Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 35-L/CTN của Quốc hội

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

LUẬT

SỐ 35-L/CTN NGÀY 21/06/1994 CỦA QUỐC HỘI VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Luật này quy định việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1

Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

 

Điều 2

Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật, trừ những người mất trí và những người bị pháp luật hoặc Toà án nhân dân tước các quyền đó.

 

Điều 3

Đại biểu Hội đồng nhân dân phải là người trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, người tiêu biểu trong nhân dân, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới làm cho dân giầu, nước mạnh, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, có trình độ hiểu biết và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân, tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, được nhân dân tín nhiệm.

 

Điều 4

Công dân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Luật này chỉ được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân không quá hai cấp; nếu đang là đại biểu Quốc hội chỉ được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.

 

Điều 5

Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, đúng pháp luật.

Chính phủ chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật.

 

Điều 6

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

Điều 7

Uỷ ban thường vụ Quốc hội ấn định và công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và công bố chậm nhất là chín mươi ngày trước ngày bầu cử.

Trong trường hợp đặc biệt không thể tiến hành bầu cử theo đúng nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

 

Điều 8

Kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do ngân sách Nhà nước đài thọ.

Chương 2. SỐ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ KHU VỰC BỎ PHIẾU 

 

Điều 9

Số đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi cấp được ấn định như sau:

1- Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn:

Xã, thị trấn miền xuôi có từ ba nghìn người trở xuống được bầu mười chín đại biểu, có trên ba nghìn người thì cứ thêm một nghìn năm trăm người được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá hai mươi lăm đại biểu;

Xã, thị trấn miền núi và hải đảo có từ hai nghìn người trở xuống được bầu mười chín đại biểu, có trên hai nghìn người thì cứ thêm năm trăm người được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá hai mươi lăm đại biểu;

Xã có từ một nghìn người trở xuống được bầu mười lăm đại biểu;

Phường có từ năm nghìn người trở xuống được bầu mười chín đại biểu, có trên năm nghìn người thì cứ thêm ba nghìn người được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá hai mươi lăm đại biểu.

2- Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

Huyện miền xuôi và quận có từ tám mươi nghìn người trở xuống được bầu hai mươi lăm đại biểu, có trên tám mươi nghìn người thì cứ thêm tám nghìn người được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu;

Huyện miền núi và hải đảo có từ bốn mươi nghìn người trở xuống được bầu hai mươi lăm đại biểu, có trên bốn mươi nghìn người thì cứ thêm bốn nghìn người được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu;

Thị xã có từ năm mươi nghìn người trở xuống được bầu hai mươi lăm đại biểu, có trên năm mươi nghìn người thì cứ thêm tám nghìn người được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu;

Thành phố thuộc tỉnh có từ tám mươi nghìn người trở xuống được bầu hai mươi lăm đại biểu, có trên tám mươi nghìn người thì cứ thêm mười nghìn người được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu.

3- Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Tỉnh miền xuôi và thành phố trực thuộc Trung ương có từ một triệu người trở xuống được bầu bốn mươi lăm đại biểu, có trên một triệu người thì cứ thêm bốn mươi nghìn người được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bảy mươi lăm đại biểu;

Tỉnh miền núi có từ năm trăm nghìn người trở xuống được bầu bốn mươi lăm đại biểu, có trên năm trăm nghìn người thì cứ thêm hai mươi nghìn người được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bảy mươi lăm đại biểu;

Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có trên hai triệu rưỡi người được bầu không quá tám mươi lăm đại biểu.

 

Điều 10

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được bầu theo đơn vị bầu cử. Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu không quá ba đại biểu.

 

Điều 11

Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, danh sách các đơn vị và số đại biểu của mỗi đơn vị do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ấn định và phải được Chính phủ phê chuẩn.

Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính khác, danh sách các đơn vị và số đại biểu của mỗi đơn vị do Uỷ ban nhân dân cùng cấp ấn định và phải được Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn.

 

Điều 12

Danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nào do Uỷ ban nhân dân cấp ấy gửi đến Hội đồng bầu cử cùng cấp. Chậm nhất là năm mươi ngày trước ngày bầu cử, Hội đồng bầu cử công bố danh sách các đơn vị bầu cử.

 

Điều 13

Mỗi đơn vị bầu cử chia thành nhiều khu vực bỏ phiếu. Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ ba trăm đến hai nghìn cử tri.

miền núi, hải đảo và những nơi dân cư không tập trung, dù chưa tới ba trăm cử tri cũng có thể thành lập một khu vực bỏ phiếu.

Bệnh viện, nhà an dưỡng, nhà hộ sinh, nhà nuôi người tàn tật có từ năm mươi cử tri trở lên có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng.

Việc chia khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn ấn định và phải được Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn.

Đơn vị vũ trang nhân dân thành lập khu vực bỏ phiếu riêng.

 

Chương 3. CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ

 

Điều 14

Các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân gồm có:

- Hội đồng bầu cử;

- Ban bầu cử;

- Tổ bầu cử.

 

Điều 15

Chậm nhất là tám mươi ngày trước ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nào thì Uỷ ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp ấy thành lập Hội đồng bầu cử từ năm đến mười lăm người gồm đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội khác; ở xã, phường, thị trấn thì Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành lập Hội đồng bầu cử từ năm đến chín người gồm đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội khác, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

Hội đồng bầu cử bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký.

Danh sách Hội đồng bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo lên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Danh sách Hội đồng bầu cử các cấp khác phải báo cáo lên Uỷ ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp.

Hội đồng bầu cử có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1- Chỉ đạo việc tổ chức bầu cử ở địa phương, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các quy định của pháp luật về bầu cử;

2- Nhận hồ sơ của người tự ứng cử và chuyển cho Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

3- Xét và giải quyết những khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử của các Ban bầu cử, Tổ bầu cử;

4- Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử ở địa phương mình;

5- Nhận hồ sơ và công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử, xét và giải quyết những khiếu nại về việc lập danh sách đó;

6- Nhận tài liệu và phiếu bầu của Uỷ ban nhân dân cùng cấp và phân phối cho các Ban bầu cử chậm nhất là hai mươi ngày trước ngày bầu cử;

7- Nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử do các Ban bầu cử gửi đến, làm biên bản tổng kết cuộc bầu cử ở địa phương;

8- Chỉ đạo việc bầu cử thêm, bầu cử lại theo quy định tại các điều 53, 54, 55, và 56 của Luật này;

9- Công bố kết quả bầu cử;

10- Trình Hội đồng nhân dân biên bản tổng kết cuộc bầu cử và chuyển giao các hồ sơ, tài liệu về cuộc bầu cử theo quy định tại Điều 57 của Luật này.

