Nghị định 21/CP của Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Học hàm Nhà nước.

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 21/CP NGàY 4 THáNG 3 NăM 1995

Về VIệC THàNH LậP HộI đồNG HọC HàM NHà NướC

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

NGHị địNH

Điều 1.- Thành lập Hội đồng Học hàm Nhà nước trực thuộc Chính phủ để xét duyệt, công nhận học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư cho các cán bộ khoa học, giáo dục.

 

Điều 2.- Hội đồng Học hàm Nhà nước có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1/ Xét duyệt, công nhận và cấp giấy chứng nhận học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư cho các cán bộ khoa học và giáo dục của tất cả các ngành nghề chuyên môn.

2/ Tước bỏ Học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư của những người đã được công nhận, nhưng bị phát hiện là không đủ tiêu chuẩn.

 

Điều 3.-

a) Các thành viên của Hội đồng Học hàm Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, gồm có:

- Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Tổng thư ký Hội đồng;

- Các Uỷ viên Hội đồng là các Giáo sư hoặc Phó Giáo sư, đại diện cho các ngành chuyên môn.

b) Ban Thường trực Hội đồng gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và Tổng thư ký.

c) Tổng thư ký Hội đồng là cán bộ chuyên trách của Hội đồng, còn các thành viên khác đều hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

d) Nhiệm kỳ của Hội đồng là 5 năm.

 

Điều 4.- Hội đồng Học hàm Nhà nước tiến hành xét duyệt, công nhận và cấp giấy chứng nhận học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư theo quy chế xét duyệt và công nhận học hàm do Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành.

 

Điều 5.- Giúp việc cho Hội đồng Học hàm Nhà nước là Ban thư ký và Văn phòng Hội đồng. Thành viên Ban thư ký Hội đồng phải có học vị Tiến sỹ, Phó tiến sỹ hoặc có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư.

Tổng số cán bộ biên chế của Văn phòng và Ban thư ký Hội đồng tối đa không quá 15 người. Số cán bộ này do Chủ tịch Hội đồng trực tiếp quản lý.

 

Điều 6.- Hội đồng Học hàm Nhà nước có con dấu riêng và tài khoản riêng. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách Nhà nước cấp thông qua ngân sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trụ sở làm việc của Hội đồng đặt tại trụ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Điều 7.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị định này thay thế Nghị định số 153-HĐBT ngày 25 tháng 9 năm 1989 về việc xét duyệt học vị và chức danh khoa học Nhà nước. Việc xét duyệt công nhận học vị này giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên của Hội đồng Học hàm Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Thuộc tính văn bản
Nghị định 21/CP của Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Học hàm Nhà nước.
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 21/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 04/03/1995 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 21-CP
Hanoi, March 04, 1995

 DECREE
TO ESTABLISH THE STATE COUNCIL ON ACADEMIC TITLES
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
At the proposal of the Minister of Education and Training,
DECREES :
Article 1.- To establish the State Council on Academic Titles, to be placed directly under the Government, to consider and award the academic titles of Professor and Associate Professor to scientific and educational workers.
Article 2.- The State Council on Academic Titles has the following tasks and powers:
1. To consider, recognize and issue certificates of academic titles of Professor and Associate Professor to scientific and educational workers of all disciplines.
2. To strip the academic titles of Professor and Associate Professor from those who have been recognized but who have been discovered to be unqualified.
Article 3.-
a) The members of the State Council on Academic Titles shall be appointed by the Prime Minister. They include :
- The President of the Council who is the Minister of Education and Training;
- The Vice President who is a Vice Minister of Science, Technology and Environment;
- The General Secretary of the Council;
- The members who are Professors or Associate Professors representing various disciplines.
b) The Standing Committee of the Council is composed of the President, the Vice President and the General Secretary.
c) The General Secretary of the Council is a full-time member. The other members are all part-timers and receive part-time allowances.
d) The term of the Council is five years.
Article 4.- The State Council on Academic Titles shall conduct its consideration, recognition and award of Professor and Associate Professor certificates according to the Regulation for Consideration and Recognition of Academic Titles issued by the Prime Minister.
Article 5.- Assisting the State Council on Academic Titles are the Secretariat and Office of the Council. The members of the Council Secretariat must be holders of Doctor or Candidate Doctor degree, or Professor or Associate Professor title.
The total number of staffs on the payroll of the Office and Secretariat of the Council shall not exceed 15. They are placed under the direct management of the Council President.
Article 6.- The State Council on Academic Titles has its own seal and bank accounts. Its operating budget shall be allocated from the State budget through the budget of the Ministry of Education and Training.
The head office of the Council is located at the headquarters of the Ministry of Education and Training.
Article 7.- This Decree takes effect from the date of its signing. It replaces Decree No.153-HDBT on the 25th of September 1989, on the consideration and recognition of State academic degrees and titles. The consideration and recognition of academic degrees is now assigned to the Ministry of Education and Training.
The Ministers, the Heads of the agencies at ministerial level, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, and the members of the State Council on Academic Titles, shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!