Quyết định 425/QĐ-TTg 2016 Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm (2016 - 2020)

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 425/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016

 
QUYẾT ĐỊNH
TÌM KIẾM CỨU NẠN 5 NĂM (2016 - 2020)
-------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương;
Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020;
Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Nguồn ngân sách bảo đảm cho công tác tìm kiếm cứu nạn thực hiện theo Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa và Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- Các thành viên Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, KTN;
- Lưu: VT, NC (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 
 
CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN 5 NĂM 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 425/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Nhằm cụ thể hóa các nội dung được xác định tại Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 và Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 làm cơ sở để chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch kịp thời, hiệu quả.
Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, đồng bộ đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
a) Các Bộ, ngành và địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai; Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020.
b) Tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, củng cố và hoàn thiện cơ chế phối hợp, Điều hành thực hiện công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giữa các Bộ, ngành, địa phương đảm bảo kịp thời, thiết thực và hiệu quả.
c) Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ quan ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
d) Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện làm chủ các trang thiết bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn mới; thường xuyên luyện tập, diễn tập theo phương án, kế hoạch nâng cao trình độ, khả năng ứng phó với thiên tai, thảm họa, tai nạn, sự cố cho các lực lượng.
đ) Đổi mới hình thức, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền, làm chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và nhân dân về thiên tai, thảm họa, tai nạn, sự cố và hoạt động ứng phó.
e) Tập trung đầu tư cho các dự án trọng Điểm, mua sắm trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 được phê duyệt.
g) Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế trong lĩnh vực quản lý, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.
h) Tăng cường công tác kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương về triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009, số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020.
2. Nhiệm vụ cụ thể: (Phụ lục kèm theo)
1. Căn cứ vào Kế hoạch này, các Bộ, ngành, địa phương và các thành viên Ủy ban theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
2. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện và báo cáo Chủ tịch Ủy ban kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc cần báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền để giải quyết./.
 
NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch Công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm 2016- 2020 tại Quyết định số 425/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 

TT
Nội dung
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
Thời gian thực hiện
Cấp phê duyệt
Ghi chú
I
XÂY DỰNG, CÁC VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC TKCNXÂY DỰNG, CÁC VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC TKCNXÂY DỰNG, CÁC VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC TKCNXÂY DỰNG, CÁC VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC TKCNXÂY DỰNG, CÁC VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC TKCNXÂY DỰNG, CÁC VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC TKCN
1
Nghị định của Chính phủ Quy định tổ chức về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
- Bộ Quốc phòng (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn)
Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, địa phương liên quan
2016-2017
Chính phủ
Theo Quyết định số 224/QĐ- TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015
2
Nghị định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm, các kíp trực và lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.
- Bộ Quốc phòng (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn)
Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, các Bộ, ngành liên quan.
2016-2018
Chính phủ
 
3
Nghị định quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn
Bộ Quốc phòng (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn)
Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và một số Bộ, ngành liên quan
2016-2018
Chính phủ
 
4
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố điện hạt nhân
Bộ Quốc phòng (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn)
Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học & Công nghệ, Tập đoàn Điện lực VN, và các Bộ, ngành, địa phương liên quan
2016-2018
Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện theo Khoản 3 Điều 40 Nghị định 70/2010/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2010
5
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chia sẻ thông tin cấp quốc gia giữa Trung tâm Quốc gia Điều hành tìm kiếm cứu nạn với cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm
Bộ Quốc phòng (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn)
Văn phòng Chính phủ, Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành, địa phương liên quan
2017-2018
Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện theo Quyết định 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008
6
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế Điều hành, phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Quốc phòng (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn)
Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương liên quan
2017
Thủ tướng Chính phủ
 
7
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa.
Bộ Tài chính
Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành liên quan
2016
Thủ tướng Chính phủ
 
8
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động, tiếp nhận và xử lý của hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn sử dụng số điện thoại 112
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương liên quan
2017-2018
Thủ tướng Chính phủ
Theo Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016
9
Thông tư Điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TKCN, ứng phó thiên tai, thảm họa
Bộ Tài chính
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan
2016
Bộ Tài chính
 
10
Đề án Hệ thống cơ cấu tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn từ Trung ương đến địa phương.
Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương liên quan
2019-2020
Chính phủ
 
11
Đề án trang phục cho các cơ quan, đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Văn phòng Chính phủ, Các Bộ, ngành có liên quan
2016
Thủ tướng Chính phủ
 
12
Đề án thực hiện xã hội hóa hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thành lập Quỹ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Bộ Tài chính
Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành liên quan
2016-2017
Thủ tướng Chính phủ
 
13
Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia theo 12 tình huống cơ bản theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 và Quyết định 224/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015
Các Bộ, ngành chỉ huy các tình huống
Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành liên quan.
2016
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
 
14
Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế với các nước AESAN và kế hoạch triển khai thực hiện Công ước SAR 79 giai đoạn 2 (2017 - 2020)
Bộ Giao thông vận tải
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Bộ, ngành có liên quan
2016
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
 
II
XÂY DỰNG, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH, KIÊM NHIỆM TKCNXÂY DỰNG, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH, KIÊM NHIỆM TKCNXÂY DỰNG, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH, KIÊM NHIỆM TKCNXÂY DỰNG, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH, KIÊM NHIỆM TKCNXÂY DỰNG, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH, KIÊM NHIỆM TKCNXÂY DỰNG, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH, KIÊM NHIỆM TKCN
1
Bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành và địa phương.
Các Bộ, ngành và địa phương
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Thường xuyên
 
Chỉ đạo, đôn đốc kiện toàn, bổ sung
2
Củng cố và hoàn thiện cơ chế phối hợp, Điều hành thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn giữa các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị bảo đảm kịp thời thiết thực hiệu quả.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Các Bộ, ngành, địa phương liên quan
Hàng năm
 
 
3
Kiện toàn tổ chức và bổ sung lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm trong ứng phó sự cố, thiên tai, tai nạn, thảm họa các cơ quan, đơn vị cơ sở của các Bộ, ngành, địa phương.
Các Bộ, ngành, địa phương liên quan
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Thường xuyên
 
 
4
Xây dựng đơn vị đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm tìm kiếm cứu nạn
 
 
 
 
 
a)
Xây dựng một số đơn vị công binh kiêm nhiệm tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu sập đổ công trình
Bộ Quốc phòng
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
2016
 
 
b)
Xây dựng các Trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Cô Tô, Song Tử Tây, Côn Đảo, Thổ Chu, Hòn Khoai
Bộ Quốc phòng
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và một số Bộ, ngành, địa phương có liên quan
2018-2020
 
 
c)
Xây dựng một số đơn vị của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy; chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
Bộ Công an
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
2016-2020
 
 
III
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP, HỘI THAOCÔNG TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP, HỘI THAOCÔNG TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP, HỘI THAOCÔNG TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP, HỘI THAOCÔNG TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP, HỘI THAOCÔNG TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP, HỘI THAO
1
Đào tạo, huấn luyện trong nước
 
 
 
 
 
a)
Đào tạo nhân viên Điều khiển phương tiện thủy nội địa tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương (dự kiến 30 khóa/1.200 học viên)
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Các Bộ, ngành có liên quan
Hàng năm
 
Tại Trường Cao đẳng nghề giao thông vận tải đường thủy nội địa 1,2/Cục Đường thủy nội địa/Bộ GTVT và một số đơn vị thuộc Bộ QP
b)
Huấn luyện nâng cao Điều khiển phương tiện thủy nội địa tìm kiếm cứu nạn
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Công an và các Bộ, ngành, địa phương liên quan
Hàng năm
 
 
c)
Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành, địa phương liên quan
Hàng năm
 
Tại Trung tâm quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không
d)
Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường biển cho cán bộ chính quyền, chỉ huy quân sự, biên phòng các địa phương ven biển
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành, địa phương liên quan
Hàng năm
 
Tại Trung tâm quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường biển
đ)
Huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm và tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về công tác ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng kiêm nhiệm các tỉnh, thành phố ven biển
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương liên quan
Hàng năm
 
Tại 03 Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực và một số địa phương ven biển
e)
Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm phòng cháy, chữa cháy của các Bộ, ngành
Bộ Công an
Các Bộ, ngành
Hàng năm
 
Tại Trường Đại học phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công an.
g)
Huấn luyện ứng cứu sập đổ công trình cho các cán bộ kiêm nhiệm của các quân khu và Binh chủng Công binh
Bộ Quốc phòng
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Hàng năm
 
 
h)
Huấn luyện ứng phó sự cố Hóa chất độc xạ, sinh học cho các lực lượng kiêm nhiệm tại 03 Trung tâm ứng phó sự cố hóa chất độc, xạ, sinh học: Bắc, Trung, Nam
Bộ Quốc phòng
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Hàng năm
 
Tại các Trung tâm của Binh chủng Hóa học
i)
Huấn luyện 05 Đội Hỗ trợ nhân đạo và Cứu trợ thiên tai tham gia Hiệp định ASEAN
Bộ Quốc phòng
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Hàng năm
 
 
k)
Huấn luyện cấp cứu mỏ cho lực lượng kiêm nhiệm của các mỏ/Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam
Bộ Công Thương
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Hàng năm
 
 
2
Đào tạo, huấn luyện tại nước ngoài
 
 
 
 
 
a)
Huấn luyện ứng cứu sự cố sập đổ công trình và tìm kiếm cứu nạn đô thị tại Singapor.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Các Bộ, ngành, địa phương liên quan
Hàng năm
 
 
b)
Huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu và môi trường biển tại Nhật Bản.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Các Bộ, ngành, địa phương liên quan
Hàng năm
 
 
c)
Tập huấn trao đổi chuyên môn (SMEE) thường niên trong khuôn khổ Tuyên bố Chương trình đối tác bang (SPP) với Vệ binh Oregon (Hoa Kỳ)
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, ngành liên quan
Hàng năm
 
 
d)
Tập huấn ứng phó sự cố hóa chất và sự cố dưới lòng đất tại Austraylia
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Các Bộ, ngành liên quan
Hàng năm
 
 
đ)
Đào tạo về lĩnh vực quản lý và ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn tại Học viện Phòng thủ dân sự: Liên bang Nga.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Các Bộ, ngành, địa phương liên quan
2017-2020
 
 
3
Diễn tập, hội thao
 
 
 
 
 
a)
Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức diễn tập ứng phó động đất.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan
2017
 
 
b)
Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Quân khu 4 tổ chức diễn tập ứng phó với bão, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Hà Tĩnh
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Các Bộ, ngành, địa phương liên quan
2016
 
 
c)
Diễn tập phòng chống lụt, bão, lũ quét, sạt lở đất; phòng chống cháy nổ, cháy rừng (cấp tỉnh)
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành, địa phương liên quan
2016-2020
 
 
d)
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu giàn khoan dầu khí
Bộ Công Thương
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành, địa phương liên quan
2017
 
 
đ)
Diễn tập khẩn nguy cứu nạn tại các cảng Hàng không, sân bay.
Bộ Giao thông vận tải
Các Bộ, ngành địa phương liên quan
2016-2020
 
 
e)
Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu dân cư
Bộ Công an
Các Bộ, ngành, địa phương liên quan
Hàng năm
 
 
g)
Phối hợp với Hoa Kỳ tổ chức diễn tập ứng phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo trên bản đồ và ngoài thực địa
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Quốc phòng
2016-2017
 
2016: Diễn tập trên bản đồ; 2017: Diễn tập ngoài thực địa
h)
Tham gia diễn tập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai với các nước ASEAN và ARF.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành
2017, 2019
 
 
4
Xây dựng hệ thống tài liệu đào tạo, huấn luyện cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm.Xây dựng hệ thống tài liệu đào tạo, huấn luyện cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm.Xây dựng hệ thống tài liệu đào tạo, huấn luyện cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm.Xây dựng hệ thống tài liệu đào tạo, huấn luyện cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm.Xây dựng hệ thống tài liệu đào tạo, huấn luyện cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm.Xây dựng hệ thống tài liệu đào tạo, huấn luyện cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm.
 
Biên soạn, chỉnh lý, bổ sung tài liệu, giáo trình huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn đường biển, đường không, ứng phó sự cố tràn dầu và hóa chất độc, xạ, sinh học
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường
2016-2018
 
 
IV
ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TKCNĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TKCNĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TKCNĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TKCNĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TKCNĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TKCN
1
Đầu tư xây dựng cơ bản theo QĐ số 224/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
 
 
 
 
 
a)
Thực hiện đầu tư các dự án chuyển tiếp, hoàn thành.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Các Bộ, ngành, địa phương liên quan
2016-2020
 
 
b)
Đầu tư các dự án mở mới.
 
 
 
 
 
-
Trạm tìm kiếm cứu nạn Cô Tô (Quảng Ninh), Song Tử Tây (Khánh Hòa), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Hòn Khoai (Cà Mau)
Bộ Quốc phòng
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2018-2020
 
 
-
Xây dựng Trung tâm Quốc gia đào tạo và thao trường tổng hợp huấn luyện tìm kiếm, cứu nạn
Bộ Quốc phòng
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2016
 
 
-
Dự án đầu tư xây dựng Trạm xử lý dầu sau thu gom tại Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung, Tổng Công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
Bộ Quốc phòng
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư
2017-2020
 
 
2
Mua sắm, sản xuất trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng đã được phê duyệt theo Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương
Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư
2016-2020
 
 
3
Rà soát phương tiện trang, thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, từng bước đầu tư, hiện đại hóa theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương liên quan
2016-2020
 
Theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg
V
HỢP TÁC QUỐC THỢP TÁC QUỐC THỢP TÁC QUỐC THỢP TÁC QUỐC THỢP TÁC QUỐC THỢP TÁC QUỐC T
1
Hợp tác giữa Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Bang Oregon trao đổi về kết quả hợp tác về quản lý thảm họa và tìm kiếm cứu nạn
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng
Hàng năm
 