 

Điều 16

Chậm nhất là bốn mươi ngày trước ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nào thì Uỷ ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp ấy thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử một Ban bầu cử từ năm đến mười một người gồm đại diện các tổ chức xã hội và tập thể cử tri ở địa phương; ở xã, phường, thị trấn thì Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử một Ban bầu cử từ năm đến chín người gồm đại diện các tổ chức xã hội và tập thể cử tri.

Ban bầu cử bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Thư ký.

Ban bầu cử có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1- Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các quy định của pháp luật về bầu cử của các Tổ bầu cử trong đơn vị bầu cử;

2- Kiểm tra, đôn đốc việc lập, niêm yết danh sách cử tri và việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở các Tổ bầu cử trong đơn vị bầu cử;

3- Kiểm tra, đôn đốc việc bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ phiếu;

4- Nhận tài liệu và phiếu bầu của Hội đồng bầu cử; phân phối tài liệu và phiếu bầu cho các Tổ bầu cử chậm nhất là mười ngày trước ngày bầu cử;

5- Xét và giải quyết các khiếu nại về công tác bầu cử của các Tổ bầu cử;

6- Nhận, tổng hợp và kiểm tra biên bản kiểm phiếu do các Tổ bầu cử gửi đến, làm biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử;

7- Chuyển giao biên bản xác định kết quả bầu cử và hồ sơ, tài liệu về bầu cử theo quy định tại Điều 51 của Luật này.

8- Tổ chức việc bầu cử thêm, bầu cử lại theo quyết định của Hội đồng bầu cử.

Điều 17

Chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử từ năm đến chín người gồm đại diện các tổ chức xã hội và tập thể cử tri ở địa phương.

Trong trường hợp đơn vị bầu cử chỉ có một khu vực bỏ phiếu thì Ban bầu cử kiêm nhiệm vụ của Tổ bầu cử.

Các đơn vị vũ trang nhân dân thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử.

Tổ bầu cử bầu Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký.

Tổ bầu cử có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1- Phụ trách công tác bầu cử trong khu vực bỏ phiếu;

2- Bố trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu;

3- Nhận tài liệu về bầu cử của Ban bầu cử và phát phiếu bầu có đóng dấu của Tổ bầu cử cho cử tri;

4- Thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu trong thời hạn mười ngày trước ngày bầu cử;

5- Bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của phòng bỏ phiếu;

6- Xét và giải quyết những khiếu nại về công tác bầu cử trong khu vực bỏ phiếu;

7- Kiểm phiếu và làm biên bản kiểm phiếu;

8- Chuyển giao biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu và các tài liệu khác về bầu cử theo quy định tại Điều 50 của Luật này.

 

Điều 18

Các tổ chức phụ trách bầu cử và các thành viên của các tổ chức này không được vận động cho những người ứng cử.

 

Điều 19

Các tổ chức phụ trách bầu cử làm việc theo chế độ tập thể, các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham dự. Các quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

 

Điều 20

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân cử cán bộ, nhân viên của mình tham gia vào công tác bầu cử theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo điều kiện thuận lợi giúp các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này.

 

 

Điều 21

Hội đồng bầu cử hết nhiệm vụ sau khi đã trình biên bản tổng kết cuộc bầu cử và hồ sơ, tài liệu về bầu cử tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khoá mới.

Các Ban bầu cử, Tổ bầu cử hết nhiệm vụ sau khi Hội đồng bầu cử công bố kết quả bầu cử.

 

Chương 4. DANH SÁCH CỬ TRI

 

Điều 22

Trong thời gian lập danh sách cử tri, những công dân có quyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đều được ghi tên vào danh sách cử tri nơi mình cư trú.

Mỗi cử tri chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri.

 

Điều 23

Danh sách cử tri do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập theo khu vực bỏ phiếu.

Danh sách cử tri trong các đơn vị vũ trang nhân dân do Ban chỉ huy đơn vị lập theo khu vực bỏ phiếu; quân nhân có hộ khẩu thường trú ở địa phương thì được ghi tên vào danh sách cử tri nơi mình cư trú.

 

Điều 24

Chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách đó tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và tại những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra.

 

Điều 25

Khi kiểm tra danh sách cử tri nếu thấy có sai sót thì trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày niêm yết, mọi người có quyền khiếu nại bằng miệng hoặc bằng giấy với cơ quan lập danh sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết.

Nếu người khiếu nại không đồng ý về cách giải quyết đó thì có quyền khiếu nại lên Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Toà án nhân dân phải giải quyết xong. Quyết định của Toà án nhân dân là quyết định cuối cùng.

 

 

Điều 26

Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu cử tri nào thay đổi nơi cư trú thì có quyền xin giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú để được ghi tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu ở nơi cư trú mới. Khi cấp giấy chứng nhận, Uỷ ban nhân dân phải ghi ngay vào danh sách cử tri bên cạnh tên người đó: "Đi bỏ phiếu nơi khác".

 

Chương 5. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ HIỆP THƯƠNG GIỚI THIỆU NGƯỜI ÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

Điều 27

Công dân tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật này thì chậm nhất là bốn mươi lăm ngày trước ngày bầu cử phải nộp hồ sơ tại Hội đồng bầu cử nơi mình ứng cử. Hồ sơ gồm có:

1- Đơn ứng cử;

2- Sơ yếu lý lịch;

3- Giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú về quyền ứng cử theo quy định tại Điều 2 của Luật này.

Chậm nhất là bốn mươi ngày trước ngày bầu cử, Hội đồng bầu cử chuyển hồ sơ của những người tự ứng cử đến Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

 

Điều 28

Chậm nhất là bảy mươi ngày trước ngày bầu cử, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tổ chức hội nghị gồm đại diện các tổ chức thành viên để hiệp thương thoả thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được đề cử của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân đóng tại địa phương.

 

Điều 29

Theo cơ cấu, thành phần và số lượng người được đề cử đã thoả thuận, trên cơ sở tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân đề cử đại biểu của mình ra ứng cử.

Chậm nhất là bốn mươi lăm ngày trước ngày bầu cử, người được đề cử phải nộp hồ sơ tại Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà mình được đề cử. Hồ sơ gồm có đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch và giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú về quyền ứng cử theo quy định tại Điều 2 của Luật này.

 

Điều 30

Người tự ứng cử, người được đề cử đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương nào thì phải là người cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó.

Người tự ứng cử và người được đề cử chỉ được ghi tên ứng cử ở một đơn vị bầu cử và không được tham gia Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử thuộc đơn vị mình ra ứng cử.

 

Điều 31

Trên cơ sở tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần và số lượng đã thoả thuận, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận tập hợp danh sách sơ bộ những người tự ứng cử và những người được đề cử gửi lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú. Việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri được tiến hành theo quy định tại Điều 32 của Luật này.

 

Điều 32

Hội nghị cử tri ở xã, phường, thị trấn tổ chức theo đơn vị buôn, bản, thôn, xóm, ấp, tổ dân phố do Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với chính quyền cùng cấp triệu tập và chủ trì.

Hội nghị cử tri ở cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế do Thủ trưởng cơ quan hoặc người đứng đầu của tổ chức phối hợp với công đoàn cùng cấp triệu tập và chủ trì. Hội nghị cử tri ở đơn vị vũ trang nhân dân do Thủ trưởng đơn vị triệu tập và chủ trì.

Tại hội nghị này, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người tự ứng cử, người được đề cử bằng cách giơ tay hoặc bỏ phiếu kín theo quyết định của hội nghị.

Người tự ứng cử, người được đề cử hoặc đại diện tổ chức, cơ quan, đơn vị có người được đề cử được mời dự hội nghị này.

 

Điều 33

Căn cứ vào danh sách người tự ứng cử, người được đề cử và kết quả Hội nghị cử tri quy định tại Điều 32 của Luật này, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương thoả thuận với đại diện các tổ chức thành viên để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Đại diện Hội đồng bầu cử được mời dự hội nghị này.

 

Điều 34

Chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày bầu cử, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải gửi đến Hội đồng bầu cử danh sách và hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Hồ sơ gồm có:

1- Đơn ứng cử;

2- Giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú về quyền ứng cử theo quy định tại Điều 2 của Luật này;

3- Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử.

Khi nhận các giấy tờ trên, Hội đồng bầu cử phải cấp giấy biên nhận.

 

Điều 35

Chậm nhất là hai mươi ngày trước ngày bầu cử, Hội đồng bầu cử công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử. Tổ bầu cử phải niêm yết danh sách những người ứng cử theo công bố của Hội đồng bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu.

 

Điều 36

Số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu ở đơn vị đó.

 

Điều 37

Kể từ ngày công bố danh sách những người ứng cử, công dân có quyền khiếu nại với Ban bầu cử về những sai sót có liên quan đến người ứng cử, Ban bầu cử phải ghi vào sổ và phải giải quyết những khiếu nại đó chậm nhất là bảy ngày.

Nếu người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban bầu cử thì có quyền khiếu nại với Hội đồng bầu cử. Quyết định của Hội đồng bầu cử là quyết định cuối cùng.

 

Điều 38

Người có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đã được công bố có quyền vận động bầu cử thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri theo quy định của pháp luật và báo cáo với cử tri dự kiến việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân.

Việc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri do Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tổ chức.

 

Chương 6. TRÌNH TỰ BẦU CỬ

 

Điều 39

Cuộc bỏ phiếu bắt đầu vào lúc bảy giờ và kết thúc vào lúc mười chín giờ cùng ngày. Tuỳ tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định bắt đầu cuộc bỏ phiếu sớm hơn và kết thúc muộn hơn giờ quy định, nhưng không được bắt đầu trước năm giờ và kết thúc quá hai mươi giờ cùng ngày. Khu vực bỏ phiếu nào đã có một trăm phần trăm số cử tri đi bầu thì Tổ bầu cử đó có thể kết thúc cuộc bỏ phiếu sớm hơn.

Trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri.

 

Điều 40

Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu cho mỗi cấp Hội đồng nhân dân.

Cử tri phải tự mình đi bầu, không được nhờ người khác bầu thay, trừ trường hợp quy định tại Điều 41 của Luật này.

 

Điều 41

Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì có thể nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Nếu vì tàn tật không tự bỏ phiếu được thì cử tri có thể nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử có thể tổ chức hòm phiếu phụ mang đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu.

 

Điều 42

Khi cử tri viết phiếu, không ai được xem, kể cả nhân viên Tổ bầu cử.

Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

 

Điều 43

Mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu. Không ai được tuyên truyền vận động cho người ứng cử tại phòng bỏ phiếu.

 

Điều 44

Khi hết giờ bỏ phiếu, nếu còn cử tri có mặt tại phòng bỏ phiếu mà chưa kịp bỏ phiếu thì chỉ sau khi số cử tri này bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử mới được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu.

 

Điều 45

Trong ngày bầu cử, cuộc bỏ phiếu phải tiến hành liên tục. Nếu có trường hợp bất ngờ làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong giấy tờ và hòm phiếu, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử biết đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để cuộc bỏ phiếu được tiếp tục.

Trong trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Tổ bầu cử phải kịp thời báo cáo Ban bầu cử biết để đề nghị Hội đồng bầu cử xem xét, quyết định.

 

 

 

 

Chương 7.  KẾT QUẢ BẦU CỬ

 

Mục 1. VIỆC KIỂM PHIẾU

 

Điều 46

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và phải mời hai cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các phóng viên báo chí, điện ảnh, nhiếp ảnh, truyền hình, phát thanh được chứng kiến việc kiểm phiếu.

 

Điều 47

Những phiếu sau đây là không hợp lệ:

1- Phiếu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra;

2- Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử;

3- Phiếu đề số người được bầu quá số đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu;

4- Phiếu gạch xoá hết tên những người ứng cử;

5- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử.

 

Điều 48

Nếu có phiếu nào nghi là không hợp lệ thì Tổ trưởng Tổ bầu cử phải đưa ra toàn Tổ giải quyết.

Tổ bầu cử không được xoá hoặc chữa các tên ghi trên phiếu bầu.

 

Điều 49

Những khiếu nại tại chỗ về việc kiểm phiếu do Tổ bầu cử tiếp nhận, giải quyết và ghi rõ cách giải quyết vào biên bản. Nếu Tổ bầu cử không giải quyết được thì phải báo cáo Ban bầu cử giải quyết.

 

Điều 50

Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử phải lập biên bản ghi rõ:

- Tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu;

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu;

- Số phiếu phát ra;

- Số phiếu thu vào;

- Số phiếu hợp lệ;

- Số phiếu không hợp lệ;

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử;

- Những khiếu nại đã nhận được, những khiếu nại đã giải quyết và cách giải quyết, những khiếu nại chuyển lên Ban bầu cử giải quyết.

Biên bản kiểm phiếu làm thành ba bản, có chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ bầu cử và hai cử tri được mời chứng kiến việc kiểm phiếu để gửi đến Ban bầu cử, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn.

 

Mục 2. KẾT QUẢ BẦU CỬ Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ

 

Điều 51

Sau khi nhận được biên bản kiểm phiếu của các Tổ bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra các biên bản đó và lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử của mình.

Biên bản phải ghi rõ:

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân được ấn định cho đơn vị bầu cử;

- Số người ứng cử;

- Tổng số cử tri trong đơn vị bầu cử;

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỉ lệ so với tổng số cử tri;

- Số phiếu phát ra;

- Số phiếu thu vào;

- Số phiếu hợp lệ;

- Số phiếu không hợp lệ;

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử;

- Danh sách những người trúng cử;

- Những khiếu nại do Tổ bầu cử đã giải quyết; những khiếu nại do Ban bầu cử giải quyết; những khiếu nại báo cáo lên Hội đồng bầu cử giải quyết.

