Quyết định 228/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------
Số: 228/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC
 TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Vụ PC.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son
 
 
KẾ HOẠCH
CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP
 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 228 /QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 03 năm 2014
 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến sâu rộng tinh thần, ý nghĩa và nội dung Hiến pháp đến cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông;
b) Chỉ đạo, định hướng tốt công tác tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh;
c) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp đối với các nhiệm vụ được giao theo trong Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
d) Nghiên cứu và thể chế hóa kịp thời các nội dung của Hiến pháp vào 02 dự án Luật An toàn thông tin số và Luật Báo chí (sửa đổi) và bảo đảm trình đúng tiến độ.
đ) Tập trung rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho phù hợp với Hiến pháp.
2. Yêu cầu
a) Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp phải bám sát, quán triệt theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết số 64/2013/QH13, Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong ngành thông tin và truyền thông phải bám sát kế hoạch của Bộ đã phê duyệt.
b) Triển khai có hiệu quả công tác tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nêu tại Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; điểm a khoản 6 mục II Quyết định số 96/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp với các đơn vị khác thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành có liên quan, không để xảy ra những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Tổ chức giới thiệu, tập huấn, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp
a) Tổ chức các hội nghị giới thiệu, phổ biến và tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Hiến pháp:
- Nội dung hoạt động: Tổ chức các hội nghị giới thiệu, phổ biến và tập huấn chuyên sâu theo các nhóm nội dung và đối tượng sau:
+ Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông;
+ Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho các đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác quản lý, xây dựng chính sách, pháp luật thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;
+ Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần, ý nghĩa của Hiến pháp cho các đối tượng nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản, truyền thông và chỉ đạo cơ quan báo chí, xuất bản, phương tiện thông tin đại chúng trong việc tổ chức đăng tải, phát sóng, đưa tin về nội dung của Hiến pháp.
- Phân công thực hiện:
+ Vụ Pháp chế chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành theo đúng chức năng, chuẩn bị tài liệu phổ biến, tập huấn chuyên sâu; mời báo cáo viên giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp.
+ Cục Báo chí, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phối hợp trong công tác tổ chức hội nghị cho đối tượng là phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản, truyền thông.
- Hình thức tổ chức: Các hội nghị được tổ chức triệu tập đại biểu tham dự tập trung tại 2 miền: miền Bắc, miền Nam.
- Thời gian thực hiện: Giữa tháng 3/2014 đến tháng 6/2014.
b) Theo dõi, chỉ đạo công tác tuyên truyền Hiến pháp trên báo chí và phương tiện truyền thông:
- Nội dung hoạt động:
+ Theo dõi, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời công tác đưa tin về nội dung của Hiến pháp của báo chí và phương tiện thông tin đại chúng.
+ Chỉ đạo kịp thời trong công tác giao ban báo chí.
+ Nghiên cứu đề xuất phát động các cuộc thi trao giải cho các tác phẩm báo chí viết có chất lượng tuyên truyền về nội dung Hiến pháp.
- Phân công thực hiện:
+ Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thực hiện và báo cáo để Bộ có chỉ đạo kịp thời.
- Thời gian thực hiện: Trọng tâm trong năm 2014 và tiếp tục duy trì hợp lý, hiệu quả trong các năm tiếp theo.
c) Công tác phổ biến, giới thiệu Hiến pháp phục vụ công tác thông tin đối ngoại:
- Nội dung hoạt động:
+ Tổ chức phổ biến, tập huấn cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, các cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại về các nội dung của Hiến pháp.
+ Chỉ đạo, đặt hàng đối với các kênh truyền hình đối ngoại có các chương trình thích hợp phổ biến, tuyên truyền về Hiến pháp
- Phân công thực hiện:
Cục Thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Năm 2014 đến năm 2016.
d) Công tác đưa tin về Hiến pháp của các cơ quan báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông:
- Nội dung hoạt động:
+ Đăng tải toàn văn Hiến pháp và tài liệu về Hiến pháp.
+ Mở các chuyên mục để đăng tải, phát sóng, đưa tin về nội dung Hiến pháp.
- Phân công thực hiện:
+ Trung tâm Thông tin có trách nhiệm đăng tải toàn văn Hiến pháp và tài liệu về Hiến pháp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
+ Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Báo Bưu điện Việt Nam, Báo điện tử Vietnamnet tổ chức mở chuyên mục, đưa tin phổ biến, giới thiệu về Hiến pháp.
- Thời gian thực hiện: Trọng tâm trong năm 2014 và duy trì hợp lý và hiệu quả trong các năm tiếp theo.
đ) Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”:
- Nội dung hoạt động:
Vận động các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành thông tin và truyền thông tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
- Phân công thực hiện:
Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị thuộc Bộ tổ chức phát động về cuộc thi trong toàn ngành.
2. Rà soát hệ thống pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho phù hợp với Hiến pháp
- Nội dung hoạt động:
Tập trung rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc đẩy nhanh tiến độ ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho phù hợp với Hiến pháp.
- Phân công thực hiện:
+ Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục, xây dựng dự thảo Luật An toàn thông tin, Luật báo chí sửa đổi và dự kiến các văn bản quy định chi tiết cần ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung đảm bảo tính thống nhất; chủ trì rà soát sự phù hợp của các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong đó tập trung vào các văn bản có liên quan về quyền con người, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và các quyền cơ bản khác để tham mưu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền.
+ Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Luật An toàn thông tin tập trung tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo luật báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ, Quốc hội theo đúng lộ trình đề ra.
+ Cục Báo chí chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương dự thảo kế hoạch, đề xuất thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ giúp việc xây dựng Luật báo chí sửa đổi; tập trung nghiên cứu xây dựng dự thảo đảm bảo chất lượng trình Chính phủ, Quốc hội theo đúng trình tự quy định.
- Thời gian thực hiện:
+ Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông hoàn thành trong tháng 6/2014.
+ Dự thảo Luật An toàn thông tin: Hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 8 kỳ họp thứ XIII, thông qua tại thứ 9 kỳ họp thứ XIII.
+ Dự thảo Luật báo chí sửa đổi: Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ giúp việc trong tháng 02/2014; hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 10 kỳ họp thứ XIII.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo các nội dung đã được phân công theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Vụ Pháp chế có trách nhiệm làm đầu mối giúp Bộ trưởng tổ chức và theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.
2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, xuất bản và thông tin đại chúng của địa phương trong việc tổ chức đăng tải, phát sóng, đưa tin về nội dung của Hiến pháp và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch này khi được yêu cầu.
3. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này bám sát theo quy định tại phần IV Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
4. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp trình Bộ trưởng ký duyệt, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội./.
 

thuộc tính Quyết định 228/QĐ-BTTTT

Quyết định 228/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:228/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành:10/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tổ chức thi hành Hiến pháp của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày 10/03/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 228/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nội dung của Kế hoạch này tập trung vào việc tổ chức giới thiệu, tập huấn, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp thông qua các hoạt động như: Tổ chức các hội nghị giới thiệu, phổ biến và tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Hiến pháp; theo dõi, chỉ đạo công tác tuyên truyền Hiến pháp trên báo chí và phương tiện truyền thông; công tác phổ biến, giới thiệu Hiến pháp phục vụ công tác thông tin đối ngoại; công tác đưa tin về Hiến pháp của các cơ quan báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; hướng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Đồng thời, tiến hành rà soát hệ thống pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho phù hợp với Hiến pháp. Cụ thể: Tập trung rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc đẩy nhanh tiến độ ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho phù hợp với Hiến pháp.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 228/QĐ-BTTTT tại đây

tải Quyết định 228/QĐ-BTTTT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi