Quyết định 296/QĐ-UBDT 2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 296/QĐ-UBDT

Quyết định 296/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:296/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hầu A Lềnh
Ngày ban hành:21/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

UBDT ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 21/4/2022, Ủy ban Dân tộc đã ra Quyết định 296/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, Các Vụ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu cho Ủy ban Dân tộc tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Chính phủ, Quốc hội; các Quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng có liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhằm phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); thực hiện hoặc phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng đồng bào DTTS&MN trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ.

Ngoài ra, Vụ Chính sách dân tộc, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu công tác đề xuất, xây dựng các chính sách dân tộc về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách; …

Quyết định này có hiệu lực thi hành kề từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 296/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 296/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

____________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Ủy ban, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng Chính phủ;
- Đ/c Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực

Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ban Tổ chức TW; Ban Nội chính TW;
- Văn phòng TW Đảng;
y ban Kiểm tra TW;
- Bộ trưởng, CN; các Thứ trư
ng, PCN UBDT;
- UBND các tỉnh/Tp vùng DTTS&MN;
- Trợ lý, Thư ký Phó Thủ tướng Thường trực CP;
- Lưu: VT, KHTC
.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Hầu A Lềnh

 

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 54/NQ-CP NGÀY 12/4/2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 296/QĐ-UBDT ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

Thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết 54/NQ-CP), Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghquyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025;

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương vùng đồng bào DTTS&MN tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ, nhằm phát triển toàn diện, bền vững về kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và thiểu số (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2025.

2. Yêu cầu

- Tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Dân tộc, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các Vụ, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết số 54/NQ-CP nhằm cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào DTTS&MN. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Vụ, đơn vị; sự phối kết hợp của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào DTTS để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

- Xác định rõ vai trò của các Vụ, đơn vị đối với công tác tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Các Vụ, đơn vị

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu cho Ủy ban Dân tộc:

(1) Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Chính phủ, Quốc hội; các Quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, gắn với thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết s24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 645/QĐ-UBDT ngày 28/9/2021 của Ủy ban Dân tộc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 5 năm 2021-2025.

(2) Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tại vùng đồng bào DTTS&MN theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền, đặc biệt là Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025.

(3) Thực hiện hoặc phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng đồng bào DTTS&MN trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Chính phủ, Quốc hội; các Quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu:

(1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

(2) Công tác xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình hành động.

(3) Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương vùng đồng bào DTTS&MN trong công tác quy hoạch ngành, quy hoạch của các địa phương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến đến năm 2045/2050.

(4) Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương vùng đồng bào DTTS&MN trong công tác xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn trung hạn 2021-2025 và hằng năm; công tác đề xuất, xây dựng các chương trình, dự án về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, đảm bảo các chương trình, dự án có hiệu quả thiết thực đối với vùng đồng bào DTTS&MN.

(5) Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

3. Vụ Chính sách dân tộc, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu:

(1) Công tác đề xuất, xây dựng các chính sách dân tộc về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN.

(2) Các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội.

(3) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

(4) Phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng đồng bào DTTS&MN, các cơ quan liên quan trong việc tăng cường hợp tác, liên kết phát triển kinh tế - xã hội khu vực thông qua các chương trình, dự án, đặc biệt là tổ chức triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

(5) Kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, giải ngân các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, đảm bảo đạt các mục tiêu về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN mà Quốc hội, Chính phủ đề ra.

4. Các Vụ: Tổng hợp, Địa phương I, Địa phương II, Địa phương III

Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng đồng bào DTTS&MN và các cơ quan liên quan trong công tác nắm tình hình đời sng của Nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN, kịp thời tham mưu, đề xuất hỗ trợ những hộ nghèo, khó khăn trong những tháng giáp hạt; gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, môi trường ... để ổn định đời sống, không để xảy ra tình trạng thiếu đói. Tham mưu các giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mc thực hiện chính sách dân tộc tại vùng đồng bào DTTS&MN; cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, tình hình thực hiện chính sách dân tộc

5. Vụ Tổ chức cán bộ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp tạo việc làm, đào tạo và đào tạo lại cho đồng bào vùng DTTS&MN để đồng bào yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và gắn bó với quê hương. Phối hợp với địa phương rà soát, xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy nghề, tạo việc làm ổn định, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS&MN.

6. Vụ Pháp chế

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, nhất là công tác xây dựng pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số.

7. Thanh tra Ủy ban

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu:

(1) Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tăng cường thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các Vụ, đơn vị. Làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành theo thẩm quyền, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở các Bộ, ngành, địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khắc phục những bất hợp lý, yếu kém trong quản lý nhà nước và đy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc. Chú trọng thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề liên quan đến đời sống, lợi ích hợp pháp của đồng bào DTTS.

(2) Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi tham nhũng, bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất, giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh.

8. Các Vụ: Tuyên truyền, Hợp tác quốc tế; Trung tâm thông tin, Báo Dân tộc và phát triển, Tạp chí Dân tộc

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu:

(1) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật; thu hút các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài) góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

(2) Tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban Dân tộc và các ban, bộ, ngành trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc cho đồng bào vùng DTTS&MN, giúp thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của UBDT và các cơ quan, đơn vị liên quan.

(3) Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành liên quan, các nhà tài trợ và các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong công tác huy động vốn ODA, vốn vay ưu đãi và các nguồn vốn hp pháp khác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác theo chức năng, nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch thực hiện trên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu công tác đề ra, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp, định kỳ hàng năm (trước ngày 01 tháng 12) gửi báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; tăng cường phối hợp giữa các Vụ, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện những nhiệm vụ có liên quan.

2. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính kiểm tra, theo dõi kết quả thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP theo quy định.

3. Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch này, làm tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các Vụ, đơn vị./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi