Quyết định 279/QĐ-BXD 2023 Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 279/QĐ-BXD

Quyết định 279/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:279/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành:24/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của kinh tế tập thể

Ngày 24/3/2023, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định 279/QĐ-BXD về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Theo đó, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra như sau: Công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cụ thể, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhận thức đúng, đầy đủ về phát triển kinh tế tập thể là yêu cầu và xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngoài ra, cần rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ về phát triển kienh tế tập thể, hợp tác xã và pháp luật có liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 279/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 279/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
__________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng;
- Lưu VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09/NQ-CP NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2022, HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-BXD ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
____________

 

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan về ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết nêu trên.

2. Đảm bảo thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới trong các lĩnh vực hoạt động của ngành Xây dựng.

3. Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Xây dựng; tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhận thức đúng, đầy đủ về phát triển kinh tế tập thể là yêu cầu và xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

- Các đơn vị trong Bộ chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động đối với các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên, liên tục.

2. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và pháp luật có liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng để kịp thời góp ý, phối hợp, đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ chuyên ngành nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo chủ trương nêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

- Tăng cường phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các địa phương, các tổ hợp tác, hợp tác xã để tìm hiểu, nắm bắt nhằm thể chế hóa, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh của các hợp tác xã trong ngành Xây dựng.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc lĩnh vực Xây dựng.

- Đơn vị chủ trì: Các Cục, Vụ theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên, liên tục.

3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Phối hợp, triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ quản lý về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Cử cán bộ có năng lực tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên, liên tục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Bộ Xây dựng

1.1. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình hành động trong các lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách; chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động.

1.2. Kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị; trường hợp cần giải quyết các vấn đề khó hoặc có liên quan đến lĩnh vực do Thứ trưởng khác phụ trách thì chủ động trao đổi, giải quyết hoặc báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

2.1. Thủ trưởng các đơn vị chủ trì và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, tiến độ quy định.

2.2. Thủ trưởng các đơn vị chủ trì phải chủ động tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao; chủ động đề xuất các giải pháp để triển khai hiệu quả; hàng năm báo cáo Bộ trưởng (thông qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) kết quả thực hiện.

2.3. Các đơn vị phối hợp có trách nhiệm tham gia với đơn vị chủ trì trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2.4. Vụ Kế hoạch - Tài chính theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này. Định kỳ trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, làm đầu mối tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi