Nghị định 24/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 24/2008/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 3  NĂM 2008

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

 

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

 

NGHỊ ĐỊNH :

           

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn nhà nước trong việc phát tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình báo chí phục vụ các đối tượng có nhu cầu ở trong nước và ở nước ngoài.

2. Thông tấn xã Việt Nam có tên viết tắt bằng tiếng Việt là TTXVN và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Vietnam News Agency, viết tắt là VNA.

3. Thông tấn xã Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo chí.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thông tấn xã Việt Nam thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, hàng năm và các dự án, đề án quan trọng khác của Thông tấn xã Việt Nam; tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án sau khi được phê duyệt.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, đổi tên các tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

4. Thống nhất phát văn kiện, thông tin chính thức của Đảng và Nhà nước; thu thập, biên soạn tin, hình ảnh, tư liệu, sách và tài liệu tham khảo phục vụ kịp thời yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

5. Thu thập, biên soạn và phổ biến, phát hành thông tin (tin, bài, tư liệu, tài liệu, báo, tạp chí, sách, hình ảnh, sản phẩm nghe nhìn, sản phẩm thông tin đa phương tiện) phục vụ mọi đối tượng có nhu cầu trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

6. Được phép công bố những quan điểm chính thống của Nhà nước về các vấn đề thời sự, chỉnh hướng những thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, cải chính những thông tin sai lệch; khi cần thiết ra tuyên bố bác bỏ những thông tin có dụng ý xuyên tạc.

7. Thực hiện công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện lưu trữ tư liệu thông tin; xây dựng ngân hàng dữ liệu về tư liệu thông tin và quản lý tư liệu ảnh quốc gia theo quy định của pháp luật.

9. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ chung về thông tin và những nhiệm vụ liên quan khác phục vụ công tác quốc phòng, an ninh.

10. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về nghiệp vụ thông tấn, công nghệ thông tin phục vụ chức năng thông tấn, báo chí.

11. Về quản lý các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc:

a) Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Thông tấn xã Việt Nam theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các đề án thành lập, sắp xếp lại, giải thể hoặc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thông tấn xã Việt Nam sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Phê duyệt điều lệ và bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng đối với doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hoá thuộc phạm vi quản lý của Thông tấn xã Việt Nam.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thông tấn, báo chí theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

14. Tham gia xây dựng các đề án, dự án quan trọng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thông tấn xã Việt Nam theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

15. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Thông tấn xã Việt Nam theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

16. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và các chế độ, chính sách khác, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Thông tấn xã Việt Nam; đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ thuật thông tấn, báo chí đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Thông tấn xã Việt Nam.

17. Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam theo quy định của pháp luật.

18. Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

19. Quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản được giao và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.

20. Thực hiện chế độ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

21. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Thư ký biên tập.

2. Ban Tổ chức cán bộ.

3. Ban Kế hoạch - Tài chính.

4. Ban Kiểm tra.

5. Văn phòng.

6. Ban Biên tập tin Trong nước.

7. Ban Biên tập tin Thế giới.

8. Ban Biên tập tin Đối ngoại.

9. Ban Biên tập tin Kinh tế.

10. Ban Biên tập - Sản xuất ảnh báo chí.

11. Trung tâm Dữ kiện - Tư liệu.

12. Trung tâm Nghe - Nhìn thông tấn.

13. Cơ quan đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

14. Cơ quan đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

15. Các phân xã Thông tấn xã Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam thành lập và giải thể.

16. Các phân xã Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài do Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam quyết định thành lập và giải thể sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

17. Báo ảnh Việt Nam.

18. Báo Tin tức.

19. Báo Điện tử ''Việt Nam Today''.

20. Báo Thể thao và Văn hoá.

21. Báo Việt Nam News.

22. Báo Le Courrier du Vietnam.

23. Bản tin Khoa học và Công nghệ.

24. Bản tin, ảnh Dân tộc và Miền núi.

25. Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum.

26. Tạp chí “Chân trời UNESCO”.

27. Trung tâm Kỹ thuật thông tấn.

28. Trung tâm Hợp tác quốc tế thông tấn.

29. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn.

30. Trung tâm Tin học.

31. Nhà Xuất bản thông tấn.

32. Trung tâm tiếp thị, phát hành và dịch vụ quảng cáo.

Tại Điều này, các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 5 là các đơn vị giúp việc Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc quyết định thành lập phòng theo yêu cầu công tác; các đơn vị quy định từ khoản 6 đến khoản 12 là các đơn vị biên tập; các đơn vị quy định từ khoản 13 đến khoản 32 là các cơ quan đại diện, phân xã, báo, tạp chí, bản tin chuyên đề và các tổ chức sự nghiệp khác.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam quyết định đổi tên, sáp nhập, sắp xếp lại hoặc giải thể các báo, tạp chí và bản tin chuyên đề theo quy định của pháp luật. Các cơ sở dịch vụ và các tổ chức sự nghiệp khác còn lại do Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam quyết định đổi tên, sáp nhập, sắp xếp lại, giải thể theo quy định của pháp luật.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc và bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu và không quá 03 cấp phó của người đứng đầu các tổ chức trực thuộc.