Thực hiện theo Tuyên bố chung và Chương trình khung
2
Hợp tác với Liên bang Nga tổ chức các lớp tập huấn trong lĩnh vực quản lý và ứng phó thảm họa - tìm kiếm cứu nạn tại Học viện Phòng thủ dân sự Liên bang Nga.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng
2017-2020
 
Thực hiện theo bản Ghi nhớ giữa hai bên.
3
Hợp tác Singapore tổ chức các lớp tập huấn trong lĩnh vực ứng cứu sập đổ công trình và tìm kiếm cứu nạn đô thị.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Các Bộ, ngành liên quan
2017-2020
 
 
4
Tham gia hội thảo xây dựng kế hoạch và chuẩn bị cho diễn tập ARF-DIREX 2017
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành liên quan
2016-2017
 
 
5
Hợp tác nghiên cứu nguồn nhân lực, trang bị quản lý và ứng phó bức xạ hạt nhân tại Nhật Bản, Nga, Pháp
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Các Bộ, ngành liên quan
Hàng năm
 
 
6
Trao đổi thông tin, huấn luyện, diễn tập, ứng phó thiên tai và các sự cố với các nước trong khối ASEAN & AR
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Các Bộ, ngành, địa phương liên quan
Hàng năm
 
 
7
Hợp tác lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn với Philippin, Campuchia và Thái Lan
Bộ Giao thông vận tải
Các Bộ, ngành, địa phương liên quan
Hàng năm
 
 
8
Hợp tác xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu với ASEAN
Bộ Giao thông vận tải
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành liên quan
 
 
 
9
Đàm phán với Singapore và Cam-pu-chia về ký văn bản phối hợp tìm kiếm cứu nạn đường không
Bộ Giao thông vận tải
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao
2016-2017
 
 
10
Thực hiện các nguồn đầu tư và hỗ trợ của các nước và các tổ chức quốc tế.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Các Bộ, ngành liên quan
2016-2020
 
 
VI
CÔNG TÁC KIỂM TRACÔNG TÁC KIỂM TRACÔNG TÁC KIỂM TRACÔNG TÁC KIỂM TRACÔNG TÁC KIỂM TRACÔNG TÁC KIỂM TRA
1
Kiểm tra thực hiện các Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 và 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và việc chấp hành các văn bản quy định về công tác tìm kiếm cứu nạn đối với một số Bộ, ngành, địa phương, đơn vị chuyên trách và các Trạm tìm kiếm cứu nạn đảo xa.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan
Hàng năm
 
Hàng năm có kế hoạch kiểm tra cụ thể. Riêng năm 2016 sẽ tiến hành kiểm tra tại các tỉnh: Điện Biên, Ninh Thuận, Sóc Trăng và một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
2
Kiểm tra việc lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước chi cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn; giám sát, thực hiện đầu tư các dự án; quản lý, sử dụng trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn đối với một số Bộ, ngành địa phương và đơn vị chuyên trách.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan
Hàng năm
 
3
Kiểm tra các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai
Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương liên quan
Hàng năm
 
VII
TCHỨC HỘI NGHỊTCHỨC HỘI NGHỊTCHỨC HỘI NGHỊTCHỨC HỘI NGHỊTCHỨC HỘI NGHỊTCHỨC HỘI NGHỊ
1
Hội nghị các thành viên Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan
Hàng năm
 
Thực hiện theo Quyết định số 445/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn về việc Ban hành Quy chế làm việc Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
2
Hội nghị các trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành Trung ương, Trưởng Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Kết hợp hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn)
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn
Các Bộ, ngành, địa phương liên quan
Hàng năm
 
3
Hội nghị giao ban với các cơ quan Thường trực PCTT - TKCN của các Bộ, ngành, các đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc các Bộ, ngành
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Văn phòng Chính phủ các Bộ, ngành liên quan
Hàng quý
 
4
Hội nghị Sơ kết 3 năm (2016 - 2018) và Tổng kết 5 năm (2016 - 2020) về việc thực hiện Quyết định 1041/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan
2018, 2020
 

thuộc tính Quyết định 425/QĐ-TTg

Quyết định 425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm (2016 - 2020)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:425/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:18/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm

Ngày 18/03/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 425/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm (2016 - 2020).
Tại Kế hoạch, Thủ tướng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới hình thức, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền, làm chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và nhân dân về thiên tai, thảm họa, tai nạn, sự cố và hoạt động ứng phó; Tập trung đầu tư cho các dự án trọng Điểm, mua sắm trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 được phê duyệt; Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế trong lĩnh vực quản lý, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo
Đồng thời, nhấn mạnh trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, đồng bộ đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định425/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi