Quyết định 770-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với Thanh niên xung phong

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 770-TTG NGàY 20-12-1994

Về Tổ CHứC Và CHíNH SáCH đốI VớI THANH NIêN XUNG PHONG

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 thàng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh niên Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

Sau khi trao đổi ý kiến và nhất trí với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và vai trò xung kích của thành niên xung phong trong giai đoạn hiện nay,

QUYếT địNH:

Chức năng, nhiệm vụ

 

Điều 1

Thanh niên xung phong là hình thức tổ chức lực lượng xung kích của thanh niên do Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra nhằm tập hợp thanh niên xung kích thực hiện các chương trình, dự án kinh tế, xã hội của Nhà nước, vừa làm nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, vừa giáo dục, rèn luyện và đào tạo nghề nghiệp cho thanh niên.

 

Điều 2

Các đơn vị Thanh niên xung phong được thành lập để thực hiện các nhiệm vụ sau đây: thực hiện chương trình, dự án của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng có nhiều khó khăn (như miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo), vùng đất hoang hoá ở đồng bằng, vùng bãi bồi ven sông, biển; thực hiện một số nhiệm vụ cần có lực lượng xung kích trong từng thời gian ở nơi có khó khăn như khắc phục hậu quả thiên tai, vệ sinh phòng bệnh, chữa bệnh, dạy học, phổ biến khoa học kỹ thuật, v.v...; giáo dục lao động cho các đối tượng xã hội, góp phần giải quyết các tệ nạn xã hội (mại dâm, ma tuý).

Đơn vị Thanh niên xung phong được giao thực hiện các chương trình, dự án hoặc các công việc nói trên có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ đã giao và được hưởng các chính sách khuyến khích nói trong Quyết định này.

Cùng với các nhiệm vụ được giao qua các chương trình, dự án, các công việc của Nhà nước, mỗi đơn vị Thanh niên xung phong còn có nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện, đào tạo nghề nghiệp cho đội viên của mình, bảo đảm cho đội viên Thanh niên xung phong có bước trưởng thành về phẩm chất, đạo đức, về kỹ thuật, nghiệp vụ trong quá trình phục vụ trong đội ngũ Thanh niên xung phong.

 

Thành lập và hoạt động

 

Điều 3

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Uỷ ban nhân dân các huyện, quận có các chương trình, dự án, các công việc đã nói ở Điều 2 bàn với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp (dưới đây gọi tắt là Đoàn) và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn đứng ra lập các đơn vị Thanh niên xung phong để tiếp nhận và thực hiện các chương trình, dự án, các công việc của Nhà nước, Bộ, ngành hoặc địa phương mình.

Tổ chức Đoàn các cấp có thể chủ động tự xây dựng chương trình, dự án và bàn với Bộ, ngành hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, huyện, quận để xét duyệt và đưa vào kế hoạch của Bộ, ngành hoặc địa phương, sau đó, Đoàn đứng ra lập tổ chức Thanh niên xung phong để thực hiện.

Trong trường hợp cần thiết, Trung ương Đoàn có thể thành lập những đơn vị Thanh niên xung phong để thực hiện những chương trình, dự án do Trung ương Đoàn trực tiếp quản lý.

Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chức năng địa phương cùng cấp tạo điều kiện pháp lý như ra quyết định thành lập, cấp giấy phép hoạt động, quyết định giải thể đơn vị khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, v.v... cho tổ chức Thanh niên xung phong theo các quy định hiện hành của Nhà nước trên cơ sở đề nghị của Đoàn cùng cấp.

 

Điều 4

Thanh niên xung phong gồm các thanh niên từ 18 tuổi trở lên không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, trình độ văn hoá, tự nguyện tham gia (nếu là 16-17 tuổi thì cần có sự thoả thuận của gia đình). Thanh niên xung phong được cấp giấy chứng nhận và phù hiệu Thanh niên xung phong do Trung ương Đoàn quy định thống nhất.

Từ nay, Thanh niên xung phong chỉ thành lập ở đơn vị thực hiện các chương trình, dự án hoặc được giao một số nhiệm vụ trong từng thời gian, theo các hình thức: Đội Thanh niên xung phong, Tổng đội Thanh niên xung phong (là tổ chức cấp trên của đội, trong trường hợp chương trình, dự án lớn có một số đội thực hiện), Trường Thanh niên xung phong, Trung tâm Thanh niên xung phong dạy nghề cho các đối tượng xã hội.

Các đơn vị thành niên xung phong sau khi hoàn thành các chương trình, dự án chuyển sang doanh nghiệp thì hoạt động theo các văn bản pháp luật quy định đối với các loại doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp Thanh niên xung phong hiện có được tiếp tục hoạt động, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, gương mẫu trong chấp hành pháp luât. Không thành lập doanh nghiệp Thanh niên xung phong mới ở thị trấn, thị xã, thành phố.

 

Điều 5

Các đơn vị Thanh niên xung phong tiếp nhận chương trình, dự án thuộc nguồn vốn nào (vốn vay, vốn sự nghiệp, vốn đầu tư, v.v...) thì tổ chức bộ máy quản lý nội bộ và hoạt động theo quy chế hiện hành về quản lý nguồn vốn đó, thực hiện việc hạch toán, kế toán của đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đơn vị Thanh niên xung phong (thực hiện dự án) được phép liên doanh với nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án được giao.

 

Điều 6

Các đơn vị Thanh niên xung phong (Tổng đội, Đội, Trường, Trung tâm, v. v...) có tài khoản riêng và được sử dụng con dấu riêng theo mẫu quy định.

 

Điều 7

Trung ương Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh căn cứ vào các chủ trương, chính sách của Nhà nước để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn đề xuất việc tổ chức các đơn vị Thanh niên xung phong, cung cấp cán bộ và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đơn vị Thanh niên xung phong, nhất là về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo nghề nghiệp cho đội viên Thanh niên xung phong.

Trung ương Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì cùng Uỷ ban Thanh niên Việt Nam và các cơ quan chức năng liên quan bàn bạc và soạn thảo chương trình, dự án xây dựng, sử dụng Thanh niên xung phong gắn với các chương trình, dự án kinh tế - xã hội của Nhà nước.

 

Điều 8

Uỷ ban Thanh niên Việt Nam là cơ quan quản lý Nhà nước đối với Thanh niên xung phong có trách nhiệm cùng các Bộ, ngành chức năng của Nhà nước hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị Thanh niên xung phong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là thực hiện những chính sách riêng đối với Thanh niên xung phong, vừa bảo đảm cho tổ chức Thanh niên xung phong hoạt động đúng hướng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, vừa bảo đảm cho đội viên Thanh niên xung phong được hưởng các quyền lợi do Nhà nước dã quy định; đồng thời cùng các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn việc thực hiện và nghiên cứu, hoàn chỉnh các chính sách khuyến khích đối với Thanh niên xung phong.

 

Điều 9

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, hoặc Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, quận, huyện là người giao cho các đơn vị Thanh niên xung phong nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án có trách nhiệm trực tiếp phê duyệt hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt các văn bản liên quan của từng chương trình, dự án (như luận chứng, hợp đồng, v.v...) theo quy định hiện hành đối với từng loại dự án; chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo đảm cung ứng các phương tiện vật chất, các nguồn vốn theo tiến độ thực hiện chương trình, dự án; tạo các điều kiện thuận lợi trong phạm vi trách nhiệm của mình để các đơn vị Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ được giao; tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án.

 

 

Các chính sách khuyến khích

 

Điều 10

Đơn vị Thanh niên xung phong được giao thực hiện chương trình, dự án nào thì được hưởng các chính sách quy định cho chương trình, dự án đó. Khi thực hiện chương trình, dự án, đội viên Thanh niên xung phong thực hiện giao kết hợp đồng lao động với lãnh đạo đơn vị Thanh niên xung phong như quy định tại Chương IV vủa Bộ Luật Lao động. Ngoài ra, Thanh niên xung phong còn được hưởng thêm các quyền lợi quy định trong các Điều dưới đây, trong đó gồm các chính sách đối với đơn vị và đối với các thành viên của đơn vị .

 

Điều 11

Đơn vị Thanh niên xung phong nhận các chương trình, dự án ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, ngoài việc được hưởng các chính sách hiện hành của chương trình, dự án đó, còn được xét hỗ trợ đầu tư cho các hoạt động giáo dục, dạy nghề, văn hoá, thể thao, v.v... nhằm động viên khuyến khích thanh niên yên tâm lập nghiệp và góp phần nâng cao dân trí tại các vùng đó.

 

Điều 12

Đối với cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong thực hiện nhiệm vụ từ một năm trở lên ở miền núi, vùng sâu, biên giới, hải đảo xa xôi:

a) Trong thời gian đang làm việc:

Ngoài việc được thực hiện chế độ phụ cấp, thời gian làm việc, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và những quy định đối với lao động nữ theo Bộ Luật Lao động, còn được hưởng thêm:

- Được trang cấp một lần ban đầu về trang phục bảo đảm cho đội viên có thể thực hiện những nhiệm vụ ghi trong hợp đồng lao động.

Mỗi năm được nghỉ phép một lần. Thời gian nghỉ phép năm áp dụng như hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trên hạn định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

b) Khi hoàn thành nhiệm vụ trong đơn vị Thanh niên xung phong (kết thúc chương trình, dự án):

- Được đơn vị cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ trong Thanh niên xung phong.

- Nếu về địa phương, được cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường từ đơn vị về địa phương; được chính quyền các cấp ưu tiên trong tuyển sinh, tuyển dụng sắp xếp việc làm theo quy định đối với quân nhân xuất ngũ.

- Nếu tình nguyện tiếp tục làm việc trong đơn vị Thanh niên xung phong có nhu cầu thì được ưu tiên ký tiếp hợp đồng lao động.

- Được miễn làm nghĩa vụ lao động công ích; cứ mỗi năm phục vụ trong Thanh niên xung phong được miễn lao động công ích một năm.

Được miễn làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ khi đã phục vụ trong Thanh niên xung phong từ 24 tháng trở lên.

Điều 13

Cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước được cử đến làm việc từ 1 năm trở lên trong các đơn vị Thanh niên xung phong ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được hưởng chính sách, chế độ như cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước lên công tác ở miền núi theo các quy định hiện hành và được hưởng các chính sách đối với đội viên Thanh niên xung phong ghi ở Điều 13 của Quyết định này.

Khi hoàn thành nhiệm vụ trong các đơn vị Thanh niên xung phong (kết thúc chương trình, dự án) thì được trở về làm việc ở cơ quan, đơn vị khi ra đi và cơ quan, đơn vị này có trách nhiệm bố trí công việc; nếu muốn làm việc ở đơn vị khác thì được bố trí phù hợp với nhu cầu và khả năng của bản thân và của đơn vị đó.

 

Điều 14

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ (kết thúc chương trình, dự án), nếu đội viên Thanh niên xung phong tình nguyện ở lại định cư, lập nghiệp lâu dài để xây dựng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì được hưởng các chính sách, chế độ về xây dựng vùng kinh tế mới, đồng thời được tiếp tục hưởng các chính sách đối với Thanh niên xung phong.

Nếu các đơn vị Thanh niên xung phong nói trên có đủ điều kiện và tự nguyện chuyển thành các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các ngành, nghề thích hợp hoạt động theo pháp luật thì được tạo điều kiện để đăng ký, được hưởng các chính sách về xây dựng vùng kinh tế mới và được tiếp tục hưởng các chính sách đối với Thanh niên xung phong.

Tổ chức thực hiện

 

Điều 15

Quyết định này thay thế các văn bản trước đây của Chính phủ về Thanh niên xung phong và có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ ban Thanh niên Việt Nam hướng dẫn và quy định cụ thể nguồn kinh phí để thực hiện các chính sách khuyến khích Thanh niên xung phong đã được quy định trong Quyết định này.

Đề nghị Trung ương Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn các cấp bộ Đoàn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong việc thực hiện Quyết định này.

 

Điều 16

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp thi hành Quyết định này. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm giúp Thủ tướng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh niên Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề nẩy sinh.

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 770-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với Thanh niên xung phong
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 770-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 20/12/1994 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 770-TTg
Hanoi, December 20, 1994

 
DECISION
ON THE ORGANIZATION OF AND POLICY TOWARD YOUNG VOLUNTEERS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
At the proposal of the Minister-Chairman of the Vietnam Youth Committee, and the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel;
After discussing and reaching agreement with the First Secretary of the Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union;
In order to continue promoting the glorious tradition and role the Young Volunteers as a shock force in the present stage,
DECIDES:
FUNCTION AND TASK
Article 1.- Young Volunteers is an organization of the shock force of the youth founded by the Ho Chi Minh Communist Youth Union to mobilize Young Volunteers to carry out economic and social programs and projects of the State with the double aim of implementing the socio-economic tasks and generating jobs while educating, tempering the youth and training jobs for them.
Article 2.- Units of Young Volunteers are formed to carry out the following tasks: implementing the State programs and projects for socio-economic development in difficult areas (mountain areas, remote areas, border areas and islands), waste land in the plains, alluvial soil on river and sea shores; carrying out a number of tasks which require a shock force at a certain time in a difficult place, such as overcoming the consequences of natural calamities, applying hygienic measures for prevention and treatment of diseases, teaching, disseminating scientific and technical knowledge, etc.; educating social offenders in labor, and contributing to eradicating social vices (prostitution, drug addiction).
The Young Volunteers units, which are assigned to carry out the programs, projects or tasks as mentioned above, must fulfil the tasks assigned and are entitled to incentive policies mentioned in this Decision.
Together with the tasks assigned in the programs, projects and jobs of the State, each Young Volunteers unit must educate, temper, and train jobs for, its members, helping them to make progress in quality, virtues, technical and professional knowledge during their service in the Young Volunteers units.
FORMATION AND ACTIVITIES
Article 3.- The State Planning Committee, the ministries and branches at the central level, the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the People's Committees of the districts and precincts which have the programs, projects and jobs as mentioned at Article 2, must discuss with the organization of the Ho Chi Minh Communist Youth Union of the same level (hereunder referred to as the Union) and crate favorable conditions for the Union to form Young Volunteers units to take up and carry out programs, projects and jobs of the State, ministries, branches or their localities.
The Union organizations at different levels can take the initiative in working out programs and projects, and submit them to the ministries, branches or the People's Committees of provinces, cities, districts and precincts for consideration, approval and incorporation into plans of the ministries, branches or localities, and then, the Union shall set up an organization of Young Volunteers for implementation.
In case of necessity, the Central Committee of the Union can set up Young Volunteers units to carry out the programs and projects directly managed by the Central Committee of the Union.
The People's Committees and local specialized agencies of the same level should create legal conditions for Young Volunteers organizations in accordance with the State current regulations on the basis of the proposal of the Union's organization of the same level such as issuing the decision to form a unit, granting a license for its operation, and deciding to dissolve the unit after it has fulfilled the task assigned, etc.
Article 4.- Young Volunteers are young people 18 years of age or more, without distinction of sex, nationality, religion, social background and cultural level, who participate of their own accord (if they are 16 or 17 years old, they must have the consent of their families). Young Volunteers are granted certificates and uniform Young Volunteer badges stipulated by the Central Committee of the Union.
From now on, Young Volunteers organizations are set up only in the units assigned programs and projects or other tasks in a certain period, in these forms: Young Volunteers Groups, the Young Volunteers Brigade (which is the higher organization of groups, formed for major programs or projects that require the participation of a number of groups), the Young Volunteers School and the Young Volunteers Center, the latter to train jobs for social offenders.
Those Young Volunteers units which after completing their programs or projects are transformed into businesses, must operate in accordance with the statutory provisions for such businesses.
The businesses of Young Volunteers currently in operation are allowed to continue operating, but they must ensure good results for their business and strictly abide by law. No new businesses of Young Volunteers in townships, towns and cities shall be formed.
Article 5.- Those Young Volunteers units which are assigned programs or projects from any source of capital (loan capital, specialized service capital, investment capital, etc.) must organize a self-managing apparatus and operate in line with the current regulations on the management of that source of capital, and implement their loss-profit accounting and accountancy system in accordance with the guidance of the Ministry of Finance.
A Young Volunteers unit (implementing a project) is allowed to set up a joint venture with foreign partners in accordance with the Law on Foreign Investment in order to carry out the project assigned.
Article 6.- The Young Volunteers units (Brigade, Group, School, Center, etc.) have their own accounts and use their own seal according to set designs.
Article 7.- The Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union proceeding from the State's views and policies, shall direct and guide the Union's organizations at different levels in organizing Young Volunteers units, supplying cadres for and directly guiding the activities of Young Volunteers units,
The Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union shall discuss with the Vietnam Youth Committee and the specialized agencies concerned to draw up construction programs and projects for Young Volunteers in combination with the economic and social programs and projects of the State.
Article 8.- The Vietnam Youth Committee is the agency exercising State management of Young Volunteers, and together with ministries and specialized agencies of the State shall guide, supervise and stimulate the Young Volunteers units to carry out the under-takings and policies of the Party and the State, especially the special policies for Young Volunteers, so that the Young Volunteers organizations may operate in the right direction and fulfil the tasks assigned while ensuring for members of Young Volunteers units the benefits stipulated by the State; at the same time, the ministries and branches concerned must guide the implementation and the study and perfection of the incentive policies for Young Volunteers.