Biên bản làm thành bốn bản, có chữ ký của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Thư ký ban bầu cử để gửi đến Hội đồng bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Đối với cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn thì biên bản được gửi đến Hội đồng bầu cử, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

 

 

Điều 52

Những người ứng cử được quá nửa số phiếu hợp lệ và được nhiều phiếu hơn thì trúng cử. Trong trường hợp có nhiều người được số phiếu bằng nhau và đạt quá nửa số phiếu hợp lệ thì Hội đồng bầu cử xét, quyết định người trúng cử theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và của Ban bầu cử ở đơn vị bầu cử đó.

 

Mục 3. VIỆC BẦU CỬ THÊM VÀ BẦU CỬ LẠI

 

Điều 53

Trong cuộc bầu cử đầu tiên, nếu số người trúng cử chưa đủ hai phần ba số đại biểu đã quy định cho đơn vị bầu cử thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu cử và báo cáo ngay cho Hội đồng bầu cử quyết định ngày bầu cử thêm số đại biểu còn thiếu. Việc bầu cử thêm phải được tiến hành chậm nhất là mười lăm ngày sau ngày bầu cử đầu tiên.

Trong cuộc bầu cử thêm, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người đã ứng cử lần đầu nhưng không trúng cử. Nếu bầu cử thêm mà vẫn chưa đủ số đại biểu thì không tổ chức bầu cử thêm lần thứ hai.

 

Điều 54

đơn vị bầu cử nào, nếu số cử tri đi bầu chưa được quá nửa số cử tri ghi trong danh sách thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản và báo cáo ngay cho Hội đồng bầu cử. Hội đồng bầu cử quyết định ngày bầu cử lại, chậm nhất là mười lăm ngày sau ngày bầu cử đầu tiên.

Trong cuộc bầu cử lại, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người đã ứng cử lần đầu. Nếu bầu cử lại mà số cử tri đi bầu vẫn chưa được quá nửa số cử tri ghi trong danh sách thì không tổ chức bầu cử lại lần thứ hai.

 

Điều 55

Uỷ ban thường vụ Quốc hội huỷ bỏ cuộc bầu cử ở đơn vị bầu cử có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng theo đề nghị của Chính phủ và quyết định ngày bầu cử lại ở đơn vị bầu cử đó.

 

Điều 56

Việc bầu cử thêm hoặc bầu cử lại căn cứ vào danh sách cử tri đã lập trong cuộc bầu cử đầu tiên và theo quy định của Luật này.

Mục 4. TỔNG KẾT BẦU CỬ

 

Điều 57

Sau khi nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử của các Ban bầu cử và giải quyết những khiếu nại, Hội đồng bầu cử làm biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính của mình.

Biên bản tổng kết phải ghi rõ:

- Tổng số đại biểu ấn định cho Hội đồng nhân dân cấp đó;

- Tổng số người ứng cử;

- Số lượng đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu;

- Tổng số cử tri;

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số cử tri;

- Số phiếu phát ra;

- Số phiếu thu vào;

- Số phiếu hợp lệ;

- Số phiếu không hợp lệ;

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử;

- Danh sách những người trúng cử;

- Những việc quan trọng đã xảy ra và cách giải quyết.

Biên bản làm thành sáu bản, có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng bầu cử để gửi Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp. Biên bản bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được gửi đến Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Điều 58

Hội đồng bầu cử công bố kết quả bầu cử, chậm nhất:

- Năm ngày sau ngày bầu cử đối với cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Bảy ngày sau ngày bầu cử đối với cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện miền xuôi, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Mười ngày sau ngày bầu cử đối với cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện miền núi và hải đảo, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; mười lăm ngày đối với các tỉnh miền núi.

 

Chương 8. VIỆC BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 

Điều 59

Trong nhiệm kỳ, nếu đơn vị bầu cử nào khuyết đại biểu Hội đồng nhân dân thì có thể tổ chức bầu cử bổ sung theo thể thức bầu cử được quy định tại Luật này.

Điều 60

Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định việc bầu cử bổ sung và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc bầu cử bổ sung và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn.

Ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân phải được công bố chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày bầu cử.

 

Điều 61

Chậm nhất là hai mươi ngày trước ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nào thì Uỷ ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp ấy thành lập Hội đồng bầu cử bổ sung từ ba đến năm người và chậm nhất là mười lăm ngày trước ngày bầu cử bổ sung, thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử bổ sung một Ban bầu cử bổ sung từ ba đến năm người gồm đại diện các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội.

Hội đồng bầu cử bổ sung và Ban bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành lập. Số lượng thành viên, thành phần, thời gian thành lập Hội đồng bầu cử bổ sung và Ban bầu cử bổ sung theo quy định tại Điều này.

Hội đồng bầu cử bổ sung bầu Chủ tịch và Thư ký.

Ban bầu cử bổ sung bầu Trưởng ban và Thư ký.

 

Điều 62

Chậm nhất là mười ngày trước ngày bầu cử bổ sung, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử bổ sung từ năm đến bảy người gồm đại diện các tổ chức xã hội và tập thể cử tri.

Tổ bầu cử bổ sung bầu Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký.

 

Điều 63

Các tổ chức phụ trách bầu cử bổ sung thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử quy định tại Luật này.

 

Điều 64

Danh sách cử tri do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập và niêm yết chậm nhất là mười lăm ngày trước ngày bầu cử bổ sung.

 

 

 

Điều 65

Chậm nhất là mười lăm ngày trước ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nào thì Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp ấy tổ chức hội nghị hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu, lập danh sách người ứng cử.

Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị khuyết đại biểu do Hội đồng bầu cử bổ sung công bố chậm nhất là mười ngày trước ngày bầu cử.

 

Điều 66

Những khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử bổ sung được giải quyết theo quy định của Luật này.

 

Chương 9. XỬ LÝ NHỮNG VI PHẠM VỀ LUẬT BẦU CỬ

 

Điều 67

Người dùng các thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của công dân; người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác làm sai lệch kết quả bầu cử, thì tuỳ mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Điều 68

Mọi người có quyền tố cáo những việc làm trái pháp luật trong bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Người cản trở hoặc trả thù người tố cáo thì tuỳ mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Chương 10. ĐIỀU KHỎAN THI HÀNH

 

Điều 69

Luật này thay thế Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989.

Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

 

Điều 70

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994.

Thuộc tính văn bản
Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 35-L/CTN của Quốc hội
Cơ quan ban hành: Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 35-L/CTN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Luật Người ký: Lê Đức Anh
Ngày ban hành: 21/06/1994 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

LAW

on election of the members of the people's council

(Amended)

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, this Law shall provide for the election of the members of the People's Council.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1- The election to the People's Council is conducted on the principles of universal suffrage, equality, direct and secret ballot.

Article 2.- All citizens of the Socialist Republic of Vietnam, irrespective of their ethnicity, sex, social standing, belief, religion, educational level, occupation, length of residence, who have reached 18 years of age, are eligible to vote, and who have reached 21 years of age, are eligible to stand for election to the People's Council in accordance with law, except that they are mentally deficient and those who are stripped of these rights by law or by the People's Court.

Article 3.- Members of the People's Council must be loyal to the socialist Fatherland of Vietnam, outstanding among the people, eager to carry out renewal for a prosperous people and a strong country, possessed of high ethical norms, exemplary in the observance of the law, protect the State interests and the legitimate rights and interests of the citizens, have a good cultural standard and are capable of discharging the tasks of a member of the People's Council and taking part in making decisions on important issues of the locality, and are trusted by the people.

Article 4.- Citizens who meet the conditions and criteria stipulated in Articles 2 and 3 of this Law can be elected as members of the People's Council of only two levels at the same time; if they are deputies to the National Assembly, they can be elected to the People's Council of only one level.

Article 5.- The Standing Committee of the National Assembly shall supervise the election of the members of the People's Council and ensure that the election be conducted in democratic and lawful manners.

The Government shall direct the People's Committee at all levels to carry out the election in accordance with law.

Article 6.- The Central Committee of the Vietnam Fatherland Front shall guide its local chapters to organize consultations to select and nominate candidates for the People's Council and take part in the supervision of the election of the members of the People's Council.

Article 7.- The Standing Committee of the National Assembly shall set and announce the date for the election of the People's Council at all levels.

The election day must be a Sunday and must be announced at least 90 days in advance.

In special cases when it is impossible to hold the election in accordance with the term of the People's Council, the Standing Committee of the National Assembly shall consider and make decision.

Article 8.- The budget for the election of the members of the People's Council shall be drawn from the State Budget.

Chapter II

SIZE OF THE PEOPLE'S COUNCIL, ELECTION UNITS AND POLLING STATIONS

Article 9.- The number of members of the People's Council at each level is determined as follows:

1. The People's Council at communes, urban wards and townships:

A low-land commune or township with a population of three thousand or below shall elect nineteen members; for every one thousand and five hundred people above three thousand, one additional member shall be elected, but the total number shall not exceed twenty five;

A mountainous and island commune or township with a population of two thousand or below shall elect nineteen members; for every five hundred people above two thousand, one additional member shall be elected, but the total number shall not exceed twenty five;

A commune with a population of one thousand or below shall elect fifteen members;

An urban ward with a population of five thousand or below shall elect nineteen members; for every three thousand people above five thousand, one additional member shall be elected, but the total number shall not exceed twenty five.

2. The People’s Council at districts, provincial towns and provincial cities:

A low-land or urban district with a population of eighty thousand or be low shall elect twenty-five members; for every eight thousand people above eighty thousand, one additional member shall be elected, but the total number shall not exceed thirty five.

A mountainous or island district with a population of forty thousand or below shall elect twenty-five members; for every four thousand people above forty thousand, one additional member shall be elected, but the total number shall not exceed thirty five;

A provincial town with a population of fifty thousand or below shall elect twenty-five members; for every eight thousand people above fifty thousand, one additional member shall be elected, but the total number shall not exceed thirty five;

A provincial city with a population of eighty thousand or below shall elect twenty-five members; for every ten thousand people above eighty thousand, one additional member shall be elected, but the total number shall not exceed thirty five.

3. The People's Council at provinces and cities directly under the Central Government:

A low-land province or a city directly under the Central Government with a population of one million or below shall elect forty-five members; for every forty thousand people above one million, one additional member shall be elected, but the total number shall not exceed seventy five;

A mountainous province with a population of five hundred thousand or below shall elect forty-five members; for every twenty thousand people above five hundred thousand, one additional member shall be elected, but the total number shall not exceed seventy five;

Hanoi, Ho Chi Minh City and provinces with more than two and a half million population shall elect not more than eighty-five members.

Article 10.- Members of the People's Council at all levels shall be elected in electoral units. Each election unit shall elect not more than three members.

Article 11.- The number of electoral units in the election of the People's Councils at provinces and cities directly under the Central Government, and the list of the electoral units and the number of candidates in each unit, shall be decided by the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government and approved by the Government.

The number of electoral units in the election of the People's Councils at the other administrative areas, and the list of electoral units and the number of candidates in each unit shall be decided by the People's Committees of the corresponding level and approved by the People's Committees at the immediate higher level.

Article 12.- The list of electoral units in the election of the People's Council at a level shall be sent by the People's Committee at that level to the Election Council of the same level. Fifty days at the latest before the election day, the Election Council shall make public the list of electoral units.

Article 13.- Each electoral unit is divided into many polling stations. Each polling station has three hundred to two thousand voters.

In mountainous and island area and in areas where the population lives in scattered places, a polling station can be set up even through the population is below three hundred.

A hospital, sanitarium, maternity house or a nursing home for handicapped people with fifty voters or above can set up a separate polling station.

The designation of polling stations for election to the People's Council at all levels shall be made by the People's Committees at commune, urban ward and township, and approved by the People's Committees of the immediate higher level.

The units of the People's Armed Forces shall set up their own polling stations.

Chapter III

ORGANIZATIONS IN CHARGE OF THE ELECTION

Article 14.- The organizations in charge of the election to the People's Council are:

- Election councils;

- Election committees;

- Election teams.

Article 15.- Eighty days at the latest before the election of the People's Council, the People's Committee, the Standing Board of the People's Council and the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Chapter of the same level shall set up an Election Council composed of five to fifteen members, including representatives of the Vietnam Fatherland Front Chapter, the Standing Board of the People's Council, the People's Committee and State and State offices and social organizations; at the commune, urban ward and township level, the People's Committee, the Chairman of the People's Council and the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Chapter of the same level shall set up an Election Council composed of five to nine members, including representatives of the Vietnam Fatherland Front, social organizations, the Chairman of the People's Council and the President of the People's Committee.

The Election Council shall elect its President, Vice President (or Vice-Presidents) and Secretary.

The list of members of the Election Councils of provinces and cities directly under the Central Government shall be submitted to the Standing Committee of the National Assembly, the Government and the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front. The lists of members of the Election Councils of other levels shall be submitted to the People's Committee, the Standing Board of the People's Council and the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Chapter of the immediate higher level.

The Election Council has the following tasks and powers:

1. To direct the election in the locality, to monitor and supervise the observance of the legal provisions on the election;

2. To receive files submitted by self-nominated candidates and forward them to the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Chapter of the same level;

3. To examine and settle complaints and denunciations concerning the work of the Election Committees and Teams;

4. To make public the number of the election units, the list of voters and the number of members to be elected by each election unit;

5. To receive files from, and make public the list of, the candidates to the People's Council in each election unit, and examine and settle complaints on such listings;

6. To receive documents and ballots from the People's Committee of the same level and distribute them to the Election Committees twenty days at the latest before the election day;

7. To receive and examine the report on election returns submitted by the Election Committees and file the final report on the local election;

8. To direct additional or reelection in accordance with Articles 53, 54, 55 and 56 of this Law;

9. To announce the election results;

10. To submit to the People's Council the final report on the election and transfer the dossiers and documents on the election in accordance with Article 57 of this Law.

Article 16.- Forty days at the latest before the day of election to the People's Council, the People's Committee, the Standing Board of the People's Council and the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Chapter of the same level shall set up at each election unit an Election Committee composed of five to eleven members, including representatives of social organizations and voting groups in the locality; at the commune, urban ward and township level, the People's Committee, the Chairman of the People's Council and the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Chapter of the same level shall set up at each election unit an Election Committee composed of five to nine members, including representatives of social organizations and voting groups.

The Election Committee shall elect its Chairman, Vice Chairman (or Vice-Chairmen) and Secretary.

The Election Committee has the following tasks and powers:

1. To monitor and supervise the observance of the legal provisions on election by the election teams in the election unit;

2. To monitor and supervise the preparation and posting of the list of voters and the list of candidates by the Election Teams in the election unit.

3. To monitor and supervise the arrangement of, and procedures at, the polling stations;

4. To receive documents and ballots from the Election Council; and distribute them to the Election Teams 10 days at the latest before election day.

5. To examine and settle complaints on the work of the Election Teams;

6. To receive, synthesize and check reports on the election returns submitted by the Election Teams, and draw up the report to certify the election results at the unit.

7. To transfer the certifying report and the dossiers and documents concerning the election in accordance with Article 51 of this Law.

8. To organize additional or re-election by decision of the Election Council.

Article 17.- Thirty days at the latest before the election of the People's Council, the People's Committee, the Chairman of the People's Council and the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Chapter at the commune, urban ward and township level shall set up at each polling area an Election Team composed of five to nine members including representatives of local social organizations and voting groups.

In case an election unit has only one polling station, the Election Committee shall also assume the duty of the Election Team.

An Election Team shall elect its head, deputy head and secretary.

An Election Teams has the following tasks and powers:

1. To oversee the election in the polling area;

2. To arrange the polling station and ballot boxes;

3. To receive documents on the election from the Election Committee and distribute ballots bearing its seal to voters;

4. To keep voters constantly informed of the election day and the polling place and time during the ten days before election day.

5. To ensure that the regulations at the polling station are properly observed;

6. To examine and settle complaints on election activities in the polling area;

7. To count the cast ballots and draw up the report on the election returns;

8. To transfer the report on election returns, the cast ballots and other documents on the election in accordance with Article 50 of this Law.

Article 18.- The organizations in charge of the election and their members are not allowed to campaign for any candidate.

Article 19.- The organizations in charge of the election shall work collectively. Their meetings shall be convened only with the participation of at least two thirds of their members. Their decisions shall be approved only by majority vote.

Article 20.- The Vietnam Fatherland Front Chapters, State agencies, social and economic organizations and units of the People's Armed Forces shall delegate their staffs and employees to take part in the election activities at the request of the Election Council, Election Committees and Election Teams and, within the framework of their functions and tasks, create favorable conditions to help the organizations in charge of the election discharge their duties as stipulated by this Law.

Article 21.- The Election Council shall expire after it has submitted the final report and the other dossiers and documents on the election to the first session of the new People's Council.

The Election Committees and Teams shall expire after the Election Council has announced the election results.

Chapter IV

LIST OF VOTERS

Article 22.- During the voting registration, all citizens eligible to vote at the election of the People's Council shall be included in the list of voters at their places of residence.

Each voter shall register in only one list of voters.

Article 23.- The list of voters shall be drawn by the People's Committee at communes, urban wards and townships in each polling area.

The list of voters at units of the People's Armed Forces shall be drawn by the command of each unit in each polling area; army personnel who have permanent residence in a locality may register to vote at their places of residence.

Article 24.- Thirty days at the latest before election day, the office which has drawn the list of voters shall post it at the office of the People's Committee of the commune, urban ward or township and in public places of the polling area and, at the same time, widely popularize the list as well as its posting for people to check.

Article 25.- Through checking, anyone who discovers an error in the list of voters has the right to make a verbal or written complaint to the office that has drawn it within twenty days from the date of posting. This drawing office shall record the complaint. Within five days from the receipt of the complaint, the drawing office must solve it and communicate the result to the complainant.

If the complainant does not agree with the solution, he/she may lodge a complaint to the People's Court at the district, provincial town or provincial city. Within five days from the receipt of the complaint, the People's Court must solve it. The decision of the People's Court is final.

Article 26.- Between the date of the posting of the list of voters and the election day, any voter who changers his/her place of residence has the right to request a certification by the People's Committee at his/her old place of residence to register as voter at the new place of residence. In issuing this certification, the People's Committee must at once write "Vote elsewhere" next to his/her name in the list of voters.

Chapter V

SELF-NOMINATION, NOMINATION AND CONVENTION TO NOMINATE CANDIDATES FOR THE PEOPLE'S COUNCIL

Article 27.- Self-nominated candidates for the People's Council in accordance with this Law shall, forty-five days at the latest before election day, submit their files to the Election Council at the place where they stand for election. The file shall comprise;

1. An application for candidacy;

2. A summarized biography;

3. A certification from the People's Committee at the commune, urban ward or township of residence confirming the right of the applicant to nominate himself/herself as provided for in Article 2 of this Law.

Forty days at the latest before election day, the Election Council shall transmit the files of the self-nominees to the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Chapter of the same level.

Article 28.- Seventy days at the latest before election day, the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front at the level for which a People's Council is being elected, shall convene a conference with the participation of representatives from its member organizations to discuss and agree on the composition and number of nominees from the locally-based State agencies, social and economic organizations and units of the People's Armed Forces.

Article 29.- On the basis of the agreed composition and number of nominees and the criteria for a member of the People's Council, the Vietnam Fatherland Chapter, State agencies, social and economic organizations and units of the People's Armed Forces shall nominate their candidates.

Forty-five days at the latest before election day, the nominees shall submit their files to the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front at the level of the People's Council to which they are nominated for election. The file shall comprise an application, a summarized biography and a certification of the People's Committee at the commune, urban ward or township of the nominee's residence to prove his/her right to stand for election as provided for in Article 2 of this Law.

Article 30.- Candidates self-nominated or nominated to the People's Council election in a locality must be residing or working permanently in that locality.

Self-nominated and nominated candidates shall run for election at only one electoral unit and are not allowed to participate in the Election Committee or Election Team of that unit.

Article 31.- On the basis of the criteria, composition and number of candidates already agreed upon, the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Chapter and representatives of the Front member organizations shall draw up a tentative list of the self-nominated and nominated candidates and send it for public comments at the places of residence and work of the candidates. The gathering of public comments shall be conducted in accordance with Article 32 of this Law.

Article 32.- The voters' conferences at communes, urban wards and townships shall be organized according to hamlets, villages and resident groups at the request and under the conduct of the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Chapter in cooperation with the local authority of the same level.

The voters' conferences at State agencies and social and economic organizations shall be convened and presided over by their chiefs in cooperation with the local trade union organizations. At units of the People's Armed Forces, the conferences shall be convened and presided over by the unit commanders.

At these conferences, voters shall, on the basis of the criteria for the People's Council, pass judgments on and express their trust in the self-nominated and nominated candidates by either a show of hands or a secret ballot, depending on the decision of the conference.

The self-nominated and nominated candidates or representatives of their organizations or agencies or units are invited to such conferences.

Article 33.- On the basis of the list of the self-nominated and nominated candidates and the results of the voters' conference conducted in accordance with Article 32 of this Law, the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Chapter shall hold consultations with representatives to draw up the official list of candidates for the People's Council. Representatives of the Election Council are invited to this convention.

Article 34.- Thirty days at the latest before election day, the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Chapter shall send to the Election Council the list and files of the candidates for the People's Council. Each file comprises:

1. An application for candidacy;

2. A certification of the People's Committee at the commune or urban ward or township of the candidate's residence on his/her right to stand for election as provided for in Article 2 of this Law.

3. A summarized biography.

Upon receiving these papers, the Election Council shall issue a receipt.

Article 35.- Twenty days at the latest before election day, the Election Council shall make public the lists of candidates in their election units. The Election Teams shall post in polling areas the list of candidates made public by the Election Council.

Article 36.- The number of candidates for the People's Council at an election unit must exceed the number of members to be elected by that unit.

Article 37.- From the date of the publication of the list of candidates, all citizens have the right to complain to the Election Committee about the errors concerning the candidates. The Election Committee shall record these complaints and settle them within seven days.

If the complainants do not agree with the results of the settlement by the Election Committee, they have the right to lodge their complaints to the Election Council. The decision of the Election Council shall be final.

Article 38.- Those whose names have been included the announced list of candidates for the People's Council have the right to campaign through their meetings and contacts with voters in accordance with law to brief them of their plans to fulfill their duties if elected to the People's Council.

These meetings and contacts with voters shall be organized by the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Chapter at communes, urban wards and townships.

Chapter VI

ELECTION PROCEDURE

Article 39.- The polling shall begin at seven o'clock and end at nineteen o'clock on the same day. Depending on the local situation, the Election Team may decide to start the polling earlier and end it later than scheduled, but it must not begin earlier than five o'clock and close later than twenty o'clock on the same day. At polling stations where all the registered voters have cast their ballots, the Election Team may close the polling earlier than the prescribed time.

Prior to the polling, the Election Team must examine the ballot box at the witness of voters.

Article 40.- Each voter has the right to cast a ballot in the election to each People's Council level.

Voters shall cast the ballots by themselves and shall not request other people to do that for them, except for cases as provided for in Article 41 of this Law.

Article 41.- Voters who cannot write the ballots by themselves, may ask other people to do that for them, but they will cast the ballots by themselves. The persons who are asked for help in ballot writing must keep secret the names of the voters whom they help. If the voters cannot cast the ballots into ballot boxes by themselves for reasons of disability, they can ask other people to do so for them.

In case the voters are so sick, old and weak or handicapped that they cannot personally go to the polling station, the Election Team may bring the mobile ballot box to their places of residence so that these voters can cast their ballots.

Article 42.- When voters are writing their ballots, no one, including the members of the Election Team, is allowed to observe them.

If voters are not satisfied with the writing they have made, they have the right to ask for a new ballot.

Article 43.- Every person has to obey the regulation of the polling station. No one is allowed to campaign at the polling station.

Article 44.- If there are still voters waiting to cast their ballots at the polling station when the polling schedule is over, the Election Team shall declare that the polling closed only after these voters have cast their ballots.

Article 45.- During the election day, the polling shall be open continuously, If it is disrupted by an emergency, the Election Team shall immediately seal up the ballot box and all other papers, report at once to the Election Committee and, at the same time, take necessary measures to ensure that the polling is continued.

In case a special development forces a delay or an advancement of the election day, the Election Team shall, in a timely manner, report it to the Election Committee which shall submit to the Election Council for consideration and decision.

Chapter VII

ELECTION RESULTS

Section I. VOTE COUNT

Article 46.- The counting of the votes must be conducted at the polling station immediately after the polling is over.

Before opening the ballot box, the Election Team shall count, record and seal away the unused ballots and shall invite two voters who are not candidates to witness the vote count.

The candidates and/or representatives of the agencies, organizations and units of the candidates have the right to witness the vote count and lodge complaints about it. Reporters of the press, film makers, photographers, television and radio stations are allowed to witness the vote count.

Article 47.- The following votes shall be dismissed as irregular:

1. Votes made on ballots which are not in the form issued by the Election Team;

2. Votes made on ballots which do not bear the seal of the Election Team;

3. Votes which elect more candidates than the number of members to be voted at the election unit;

4. Votes which cross out all the names of the candidates on the ballots.

5. Votes which include non-candidate names.

Article 48.- If a vote is suspected of being irregular, the head of the Election Team shall bring it up to the attention of the whole team to resolve.

The Election Team must not cross out or fiddle with the names on the voted ballots.

Article 49.- On-the-spot complaints on the vote count shall be received, settled and clearly recorded in the report of the Election Team. If the Election Team is not able to settle, it must report to the Election Committee.

Article 50.- After the vote count, the Election Team shall make a report which clearly states the following:

- The total number of voters in the polling area;

- The number of voters who have cast the ballots;

- The number of ballots issued;

- The number of ballots received;

- The number of valid votes;

- The number of votes for each of the candidates;

- The complaints which have been received; the complaints which have been resolved and the way they are settled; and the complaints which have been submitted to the Election Committee for resolution.

The report on the vote count shall be made into three copies, each shall be signed by the head, deputy head and secretary of the Election Team and the two voters who are invited to witness the vote count, and shall be sent to the Election Committee, the People's Committee and the Vietnam Fatherland Front Chapter of the commune, urban ward or township.

Section II. ELECTION RESULT AT ELECTION UNIT

Article 51.- After receiving the vote-count report from the Election Teams, the Election Committee shall examine them and draw a report certifying the election result of its election unit.

The report shall clearly state:

- The number of members of the People's Council to be elected by that election unit;

- The number of candidates;

- The total number of voters in the election unit;

- The number of voters who have cast the ballots, their percentage in the total number of voters;

- The number of ballots issued;

- The number of ballots received;

- The number of valid votes;

- The number of invalid votes;

- The number of votes for each of the candidates;

- The list of the winning candidates;

- The complaints resolved by the Election Team; the complaints resolved by the Election Committee; and the complaints submitted passed to the Election Council for settlement.

The report shall be made into four copies, each copy shall be signed by the Chairman, Vice Chairman and Secretary of the Election Committee, and shall be sent to the Election Council, the Standing Board of the People's Council, the People's Committee and the Vietnam Fatherland Front Chapter of the same level. As regards the election of the members of the People's Council of the commune, urban ward and township, the minute shall be sent to the Election Council, the Chairman of the People's Council, the People's Committee and the Vietnam Fatherland Front Chapter of the same level.

Article 52.- The candidates who win more than half of the valid votes and have more votes shall be elected. In case many candidates have the same number of votes and all win more than half of the regular votes, the Election Council shall consider and decide the member elect upon the proposals of the Vietnam Fatherland Front Chapter of the same level and the Election Committee of that election unit.

Section III. SUPPLEMENTARY ELECTION AND RE-ELECTION

Article 53.- In the first election, if the number of members elect is less than two-thirds of the number of members designated for the election unit, the Election Committee shall state it clearly in its report on the election result and immediately report to the Election Council to decide on the date for the supplementary election. This supplementary election must be held fifteen days at the latest after the first election.

In the supplementary election voters shall only choose from among the candidates who have run and failed at the first election. If the supplementary election fails to fill all the seats, no further election shall be held.

Article 54.- Election units which have less than half of the registered voters going to the poll shall be clearly recorded in the report of the Election Committee which shall immediately send to the Election Council. The Election Council shall decide that date for the re-election to be held fifteen days at the latest after the first election.

Article 55.- The Standing Committee of the National Assembly shall, at the request of the Government, annul the election results of election units where there are serious violations of the law and decide the date for the re-election at those units.

Article 56.- The supplementary or re-election shall be based on the list of the voters drawn up for the first election and shall obey the provisions of this Law.

Section IV. ROUND-UP OF THE ELECTION

Article 57.- After receiving and checking the reports on election results sent by the Election Committees and settling the complaints, the Election Council shall make a report summing up the election to the People's Council at its administrative unit.

The sum-up report shall state clearly:

- The number of members designated for the People's Council at that level;

- The number of candidates;

- The number of election units and polling areas;

- The total number of voters;

- The number of voters who cast the ballots, their percentage in the total number of voters;

- The number of ballots issued;

- The number of ballots received;

- The number of valid votes;

- The number of invalid votes;

- The number of votes cast for each of the candidates;

- The list of the members elected;

- The important incidents and their settlements.

The report shall be made in six copies, each shall be signed by the President, Vice President and Secretary of the Election Council, and shall be sent to the People's Council, the People's Committee, the Vietnam Fatherland Front Chapter of the same and immediate higher levels. The report of the election of the members of the People's Council at provinces and cities directly under the Central Government shall be sent to the People's Council, the People's Committee and the Vietnam-Fatherland Front Chapter of the same level, the Standing Committee of the National Assembly, the Government and the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front.

Article 58.- The Election Council shall make public the election results at the latest:

- Five days after the day of the elections to the People's Councils at communes, urban wards and townships;

- Seven days after the day of the elections to the People's Council at low-land and urban districts, provincial towns and provincial cities;

- Ten days after the day of the elections the People's Councils in mountainous and island districts, provinces and cities directly under the Central Government; and fifteen days for mountainous provinces.

Chapter VIII

SUPPLEMENTARY ELECTION TO THE PEOPLE'S COUNCIL

Article 59.- During the tenure of a People's Council, any election unit which has a vacancy in the membership of the People's Council, may hold a supplementary election in accordance with the procedure provided for in this Law.

Article 60.- The Standing Committee of the National Assembly shall decide on and announce the date for the supplementary election to the People's Council at provinces and cities directly under the Central Government.

The Standing Board of the People's Council at provinces and cities directly under the Central Government shall decide on and announce the date for the supplementary election to the People's Council at districts, provincial towns, provincial cities, communes, urban wards and townships.

The date of the election must be announced no later than thirty days before the election day.

Article 61.- No later than twenty days before the supplementary election to the People's Council, the People's Committee, the Standing Board of the People's Council and the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Chapter of that level shall establish a Council for Supplementary Election composed of three to five members; and fifteen days at the latest before the election, a Supplementary Election Committee in each election unit composed of three to five members, including representatives of State agencies and social organizations.

The Council and Committee for Supplementary Election to the People's Council at communes, urban wards and townships shall be set up by the People's Committee, the Chairman of the People's Council and the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Chapter of the same level. The number of members, the composition and the time for the establishment of the Council and Committee for the Supplementary Election shall follow the provision of this Article.

The Council for Supplementary Election shall elect its President and Secretary.

The Committee for Supplementary Election shall elect its Chairman and Secretary.

Article 62.- No later than ten days before the supplementary election, the People's Committee at communes, urban wards and townships shall set up at each polling area a Team for Supplementary Election which shall comprise five to seven members including representatives of social organizations and voter groups.

The Team for Supplementary Election shall elect its head, deputy head and secretary.

Article 63.- The organizations in charge of the supplementary election shall discharge their duties and powers in accordance with the provision on the duties and powers of the organizations in charge of election stipulated in this Law.

Article 64.- The list of voters shall be drawn up and posted by the People's Committee at communes, urban wards and townships fifteen days at the latest before the day of the supplementary election.

Article 65.- No later than fifteen days before the supplementary election to the People's Council at a level, the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Chapter at that level shall hold a consultative convention to select, introduce and draw up the list of candidates.

The list of the candidates to fill the vacancies in the People's Council shall be announced by the Council for Supplementary Election ten days at the latest before the election day.

Article 66.- The complaints and denunciations concerning the work of the supplementary election shall be settled in accordance with law.

Chapter IX

HANDLING OF THE VIOLATIONS OF THE ELECTION PROCEDURE

Article 67.- Those persons who resort to cheating, inducement or coercion to prevent the voting and standing for election to the People's Council by the citizens; and the responsible persons in charge of the election work who commit fraudulence in paper work and vote count, or resort to other tricks to distort the election results, shall be subjected to administrative sanctions or investigated for penal liability, depending on the extent of their violations.

Article 68.- Every people has the right to denounce unlawful acts committed in the election to the People's Council. Those who hinder or take revenge on the denouncers shall, depending on the seriousness of their violations, be given administrative sanctions or investigated for penal liability.

Chapter X

PROVISIONS FOR IMPLEMENTATION

Article 69.- This Law replaces the Law on Election to the People's Council on the 30th of June, 1989.

All previous provisions which are contrary to this Law shall be annulled.

Article 70.- The Government shall issues detailed provisions for the implementation of this Law.

This Law is passed by the Ninth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its Fifth Session on the 21st of June, 1994.

 

 

THE CHAIRMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nong Duc Manh

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!