Nghị định 59/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 59/1998/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 1998
VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY
CỦA UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ ý kiến của Thường vụ Bộ Chính trị tại Văn bản số 657/TC-TW ngày 5 tháng 6 năm 1998 của Ban Tổ chức Trung ương về nhiệm vụ của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Uỷ ban Dân tộc và Miền núi là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và miền núi trong phạm vi cả nước, đồng thời là cơ quan tham mưu cho Trung ương Đảng về chủ trương, chính sách đối với dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Điều 2. Uỷ ban Dân tộc và Miền núi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Nghiên cứu, tổng hợp các vấn đề về dân tộc và miền núi. Trình Trung ương Đảng và Chính phủ những chủ trương, chính sách, luật pháp về dân tộc và miền núi; ban hành theo thẩm quyền các văn bản pháp luật và tổ chức thực hiện các vấn đề nói trên.

Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các dự thảo nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về chủ trưởng, chính sách đối với dân tộc và miền núi.

2. Tham gia với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thanh phố trực thuộc Trung ương về những vấn đề liên quan đến dân tộc và miền núi; tham gia việc thẩm định chiến lược phát triển vùng, kế hoạch kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và các dự án nước ngoài tài trợ được thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và miền núi trong phạm vi cả nước.

4. Thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Trung ương Đảng; kiến nghị với Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương về chủ trương, chính sách, giải pháp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số.

Tham gia vào việc đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng cán bộ dân tộc và cán bộ làm công tác dân tộc.

5. Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực dân tộc theo quy định của pháp luật.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Đảng và Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về dân tộc.

7. Chỉ đạo việc thực hiện một số chương trình, dự án, mô hình điểm trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi do Chính phủ giao.

8. Tiếp đón thăm hỏi đồng bào dân tộc, nắm yêu cầu nguyện vọng của đồng bào. Chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, Ban, ngành Trung ương, địa phương giải quyết các nguyện vọng chính đáng của Đồng bào dân tộc thiểu số.

9. Quản lý về tổ chức và cán bộ, công chức của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi theo quy định.

 

Điều 3. Uỷ ban Dân tộc và Miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban lãnh đạo, có các Phó Chủ nhiệm giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban. Các Phó chủ nhiệm do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội về toàn bộ hoạt động của Uỷ ban. Các Phó chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban về lĩnh vực công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm phân công.

 

Điều 4. Tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi gồm:

1. Các tổ chức giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

1. Vụ chính sách Dân tộc

2. Vụ Chính sách Miền núi

3. Vụ tổng hợp

4. Vụ Hợp tác Quốc tế.

5. Vụ Tổ chức - Cán bộ

6. Vụ Pháp chế

7. Thanh tra

8. Văn phòng

9. Cơ quan đặc trách công tác dân tộc ở Nam Bộ (tại Cần Thơ) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các đơn vị tại khoản 1 điều này.

2. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban:

1. Viện nghiên cứu chính sách Dân tộc và Miền núi

2. Tạp chí Dân tộc và Miền núi

3. Trung tâm bồi dưỡng cán bộ dân tộc

4. Trung tâm thông tin và tư liệu

Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp nói tại khoản 2 điều này sau khi thoả thuận với các bộ liên quan và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

3. Các doanh nghiệp trực thuộc Uỷ ban Dân tộc và Miền núi được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

Điều 5. Tổ chức bộ máy giúp Uỷ ban nhân dân địa phương quản lý nhà nước về công tác dân tộc và miền núi do Uỷ ban nhân dân địa phương, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Điều 6. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Nghị định số 11/CP ngày 20 tháng 2 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi.

 

Điều 7. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Thuộc tính văn bản
Nghị định 59/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 59/1998/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 13/08/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 59/1998/ND-CP
Hanoi, August 13, 1998

 
DECREE
ON THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE COMMISSION ON ETHNIC MINORITIES AND MOUNTAINOUS AREAS
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Proceeding from the opinions of the Politburo's Standing Board in Document No. 657/TC-TW of June 5, 1998 of the Party Central Committee's Commission on Organization concerning the tasks of the Commission on Ethnic Minorities and Mountainous Areas;
At the proposals of the Minister-Chairman of the Commission on Ethnic Minorities and Mountainous Areas and the Minister-Head of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECREES:
Article 1.- The Commission on Ethnic Minorities and Mountainous Areas shall exercise the function of State management over the ethnic and mountainous area affairs throughout the country and at the same time act as an advisory body to the Party Central Committee on undertakings and policies toward ethnic minorities and mountainous areas.
Article 2.- The Commission on Ethnic Minorities and Mountainous Areas shall perform tasks, exercise powers and fulfill the State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies prescribed in Decree No. 15/CP of March 2, 1993 of the Government and shall also have the following tasks and powers:
1. To study and sum up ethnic and mountainous area affairs. To submit to the Party Central Committee and the Government proposed undertakings, policies and laws on ethnic minorities and mountainous areas; to issue according to its competence legal documents and organize the implementation thereof.
To draft or participate in the drafting of resolutions and directives of the Party Central Committee and Politburo on undertakings and policies toward ethnic minorities and mountainous areas.
2. To join ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, socio-political organizations and People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in dealing with affairs related to ethnic minorities and mountainous areas; to participate in the evaluation of the regional development strategies, the socio-economic, scientific and technological plans as well as foreign-financed projects, which are implemented in the areas inhabited by ethnic minorities and in mountainous areas.
3. To guide, inspect and supervise the implementation of the Party's resolutions and directives and the State's policies and legislation on ethnic minorities and mountainous areas in the whole country.
4. To perform tasks on organization and personnel in accordance with the stipulations of the Party Central Committee; to propose to the Party Central Committee, the Government, ministries, branches and localities the undertakings, policies and solutions regarding the training, fostering and use of ethnic minority cadres.
To participate in the training of ethnic minority cadres and the fostering of ethnic minority cadres and cadres involved in activities related to ethnic minority affairs.
5. To establish international cooperation in the field of ethnic minority affairs in accordance with the provisions of law.
6. To assume the prime responsibility and coordinate with the Party's and State's agencies and socio-political organizations in popularizing undertakings, policies and legislation on ethnic minorities.
7. To direct the implementation of a number of pilot programs, projects and models in areas inhabited by ethnic minority people and mountainous regions as assigned by the Government.
8. To receive and visit people of ethnic minorities in order to understand their aspirations. To assume the prime responsibility or coordinate with ministries, committees, branches at the central level and localities in meeting the legitimate aspirations of ethnic minority people.
9. To manage the organization and officials as well as employees of the Commission on Ethnic Minorities and Mountainous Areas in accordance with the provisions of law.
Article 3.- The Commission on Ethnic Minorities and Mountainous Areas shall be led by a Minister-Chairman, who is assisted by a number of Vice Chairmen. The Vice Chairmen shall be appointed and/or dismissed by the Prime Minister.
The Minister-Chairman of the Commission shall be accountable before the Government, the Prime Minister and the National Assembly for all activities of the Commission. The Vice Chairmen shall take responsibility before the Commission's Minister-Chairman for the fields of work assigned to them.
Article 4.- The organizational structure of the Commission on Ethnic Minorities and Mountainous Areas is composed of:
1.- Organizations which assist the Minister-Chairman of the Commission on Ethnic Minorities and Mountainous Areas in performing the State management function:
1. The Department on Policies for Ethnic Minorities.
2. The Department on Policies for Mountainous Areas.
3. The Department for General Affairs.
4. The Department for International Cooperation.
5. The Department for Organization and Personnel.
6. The Legal Department.
7. The Inspectorate.
8. The Commission's Office.
9. The agency specialized in ethnic minority affairs in the South (based in Can Tho province).
The Minister-Chairman of the Commission on Ethnic Minorities and Mountainous Areas shall define tasks, powers and organizational structure of the units mentioned in Clause 1 of this Article.
2.- Non-business organizations attached to the Commission:
1. The Institute for Ethnic Minority and Mountainous Area Policy Studies.
2. The Ethnic Minority and Mountainous Area Magazine.
3. The Ethnic Minority Personnel Fostering Center.
4. The Information and Data Center.
The Minister-Chairman of the Commission on Ethnic Minorities and Mountainous Areas shall define functions, tasks, powers and organizational structure of non-business units mentioned in Clause 2 of this Article after consulting the concerned ministries and the Government Commission on Organization and Personnel.
3.- Enterprises attached to the Commission on Ethnic Minorities and Mountainous Areas shall be organized and operate in accordance with the provisions of law.
Article 5.- The organization of apparatus that assists the local People's Committees in performing the State management over the ethnic minority and mountainous area affairs shall be proposed jointly by the local People's Committees, the Commission on Ethnic Minorities and Mountainous Areas and the Government Commission on Organization and Personnel to the Prime Minister for decision.
Article 6.- This Decree takes effect 15 days after its signing. To annul Decree No.11/CP of February 20, 1993 of the Government on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Commission on Ethnic Minorities and Mountainous Areas.
Article 7.- The Minister-Chairman of the Commission on Ethnic Minorities and Mountainous Areas, ministers, heads of the ministerial-level agencies, heads of the agencies attached to the Government and presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!