Article 9.- The State Planning Committee, the ministries and branches at the central level, or the People's Committees of provinces, cities, districts and precincts who assign the Young Volunteers units the task of implementing programs and projects, shall directly endorse the documents concerned of each program or project (such as studies, contracts, etc.) in accordance with the current regulations for each type of projects, or refer them to the competent level for endorsement; to direct the specialized agencies to ensure the supply of material means and capital sources in accordance with the tempo of implementing the programs or projects; to create favorable conditions within their capacity for Young Volunteers units to fulfil the tasks assigned; and to organize the take-over and evaluation of the result obtained in carrying out the programs and projects.
INCENTIVE POLICIES
Article 10.- The Young Volunteers units which are assigned a program or project shall benefit from the policies stipulated for such program or project. In carrying out a program or project, members of young Volunteers units shall observe the labor contract with the leading bodies of the Young Volunteers units, as stipulated in Chapter IV of the Labor Code. In addition, the Young Volunteers are entitled to the benefits stipulated in the following Articles, including policies for whole units and for each member of those units.
Article 11.- Those Young Volunteers units which are assigned programs and projects in mountain areas, remote areas, border areas and islands, while benefiting from the current policies regarding such programs and projects, shall be considered for the granting of additional investment for the educational, job-training, cultural and sport activities with the aim of reassuring them in their work, and contributing to raising the people's cultural standard in those areas.
Article 12.- With regard to those cadres and members of Young Volunteers units who have performed their task for one year or longer in mountain areas, remote areas, border areas and islands:
a/ During their working time:
Apart from the benefits such as allowances for working time, sickness, labor accidents, occupational diseases and the stipulations for women workers according to the Labor Code, they are entitled to:
- The one-time supply of the necessary clothes to carry out the tasks specified in the labor contract.
- An annual leave like the leave enjoyed by non-commissioned officers and soldiers who have served longer than the period of time stipulated by the Law on Military Service.
b/ After fulfilling their task in Young Volunteers units (on completion of a program or project):
- They shall receive a certificate by their unit that they have fulfilled their task in the Young Volunteers unit.
- If they go back to their locality, they shall receive train or vehicle fare and travelling allowances for the distance from the unit to their locality; and given priority by the administration at different levels in admission exams to schools and colleges, and in applying for jobs in accordance with the stipulations applied to demoted soldiers.
- If they volunteer to continue working in the Young Volunteers unit that has demand for labor, they shall be given priority in signing labor contracts.
- They are exempted from the social labor service; one year of service in the Young Volunteers' unit entitles them to one year of exemption from the social labor service.
- They are exempted from active military service if they have served in the Young Volunteers unit for 24 months or longer.
Article 13.- Those cadres and public employees of the State who are assigned to work for one year or longer at the Young Volunteers units in mountain areas, remote areas, border areas and islands, are entitled to the policy and regime applicable to those cadres and public employees assigned to work in mountain areas in accordance with current regulations, and are entitled to the policies regarding members of the Young Volunteers units mentioned at Article 13 of this Decision.
After fulfilling their task in the Young Volunteers units (on completion of a program or project), they are allowed to return to work at the office or unit where they worked before their departure, and this office or unit shall have to reinstate them; if they want to work at another unit, they will be employed in accordance with their desire and capacity and with the requirement and capacity of that unit.
Article 14.- After fulfilling their task (on completion of a program or project), if members of the Young Volunteers unit volunteer to stay back for permanent settlement to contribute to the development of the mountain areas, remote areas, border areas and islands, they shall benefit from the policies and regime for the building of new economic zones while continuing to benefit from the policies for Young Volunteers units.
The Young Volunteers units, which have the necessary conditions and want to be transformed into production and business units in suitable branches and occupations and operate according to law, shall enjoy preference in their registration and are entitled to the policies on the building of new economic zones while continuing to benefit from the policies for Young Volunteers units.
ORGANIZING THE IMPLEMENTATION
Article 15.- This Decision replaces all documents issued earlier by the Government for Young Volunteers and takes effect from the date of its publication.
The Ministry of Finance shall discuss with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the State Planning Committee and the Vietnam Youth Committee to provide guidance and specify the source of fund for the implementation of incentive policies for the Young Volunteers as stipulated by this Decision.
The Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union shall guide its organizations at different levels in cooperating closely with the different administrative levels to carry out this Decision.
Article 16.- The Ministers, the Heads of ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to cooperate closely with the Ho Chi Minh Communist Youth Union of the same level in implementing this Decision. The Minister-Chairman of the Government Office shall help the Prime Minister in supervising and speeding up the implementation of this Decision.
The Minister-Chairman of the Vietnam Youth Committee shall have to guide and inspect the implementation of this Decision and make regular reports to the Prime Minister on newly arising problems.
 

 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!