Điều 4. Lãnh đạo

1. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam là người đứng đầu, lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam. Giúp Tổng Giám đốc có không quá 04 Phó Tổng Giám đốc.

2. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thông tấn xã Việt Nam.

Các Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 82/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

3. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.           

 

TM. CHÍNH PHỦ
   THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

thuộc tính Nghị định 24/2008/NĐ-CP

Nghị định 24/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:24/2008/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:03/03/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Thông tấn xã Việt Nam - Ngày 03/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Theo đó, TTXVN có 21 nhiệm vụ, quyền hạn, trong có những nhiệm vụ chuyên môn nổi bật như: Thống nhất phát văn kiện, thông tin chính thức của Đảng và Nhà nước; được phép công bố những quan điểm chính thống của Nhà nước về các vấn đề thời sự, chỉnh hướng những thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, cải chính những thông tin sai lệch; khi cần thiết ra tuyên bố bác bỏ những thông tin có dụng ý xuyên tạc; thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thông tấn, báo chí theo quy định của pháp luật... TTXVN có 5 đơn vị giúp việc cho Tổng Giám đốc và được Tổng Giám đốc quyết định thành lập phòng theo yêu cầu công tác; 7 đơn vị biên tập và 20 đơn vị là các cơ quan đại diện, phân xã, báo, tạp chí, bản tin chuyên đề và các tổ chức sự nghiệp khác. Tổng Giám đốc TTXVN là người đứng đầu, lãnh đạo TTXVN. Giúp Tổng Giám đốc có không quá 04 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc TTXVN và các Phó Tổng Giám đốc TTXVN do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc TTXVN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc và bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu và không quá 03 cấp phó của người đứng đầu các tổ chức trực thuộc. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Nghị định 24/2008/NĐ-CP tại đây

tải Nghị định 24/2008/NĐ-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
- Freedom - Happiness
----------

No. 24/2008/ND-CP

Hanoi, March 03, 2008

DECREE

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE VIETNAM NEWS AGENCY

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

At the proposal of the General Director of the Vietnam News Agency and the Minister of Home Affairs,

DECREES:

Article 1. - Position and functions

1. The Vietnam News Agency is a governmental non-business agency which performs the function of a state news agency in the publication of news and official documents of the Party and the State, supplies information for the requirements of the Party’s leadership and the State’s management and collects information and disseminates information through various media to meet demands at home and abroad.

2. Vietnam News Agency is its international transaction name, which is abbreviated to TTXVN in Vietnamese and VNA in English.

3. The Vietnam News Agency is subject to the state management of its press activities by the Ministry of Information and Communication.

Article 2. - Tasks and powers

The Vietnam News Agency has the following tasks and powers:

1. To submit to the Government draft decrees defining, amending or supplement its functions, tasks, powers and organizational structure.

2. To submit to the Prime Minister its long-term, five-year and annual development strategies, plannings and plans and other important projects and schemes; to organize the implementation of these strategies, plannings, plans, projects and schemes after they are approved.

3. To submit to the Prime Minister decisions on the establishment, merger, dissolution or renaming of organizations under its management which fall within the Prime Minister’s competence.

4. To publish official documents and information of the Party and State; to collect and edit news, images, documents, books and reference documentation to promptly meet the Party's leadership and the State's management requirements.

5. To collect, edit, disseminate and publish information (news, articles, documents, newspapers, magazines, books, images, audio-visual products and multimedia information products) to meet demands at home and abroad in accordance with law.

6. To announce the State's official viewpoints on current affairs, rectify information inappropriate to national interests, correct erroneous information and when necessary, reject intentionally distorted information.

7. To carry out foreign news service of the Party and the State in accordance with law.

8. To archive information; to build an information data bank and manage the national photo archives in accordance with law.

9. To coordinate with concerned agencies in performing common information tasks and other relevant tasks in service of defense and security.

10. To research into and apply scientific and technological advances in news agency operations and information technology to performing news agency and press functions.

11. Regarding the management of attached state enterprises:

a/ To perform some specific tasks and exercise some specific powers regarding the representation of the owner of state capital portions at enterprises with state capital under its management in accordance with law;

b/ To direct the implementation of schemes on establishment, reorganization, dissolution or equitization of state enterprises under its management after these schemes are approved by the Prime Minister;

c/ To approve charters of unequitized state enterprises under its management and appoint and dismiss their directors, deputy directors and chief accountants.

12. To effect international cooperation in the domain of news agency and press according to law.

13. To manage investment and construction projects falling under its competence in accordance with law.

14. To participate in the formulation important schemes and projects related to its functions, tasks and powers at the request of the Government or the Prime Minister.

15. To decide on and direct the implementation of its administrative reform program according to objectives and contents of the state administrative reform approved by the Prime Minister.

16. To manage its organizational apparatus and payroll; to implement regulations on salary, rotation, appointment and re-appointment of officials and other regulations and policies, commend or discipline cadres, public employees and civil servants under its management; to provide professional training and re-training to public employees under its management .

17. To enjoy autonomy and accountability for the performance of its tasks as well as its organizational apparatus, payroll and finance; to be allowed to assign the right to autonomy and accountability for the performance of tasks, organizational apparatus, payroll and finance to revenue-generating non-business units under its management in accordance with law.

18. To organize service activities in accordance with law.

19. To manage and use allocated funds, assets and other financial sources in accordance with law.

20. To implement regulations on reporting to the Government, the Prime Minister and other competent state agencies in accordance with law.

21. To perform other tasks and exercise other powers as assigned by the Government or the Prime Minister or prescribed by law.

Article 3. - Organizational structure

1. The Editorial Secretariat.

2. The Organization and Personnel Department.

3. The Planning and finance Department.

4. The Inspection Department.

5. The Office.

6. The Domestic News Department.

7. The World News Department.

8. The Foreign Service News Department.

9. The Economic News Department.

10. The Department for Editing and Production of Press Photos.

11. The Database-DocumentationCenter.

12. The NewsAgencyAudio-VideoCenter.

13. The Representative Agency in Ho Chi Minh city

14. The Representative Agency in Da Nang city.

15. Bureaus in provinces and centrally run cities, which are established and dissolved under decisions of the General Director.

16. Overseas bureaus, which are established and dissolved under decisions of the General Director after obtaining the Prime Minister’s permission.

17. The Vietnam Pictorial Review.

18. The Tin Tuc (News) newspaper.

19. The Vietnam Today online newspaper.

20. The Sports and Culture newspaper.

21. The Vietnam News newspaper.

22. The Le Courrier du Vietnam newspaper.

23. The Science and technology bulletin.

24. The Ethnic Minority and Mountainous Region Photographic Bulletin.

25. The Vietnam Law and Legal Forum magazine.

26. The ''UNESCO Horizon'' magazine.

27. The NewsAgencyTechnicalCenter.

28. The NewsAgencyInternationalCooperationCenter.

29. The NewsAgencyProfessionalTrainingCenter.

30. The InformaticsCenter.

31. The News Agency Publishing House.

32. The Marketing, Distribution and AdvertisementServiceCenter.

Units specified from Clauses 1 thru 5 of this Article are units assisting the General Director and the establishment of their sections is decided by the General Director on the basis of work requirements; units specified from Clauses 6 thru 12 of this Article are editorial units; units specified from Clauses 13 thru 32 are representative agencies, bureaus, newspapers, magazines, specialized bulletins and other non-business organizations.

The General Director of the Vietnam News Agency shall decide on the renaming, merger, reorganization or dissolution of newspapers, magazines, specialized bulletins and other service establishments and non-business organizations in accordance with law.

The General Director of the Vietnam News Agency shall specify the functions, tasks, powers and organizational structures of attached units and appoint or dismiss heads and at most 03 deputy-heads for each attached unit.

Article 4. - Leadership

1. The General Director of the Vietnam News Agency is the head and leader of the Vietnam News Agency who will be assisted by at most 04 deputy general directors.

2. The General Director and deputy general directors of the Vietnam News Agency are appointed and dismissed by the Prime Minister in accordance with law.

3. The General Director of the Vietnam News Agency shall take responsibility before the Government, the Prime Minister and law for all operations of the Vietnam News Agency.

Deputy general directors of the Vietnam Agency shall assist the General director in directing a number of working areas as assigned by the General Director and take responsibility before the General Director for assigned tasks.

Article 5. - Implementation effect and responsibility

1. This Decree takes effect 15 days after its publication in ''CONG BAO'' and replaces the Government’s Decree No. 82/2003/ND-CP dated July 18, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Vietnam News Agency.

2. Previous regulations contrary to this Decree are annulled.

3. The General Director of the Vietnam News Agency, ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal People's Committees shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 24/2008/ND-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi