Quyết định 2422/QĐ-BHXH 2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2422/QĐ-BHXH

Quyết định 2422/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2422/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành:25/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH qua thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 25/12/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra Quyết định 2422/QĐ-BHXH về việc ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Theo đó, các nhiệm vụ cụ thể gồm: Thống kê, phân loại nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 01 tháng trở lên và nợ từ 03 tháng trở lên theo từng năm đối với Hợp tác xã đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm cho người lao động; Thống kê, phân loại nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Hợp tác xã đang tạm dừng sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý người hưởng.

Ngoài ra, đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; đề xuất các giải pháp trong nâng cao hiệu quả quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý người hưởng, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2422/QĐ-BHXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

Số: 2422/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 134/NQ-CP NGÀY 25/9/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

____________________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Kết luận số 70-KL/TW ngày 9 tháng 03 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/03/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thủ trưởng các đơn vị: Ban Quản lý Thu - Sổ thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Vụ kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng, Trung tâm Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Phó TGĐ;
- Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, KHĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 134/NQ-CP NGÀY 25/09/2020 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2422/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ; Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện kết luận số 70-KL/TW ngày 09/03/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập th.

2. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động làm việc trong Hợp tác xã, đảm bảo người lao động làm việc trong Hợp tác xã được tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 134/NQ-CP, BHXH Việt Nam cụ thể hóa và tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể:

1. Tổ chức rà soát việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động làm việc trong Hợp tác xã theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và quy định của pháp luật có liên quan:

- Rà soát, thống kê việc thực hiện đăng ký tham gia, đóng BHXH, BHYT, BHTN; cấp, xác nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từng thời kỳ đối với người lao động làm việc trong Hp tác xã.

- Rà soát việc cấp sổ BHXH, xác nhận thời gian đóng BHXH đối với Chủ nhiệm Hp tác xã có quy mô toàn xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.

- Căn cứ vào kết quả rà soát, thống kê để đánh giá và đề xuất phương án xử lý.

2. Tổng hợp đề xuất phương án xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN của Hợp tác xã:

- Thống kê, phân loại nợ BHXH, BHYT, BHTN theo từng năm đối với Hợp tác xã đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: Nợ 01 tháng trở lên và nợ từ 03 tháng trở lên.

- Thống kê nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với Hợp tác xã đang tạm dừng sản xuất kinh doanh.

- Thống kê nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với Hợp tác xã đã giải thể, phá sản (xác định rõ số tiền nợ của từng người lao động và thời gian nợ).

- Căn cứ vào kết quả thống kê, phân loại nợ để đánh giá và đề xuất phương án xử lý.

3. Giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động làm việc trong Hợp tác xã theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực chi trả chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng; hướng dẫn, khuyến khích Hợp tác xã thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH, BHYT bằng giao dịch điện tử.

5. Đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; đề xuất các giải pháp trong nâng cao hiệu quả quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXH.

6. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của Ngành về công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

7. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động tại Hợp tác xã và công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN của các tổ chức làm đại diện chi trả. Đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện các quy định về công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 đến các nhóm đối tượng là người lao động làm việc trong Hợp tác xã, tổ hợp tác,... qua đó nâng cao nhận thức và sự chủ động của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là xã viên Hợp tác xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động này, căn cứ nhiệm vụ đã được phân công, Thủ trưởng các đơn vị: Ban Quản lý Thu - Sổ thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Truyền thông và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện và cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan của Chương trình hành động tại Phụ lục đính kèm

2. Định kỳ hàng năm (trước ngày 10 tháng 12) các đơn vị có tên trên thực hiện đánh giá kết quả tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ngành, xây dựng báo cáo gửi về BHXH Việt Nam - Vụ Kế hoạch và Đầu tư ([email protected]) để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Văn phòng BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình hành động. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn./.

 

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Kèm theo Chương trình hành động tại Quyết định số 2422/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Tổ chức rà soát việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động làm việc trong Hợp tác xã theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và quy định của pháp luật có liên quan

Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ

Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm CNTT và BHXH các tỉnh, thành phố

2

Tổng hợp đề xuất phương án xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN của Hp tác xã

Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ

Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm CNTT và BHXH các tỉnh, thành phố

3

Giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động làm việc trong Hợp tác xã theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT

BHXH các tỉnh, thành phố

4

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực chi trả chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng; hướng dẫn, khuyến khích Hợp tác xã thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH, BHYT bằng giao dịch điện tử.

Vụ Pháp chế, Trung tâm CNTT, Vụ Tài chính - Kế toán,

BHXH các tỉnh, thành phố

5

Đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; đề xuất các giải pháp trong nâng cao hiệu quả quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXH.

Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Pháp chế, Trung tâm CNTT

BHXH các tỉnh, thành phố

6

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của Ngành về công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Pháp chế, Trung tâm CNTT

BHXH các tỉnh, thành phố

7

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động tại Hợp tác xã và công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN của các tổ chức làm đại diện chi trả. Đồng thời xlý nghiêm các vi phạm trong thực hiện các quy định về công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

Ban Quản lý Thu - Sổ thẻ, Vụ Tài chính - Kế toán, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban thực hiện chính sách BHYT và BHXH các tỉnh, thành phố

8

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phbiến những điểm mới của chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 đến các nhóm đối tượng là người lao động làm việc trong Hợp tác xã, tổ hp tác,... qua đó nâng cao nhận thức và sự chủ động của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là xã viên Hợp tác xã.

Trung tâm Truyền thông

BHXH các tỉnh, thành phố

9

Tổng hợp và xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP của Chính phủ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị có liên quan; BHXH các tỉnh, thành phố

10

Theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình hành động

Văn phòng

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Quyết định 2215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi