+577, Quảng Ngãi

16

QL1 đoạn Km1125 – Km1153, tỉnh Bình Định

17

QL1 đoạn Km1212+400 – Km1265, tỉnh Bình Định, Phú Yên

18

QL1 đoạn Km1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425, tỉnh Khánh Hoà

19

QL1 đoạn Km1488 – Km1525, tỉnh Khánh Hoà

20

QL1 đoạn Km1525 – Km1589+300, tỉnh Ninh Thuận

21

QL1 đoạn qua TP Phan Rang - Tháp Chàm

22

QL1 đoạn Km1642 – Km1692, tỉnh Bình Thuận

23

Hầm đường bộ Phước Tượng, Phú Gia

24

Cao tốc La Sơn - Tuý Loan

25

Hầm đường bộ Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân)

26

Dự án thu phí tự động không dừng (giai đoạn 1 và giai đoạn 2)

27

Cao tốc Viên Chăn (Lào) - Nghệ An[5]

 

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn phụ trách

 

Lĩnh vực hàng hải

1

Nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp

2

Dự án xây dựng hệ thống VTS luồng Hải Phòng

 

Lĩnh vực đường bộ

3

Cầu Đồng Nai mới và tuyến 2 đầu cầu

4

QL20 nối từ tỉnh Đồng Nai đến tỉnh Lâm Đồng (Km0 – Km123)

5

Sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 20 (Km76 - Km206) đoạn qua các thị trấn

6

QL51 đoạn Km0+900-Km73+600

7

Cải tạo, nâng cấp QL1K

8

QL1 đoạn tránh TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

9

Tăng cường mặt đường đoạn Phan Thiết - Đồng Nai

10

Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên đoạn từ Pleiku-cầu 110 (Km542 - Km607+850)

11

Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên đoạn Km678+734 - Km704, Đắk Lắk

12

Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên Km734+600 - Km765, Đắk Nông

13

Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên Km921+025-Km962+331, tỉnh Bình Phước.

14

QL19 Km17+027 - Km50 Bình Định và Km108 – Km131+300 Gia Lai.

15

QL26 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk

16

QL20 Bảo Lộc - Đà Lạt (BCm123-Km268), Lâm Đồng (dự án có 2 thành phần)

17

Cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (03 đoạn Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương)

18

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

19

Vành đai 3, TP. Hồ Chí Minh đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch

20

Vành đai 3, TP. Hồ Chí Minh đoạn Bình Chuẩn - QL22 - Bến Lức

21

Vành đai 4, TP. Hồ Chí Minh đoạn Bến Lức - Hiệp Phước

22

Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài

23

Dự án Ký túc xá sinh viên Trường ĐH GTVT TP Hồ Chí Minh (BOT)

24

Cầu Rạch Miễu (bao gồm đoạn nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cô Chiên)

25

Cầu Mỹ Lợi (Km34+826) QL50

26

QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp, Km2078-Km2100

27

QL91 đoạn Km14 - Km50+889

28

Cầu Cổ Chiên

29

Dự án Mở rộng QL1 cửa ngõ phía Bắc Thị xã Bạc Liêu

30

Dự án ĐTXD tuyến tránh Sóc Trăng

31

Tuyến tránh Thị Trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

32

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

33

Cao tốc trục ngang An Hữu - Cao Lãnh

34

Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ

35

Cầu Châu Đốc

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1020/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ quản lý các dự án đầu tư phát triển
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1020/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 04/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!