Nghị định 70-CP của Chính phủ về việc thành lập cơ quan Kiểm toán Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 70-CP NGàY 11-7-1994 Về VIệC THàNH LậP

Cơ QUAN KIểM TOáN NHà NướC

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để tăng cường sự kiểm soát của Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và tài sản Quốc gia;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHị địNH:

 

Điều 1.-

Nay thành lập Kiểm toán Nhà nước để giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện chức năng kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của tài liệu và số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế Nhà nước và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp.

 

Điều 2.-

Kiểm toán Nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu sau:

1- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm toán hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó. Định kỳ báo cáo thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm toán lên Thủ tướng Chính phủ.

2- Cung cấp kết quả kiểm toán cho Chính phủ và cho các cơ quan Nhà nước khác theo quy định của Chính phủ.

3- Xác nhận, đánh giá và nhận định các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo quyết toán đã được kiểm toán và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã đánh giá, nhận xét, xác nhận.

4- Thông qua hoạt động kiểm toán góp ý kiến với các đơn vị được kiểm toán sửa chữa những sai sót, vi phạm để chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán của đơn vị; kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, cải tiến cơ chế quản lý tài chính, kế toán cần thiết.

5- Khi thực hiện nhiệm vụ, Kiểm toán Nhà nước chỉ tuân theo pháp luật và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ đã được Nhà nước quy định; được yêu cầu đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

Trong trường hợp đoàn Kiểm toán hoặc Kiểm toán viên có ý kiến khác nhau thì Kiểm toán Nhà nước xem xét và có ý kiến kết luận cuối cùng.

6- Quản lý các hồ sơ, tài liệu đã được kiểm toán theo quy định của Nhà nước; giữ bí mất tài liệu, số liệu kế toán và sự hoạt động của đơn vị được kiểm toán.

7- Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất của hệ thống tổ chức Kiểm toán Nhà nước theo quy định của Chính phủ.

 

Điều 3.-

Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước lãnh đạo và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước giúp việc Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán, các Phó Tổng Kiểm toán do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm; Tổng Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ toán bộ công tác kiểm toán Nhà nước, các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nước về nhiệm vụ được phân công.

Khi cần thiết, Kiểm toán Nhà nước được thành lập Hội đồng Kiểm toán để thẩm định báo cáo kiểm toán. Hội đồng Kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định thành lập và quy định quy chế làm việc.

Kiểm toán Nhà nước có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp.

 

Điều 4.-

Kiểm toán Nhà nước được tổ chức và quản lý tập trung thống nhất, cơ cấu tổ chức gồm có:

1- Kiểm toán ngân sách Nhà nước,

2- Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình, dự án vay, nợ, viện trợ Chính phủ,

3- Kiểm toán doanh nghiệp Nhà nước,

4- Kiểm toán chương trình đặc biệt (an ninh, quốc phòng, dự trữ quốc gia...),

5- Văn phòng.

Các đơn vị từ số 1 đến số 4 có Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng; Văn phòng có Chánh và Phó Văn phòng. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh nói trên.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức nói trên do Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định.

 

Điều 5.-

Tổng Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, về quy chế hoạt động của ngạch công chức kiểm toán.

 

Điều 6.-

Bộ Tài chính có trách nhiệm trình Chính phủ ban hành các chuẩn mực kiểm toán.

Điều 7.-

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách năm 1994.

Tổng Kiểm toán Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 70-CP của Chính phủ về việc thành lập cơ quan Kiểm toán Nhà nước
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 70-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 11/07/1994 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 70-CP
Hanoi, July 11, 1994

 DECREE
ON ESTABLISHING THE STATE AUDIT AGENCY
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
In order to strengthen State control over the management and use of the State budget and property;
At the proposals of the Minister of Finance and the Minister-Chairman of the Government Commission for Organization and Personnel,
DECREES:
Article 1.- To establish the State Audit Agency to assist the Prime Minister in performing the function of control and certifying the correctness and lawfulness of the accounting documents and statistics, and the financial statements of the agencies, specialized units and economic establishments of the State and the people's and social organizations with State budget allocations.
Article 2.- The State Audit Agency has the following main tasks and powers:
1. To draft the annual audit program and plan to submit to the Prime minister for approval and to implement them. To report periodically to the Prime Minister about the implementation of the audit program and plan.
2. To provide audit results for the Government and other State agencies as prescribed by the Government.
3. To certify, assess and pass judgment on the accounting documents and statistics and financial statements which have been audited, and be responsible before law for the assessment, judgment and certification.
4. Through audit work, to advise units whose errors and mistakes have been corrected during the audit to help them adjust their work in financial management and accounting; to make recommendations to the competent authority to deal with acts of violation of the State regime of accounting and finance; to recommend the Prime Minister to make necessary changes and improvement in the regime of financial management and accounting.
5. In carrying out its tasks, the State Audit Agency shall obey only the law and the professional methods provided for by the State; it is authorized to request the audited and concerned units to provide the necessary information and documents to be used in the audit.
In case differences of opinion exist within the audit team or among the auditors, the State Audit Agency shall consider and make the final conclusion.
6. To manage the files and documents already audited in accordance with State provision; to maintain secrecy of the accounting documents and statistics and operation of the audited units.
7. To manage and organize the apparatus, personnel and material basis of the system of State audit in accordance with Government provision.
Article 3.- The State Audit Agency is headed by the State Auditor General who is assisted by the Deputy State Auditors General. The State Auditor General and the Deputy State Auditors General are appointed and dismissed by the Prime Minister. The State Auditor General is accountable to the Prime Minister for all the State audit work; the Deputy State Auditors General are responsible before the State Auditor General for their assigned tasks.
When the need arises, the State Audit Agency is authorized to set up an Audit Council to evaluate audit reports. The Audit Council is to be established by decision of the State Auditor General who also sets its working procedure.
The State Audit Agency has its own seal and bank account; its operating budget is drawn from the State budget.
Article 4.- The State Audit Agency is organized and managed in a unified manner. Its organization is composed of:
1. The audit of the State budget,
2. The audit of the investments in capital construction and the Government programs and projects in loan, debt and aid,
3. The audit of the State enterprises,
4. The audit of the special programs (security, national defense, national reserve, etc.),
5. The Office of the State Audit Agency.
Units 1 to 4 have Chief Auditors, Deputy Chief Auditors; the Office has Director and Deputy Directors. The State Auditor General shall appoint and dismiss personnel to the above-stipulated posts.
The concrete functions and tasks of the above-stipulated units shall be determined by the State Auditor General.
Article 5.- The State Auditor General is responsible for submitting to the Prime Minster for issuance of the regulation on organization and operation of the State Audit Agency, and the statute for operation of the audit workers.
Article 6.- The Ministry of Finance is responsible for submitting to the Government for issuance of the audit standards.
Article 7.- This Decree becomes effective from the 1994 fiscal year.
The State Auditor General, the ministers, the heads of the agencies at ministerial level, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, and the heads of the units and organizations with State budget allocations are responsible for implementing this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!