Quyết định 191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án Tăng cường kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ không hoàn lại

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 191/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN "TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG PHÒNG, CHỐNG HIV PHÍA NAM" DO CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HOA KỲ (USAID) VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI
-----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 810/BKHĐT-KTĐN ngày 02 tháng 02 năm 2017,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam" do USAID viện trợ không hoàn lại, như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên Dự án và Nhà tài trợ:
- Tên Dự án: Tăng cường kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam.
- Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
2. Tên và địa chỉ của cơ quan chủ quản và đơn vị chủ dự án:
a) Cơ quan chủ quản:
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
- Địa chỉ: 53 Nguyễn Du, Hà Nội.
b) Đơn vị chủ Dự án:
- Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE).
- Địa chỉ: nhà số 140, đường số 7, khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của Dự án:
a) Mục tiêu:
- Mục tiêu tổng quát: tăng cường các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng để hỗ trợ đáp ứng quốc gia phòng, chống HIV/AIDS một cách bền vững.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Cung cấp dịch vụ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng cho nam quan hệ tình dục đồng giới (nam QHTDĐG) và người sống chung với HIV (NCH) tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện các mục tiêu “90-90-90”.
+ Tăng cường nhân lực và năng lực tổ chức cho các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) đang cung cấp các dịch vụ HIV/AIDS tại Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Tăng cường năng lực vận động chính sách cho các CBO đang hoạt động trong lĩnh vực HIV/AIDS.
b) Kết quả chủ yếu của Dự án:
- Để góp phần thực hiện mục tiêu “90-90-90”, trong 5 năm, Dự án sẽ tiếp cận khoảng 48.299 lượt nam QHTDĐG tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các CBO. Khoảng 43.469 người (90%) sẽ được chuyển gửi đến các cơ sở xét nghiệm HIV khẳng định. Trong số này, khoảng 2.608 người sẽ được phát hiện HIV dương tính (tức tỷ lệ dương tính là 6%). Có khoảng 2.346 người có HIV dương tính này (tức 90% số dương tính) sẽ được Dự án hỗ trợ kết nối vào các cơ sở điều trị ARV.
- Bên cạnh đó, Dự án dự kiến sẽ tìm được khoảng 3.633 NCH từ các nguồn cơ sở khác hoặc đang sống trong cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh để chuyển gửi vào cơ sở điều trị. Như vậy, có tổng cộng khoảng 6.241 NCH sẽ được chăm sóc và hỗ trợ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng.
- Khoảng 38.337 phụ nữ mại dâm (PNMD) và người tiêm chích ma túy (TCMT) tại Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng lợi gián tiếp thông qua các CBO làm với người PNMD và TCMT được Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống (LIFE) tập huấn nâng cao năng lực kỹ thuật và phát triển, củng cố tổ chức. Những CBO này đang hoạt động dưới dự án Quỹ Toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS-VUSTA và sau khi được nâng cao năng lực từ Dự án này, sẽ tìm ra tỷ lệ dương tính cao hơn (khoảng 6%) so với tỷ lệ thường đạt được là 5%.
- Từ 5 đến 6 CBO dẫn đầu được lựa chọn để nâng cao năng lực về các mặt: có tư cách pháp nhân, có quy trình chuẩn hóa trong quản lý tài chính và hành chính, tuyển dụng và quản lý nhân sự, mua sắm tài sản, có hệ thống quản lý tài chính trên phần mềm máy tính để có thể quản lý hiệu quả, chính xác, minh bạch các nguồn tài trợ từ LIFE cũng như đáp ứng được các yêu cầu quản lý và báo cáo tài chính của Nhà nước, của LIFE và của nhà tài trợ, có kỹ năng và hệ thống theo dõi giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động để có thể ra các quyết định/chiến lược kịp thời; có khả năng phân tích và sử dụng số liệu trong khi ra quyết định liên quan đến chương trình/chiến lược/nhân sự.
- Liên kết các nhóm CBO bao gồm một CBO dẫn đầu và 2 đến 3 CBO thành viên được thành lập, để xây dựng và củng cố một hệ thống cộng đồng LIFE - CBO dẫn đầu - CBO thành viên - Cộng đồng nhóm đích để đạt được các mục tiêu của Dự án và mục tiêu phát triển tổ chức.
- Mạng lưới phối hợp giữa đội ngũ thực hiện Dự án với các cơ quan, tổ chức đối tác chủ chốt trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS ở cấp tỉnh và cấp quốc gia được củng cố chặt chẽ.
4. Thời gian và địa điểm thực hiện Dự án:
- Thời gian thực hiện: 5 năm, sau khi Dự án được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và VUSTA phê duyệt Văn kiện Dự án.
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
5. Vốn ODA và vốn đối ứng:
- Vốn ODA không hoàn lại của USAID: 2.100.000 USD (tương đương khoảng 46.200.000.000 đồng Việt Nam).
- Vốn đối ứng trong nước: không có.
6. Cơ chế tài chính trong nước đối với Dự án:
- Áp dụng cơ chế Nhà nước cấp phát 100% đối với phần vốn viện trợ nước ngoài trị giá 2.100.000 USD.
- Việc quản lý tài chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.
7. Các hoạt động thực hiện trước:
- Tuyển nhân sự cho Dự án.
- Xác định các CBO có thể tham gia Dự án và nhu cầu nâng cao năng lực của họ.
- Lập kế hoạch triển khai Dự án năm đầu tiên.
- Mua sắm trang thiết bị.
- Không gián đoạn việc chuyển gửi nhóm nam QHTDĐG có hành vi nguy cơ cao đến xét nghiệm HIV và chuyển gửi ca HIV dương tính đến phòng khám ngoại trú. Hoạt động này mang tính nhân đạo và hưởng ứng kêu gọi của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS trong bối cảnh khó khăn về ngân sách chung cùng nỗ lực giúp Thành phố, một trong năm địa phương trên cả nước được chọn thực hiện mục tiêu 90-90-90 vào cuối năm 2017.
Điều 2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA): tiếp thu ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, hoàn thiện và phê duyệt Văn kiện dự án; tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hiệu quả nguồn viện trợ không hoàn lại của USAID./.
 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Y tế;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3) HQ.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

Thuộc tính văn bản
Quyết định 191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam" do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ không hoàn lại
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 191/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 13/02/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!