Nghị định 34-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Địa chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 34-CP NGàY 23-4-1994Về CHứC NăNG
NHIệM Vụ, QUYềN HạN Và Tổ CHứC Bộ MáY

CủA TổNG CụC ĐịA CHíNH.

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 12-CP ngày 22-2-1994 của Chính phủ về thành lập Tổng cục Địa chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

NGHị địNH:

 

Điều 1.- Tổng cục Địa chính là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai và đo đạc - bản đồ trên phạm vi cả nước.

 

Điều 2.- Tổng cục Địa chính có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, các dự án luật, pháp lệnh, chương trình, chính sách, chế độ về quản lý, sử dụng đất đai và đo đạc - bản đồ và tổ chức thực hiện sau khi đã phê duyệt.

2. Tổ chức thẩm định trước khi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Chính phủ quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất đai; trình Chính phủ về việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

3. Ban hành các quy định về tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc ngành địa chính; ban hành các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị để chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra các ngành, các địa phương, các tổ chức và công dân thực hiện việc quản lý sử dụng đất đai và đo đạc - bản đồ theo đúng pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập bản đồ và hồ sơ địa chính, việc đăng ký đất, thống kê và kiểm kê đất theo định kỳ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất.

5. Tổ chức thực hiện việc xây dựng và quản hệ thống toạ độ, độ cao, trọng lực các hạng, bay chụp ảnh địa hình, thành lập và xuất bản các loại bản đồ địa hình đất liền và đáy biển, bản đồ hành chính, bản đồ địa lý và các loại bản đồ chuyên ngành khác.

Thẩm định và cấp giấy phép triển khai các phương án đo đạc - bản đồ theo phân cấp của Chính phủ. Phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện việc phân vạch, lập bản đồ địa giới quốc gia.

6. Quản lý và chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ về quản lý đất đai và đo đạc - bản đồ, và hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực địa chính

7. Quản lý việc thu thập, xử lý thông tin, lưu trữ tư liệu địa chính, bao gồm các tư liệu cơ bản về đất đai, đo đạc, bản đồ và phim ảnh hàng không - vũ trụ về đất đai.

8. Quản lý công tác tổ chức, viên chức thuộc ngành địa chính, xây dựng và ban hành chức danh tiêu chuẩn viên chức ngành địa chính; đào tạo bồi dưỡng cán bộ địa chính theo quy định của Chính phủ.

9. Tổ chức và chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý sử dụng đất đai và đo đạc - bản đồ. Giải quyết theo thẩm quyền các tranh chấp và khiếu nại, tố cáo việc vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai.

Đối với các quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước hoặc của Tổng cục Địa chính về quản lý đất đai và đo đạc bản đồ thì Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính được sử dụng quyền như đối với Bộ trưởng quy định tại điểm 2, Điều 10 của Nghị định số 15-CP ngày 2- 3- 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

10. Quản lý các doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục theo quy định của Chính phủ.

 

Điều 3.- Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chính gồm có:

1. Tổ chức giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:

- Văn phòng (có cơ sở II ở thành phố Hồ Chí Minh),

- Vụ Kế hoạch - Tài chính (làm cả nhiệm vụ quy hoạch),

- Vụ Tổ chức cán bộ,

- Vụ Khoa học và hợp tác quốc tế,

- Thanh tra,

- Vụ Đăng ký - Thống kê,

- Vụ Đo đạc - Bản đồ.

2. Các đơn vị sự nghiệp:

- Viện Khoa học và Công nghệ địa chính,

- Viện Điều tra quy hoạch đất đai.

- Trung tâm Địa giới quốc gia,

- Trung tâm Thông tin - Lưu trữ tư liệu địa chính,

- Trường Trung học Địa chính I.

- Trường Trung học Địa chính II,

- Trường Trung học Địa chính III.

Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của các tổ chức nói trên trong tổng biên chế của Tổng cục.

Điều 4.- Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ điều hành mọi hoạt động của Tổng cục. Các Phó Tổng cục trưởng do Tổng cục trưởng phân công công tác và chịu trách nhiệm về công việc được giao trước Tổng cục trưởng.

 

Điều 5.- Hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước về đất đai và đo đạc - bản đồ ở địa phương trực thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp, gồm có:

- Sở Địa chính trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phòng Địa chính trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Cán bộ địa chính thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (hưởng chế độ do Chính phủ quy định đối với cán bộ xã).

Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Địa chính các cấp.

Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính thoả thuận với Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của Giám đốc Sở Địa chính và thoả thuận với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Sở Địa chính.

 

Điều 6.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ban hành, các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 7.- Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

thuộc tính Nghị định 34-CP

Nghị định 34-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Địa chính
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:34-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:23/04/1994Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 34-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 34-CP
Hanoi, April 23, 1994
 
DECREE
ON THE FUNCTIONS, TASKS, POWER AND ORGANIZATIONS, TASKS, POWER AND ORGANIZATION OF THE GENERAL ADMINISTRATION OF LAND
THE GOVERNMENT
Proceeding from the Law on Organization of the Government passed on the 30th of September 1992;
Pursuant to Decree No. 15-CP, dated 2nd of March, 1993 of the Government on the tasks, power and State management responsibility of the ministries and governmental agencies at the ministerial level;
Pursuant to Decree No. 12-CP of February 22, 1994 of the Government on the establishment of the General Administration of Land;
Considering the proposals of the General Director of the General Administration of Land and the Minister-Director of the Organizational and Personnel Commission of the Government,
DECREES:
Article 1.- The General Administration of Land is an agency attached to the Government and assigned with the function of State management over the land and land surveying and mapping throughout the country.
Article 2.- The General Administration of Land has the following tasks and power:
1. To design and submit to the Government the strategy, scheme and plan for the use of land, to draft the laws, ordinances, programs, policies and regimes governing the management and use of land along with surveying and mapping, and to organize the implementation upon these matters being approved.
2. To organize the evaluation of the schemes and plans for land use prepared by the ministries and the agencies at the ministerial level, the agencies under the Government and the People's Committees of provinces and cities directly attached to the Government, before they are submitted to the Government; to submit to the Government proposals on the assignment and lease of the land, and to recover the land under the jurisdiction of the Government.
3. To issue stipulations on the standards, rules, regulations and technical-economic standards for land administration; to issue decisions, circulars and instructions to direct, guide and inspect the various branches, localities, organizations and individual citizens in their management and use of the land, and their lawful land surveying and mapping work.
4. To organize surveys, feasibility studies, measuring, evaluation and classification of land, the drawing and compiling of land administration maps and files, the registration, listing and periodical inspection of land, the licensing of land-use rights, and the assignment, lease and recovery of land.
5. To organize the design and management of the system of coordinates, altitudes and gravity, the aerial photography of the terrain, in addition to the drawing and publication of topographical maps of the mainland, sea-bed and terrain along with administrative and geographical maps as well as other specialized maps.
To evaluate and license the cartographic plans on assignment from the Government. To perform, in coordination with the offices concerned, the delineation and mapping of the national borders.
6. To manage and guide scientific and technological research on land management and surveying and mapping, and carry out international cooperation in the field of land administration.
7. To manage the collection and processing of data, and to preserve archival documents on land administration, including basic documents on land administration, including basic documents concerning the land, including measurements, maps and aerial photographs.
8. To manage the organization and the personnel of the land administration service, to design and issue the standards for and functions of land administration personnel; to train and foster land administration personnel in accordance with the regulations set by the Government.
9. To organize and conduct the control and inspection of the observance of the laws governing land use and cartographic work. To exert jurisdiction over disputes and complaints over, and denouncements against, violations of management and use regulations.
As to cases in which the decisions of ministries and agencies at the ministerial level, agencies attached to the Government, the People's Councils, the People's Committees and the Chairmen of the People's Committees of provinces and cities directly attached to the central Government, are in contravention of the laws of the State or the General Administration of Land on land management and cartography, the General Director of the General Administration of Land shall have the authority of a Minister, as provided for in Item 2 of Article 10 of Government Decree No. 15-CP of March 2, 1993, on the tasks, power and State-management responsibility of ministries and ministerial-level agencies.
10. To manage the businesses directly under the General Administration in line with Government regulations.
Article 3.- The organization structure of the General Administration of Land is composed of the following:
1. The Organization to assist the General Director to exercise the State-management function, which is comprised of:
- The Central Office (with a second office in Ho Chi Minh City),
- The Planning and Finance Department (also assuming the scheming),
- The Organizational and Personnel Department,
- The Department of Scientific Research and International Cooperation,
- The Inspectorate,
- The Registration and Statistics Department,
- The Department of Cartography.
2. The specialized units which are comprised of:
- The Institute of Land Administration, Science and Technology,
- The Institute of Land Surveying and Planning,
- The National Center for Border Delineation,
- The Center of Land Administration Informational and Archive,
- The Secondary School of Land Administration I,
- The Secondary School of Land Administration II,
- The Secondary School of Land Administration III.
The General Director of the General Administration of Land shall determine the function, tasks, power and organization structure and staff of the above-mentioned units within the total staff designated for the General Administration.
Article 4.- The General Director of the General Administration of Land shall be accountable to the Prime Minister for all the operations of the General Administration. The deputy General Directors shall be assigned by the General Director and be accountable for their assignments to the General Director.
Article 5.- The system of State management of land and cartographical services, in localities are placed directly under the People's Committees at their levels. They are comprised of the following:
- The Land Administration Service under the People's Committees of provinces and cities directly attached to the Central Government.
- The Land Administration Bureau under the People's Committees of districts, precincts, provincial capitals and provincial towns and cities.
- The Land Administration cadres under the People's Committees of communes, urban wards and district townships (which shall enjoy the regime set by the Government for commune cadres).
The General Director of the General Administration of Land shall determine the tasks, power and organizational structure of the Land Administration offices, at all levels.
The General Director of the General Administration shall arrange with the Minister-Director of the Organizational and Personnel Department of the Government to issue the professional standards for the Directors of the Provincial Land Administration Services, and arrange with the Chairmen of the People's Committees, in provinces and cities directly attached to the Central Government, to designate the assignment, relief and dismissal of the Directors of the Provincial Land Administration Services.
Article 6.- This Decree shall take effect as of the date of issuance. Any previous regulations which are contrary to this Decree shall be annulled.
Article 7.- The General Director of the General Administration of Land, the Ministers, the Heads of the agencies at the ministerial level, the Heads of agencies under the Government, and the Chairmen of the people's Committees of provinces and cities directly attached to the Central Government, shall be responsible for implementing this Decree.
 

 
FOR THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 34-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi