Quyết định 178/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2013 - 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 178/QĐ-UBDT

Quyết định 178/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2013 - 2015
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:178/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Giàng Seo Phử
Ngày ban hành:15/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
--------
----------

Số: 178/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
----------

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN ỦY BAN DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

------------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

Căn cứ Luật Thanh niên năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định s 177/QĐ-UBDT ngày 15/4/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên y ban Dân tộc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên y ban Dân tộc giai đoạn 2013 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điu 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc y ban Dân tộc có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc;
- Các tổ chức, đơn vị trực thuộc Ủy ban;
- Văn phòng Đảng ủy;

- Lưu:
VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIN

 THANH NIÊN ỦY BAN DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-UBDT ngày 15/4/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

 

Ngày 25 tháng 12 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Đtriển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, ngày 15 tháng 4 năm 2012, Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc đã có Quyết định 177/QĐ-UBDT ban hành Chương trình Phát triển thanh niên y ban Dân tộc giai đoạn 2013-2020. Đtriển khai Chương trình nêu trên, y ban Dân tộc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên y ban Dân tộc giai đoạn 2013-2015.

 

I. MC TIÊU, CHỈ TIÊU:

1. Mục tiêu:

Tập trung xây dựng và hoàn thiện thchế, chính sách về công tác thanh niên. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chính sách về phát triển thanh niên của Chính phủ và của y ban Dân tộc. Bố trí các nguồn lực cần thiết, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội n công chức, viên chức làm công tác thanh niên. Triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về thanh niên đi vào n định, nề nếp và đúng quy định của pháp luật.

2. Chỉ tiêu:

a) Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên:

- Tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc trong công tác tham mưu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên theo sự phân công của Chính ph.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tạo điều kiện để Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh y ban Dân tộc phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong các hoạt động của thanh niên.

- Xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra thực hiện Chương trình phát triển thanh niên; thu thập số liệu, sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2013-2020 của Ủy ban Dân tộc.

b) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với thanh niên và công tác thanh niên; từng bước kiện toàn tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên:

- Hàng năm, 100% công chức, viên chức thanh niên của Ủy ban Dân tộc được phbiến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên.

- Hàng năm, 80% công chức, viên chức giúp thtrưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc theo dõi công tác thanh niên được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên của Ủy ban Dân tộc, đảm bảo đáp ứng kịp thời, đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ quản nhà nước về công tác thanh niên của Ủy ban Dân tộc.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tm với nhiệm vụ được giao.

c) Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức thanh niên:

- Hàng năm, có 80-85% công chức, viên chức thanh niên được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

- Trong công tác quy hoạch cán bộ chuyên môn, mỗi lĩnh vực quản lý nhà nước mà Ủy ban Dân tộc được phân công có ít nht 01-02 công chức, viên chức thanh niên có năng lực được lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để phát triển thành các chuyên gia của Ủy ban Dân tộc sau này.

- Trong công tác quy hoạch cán bộ có ít nhất 30-35% công chức, viên chức thanh niên tại các đơn vị được xem xét, đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Phấn đấu 80-85% công chức, viên chức thanh niên trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ của chức danh được quy hoạch.

- Hàng năm, có 20-25% công chức, viên chức thanh niên trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, biệt phái, cđi học tập để rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, khả năng bao quát công việc và kinh nghiệm thực tiễn.

II. NỘI DUNG PHÂN CÔNG VÀ THỜI GIAN THC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, thủ trưởng các đơn vị và đội ngũ công chức, viên chức trong Ngành về thanh niên và công tác phát triển thanh niên.

a) Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X vtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Luật Thanh niên năm 2005, Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình Phát triển thanh niên của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2013 - 2020 đến các cấp lãnh đạo để nâng cao trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, nhận thức đầy đủ, sâu sắc và triển khai một cách hiệu quả, đồng bộ, thống nhất các văn bản nói trên.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Quý III Năm 2013.

b) Quán triệt các nội dung nêu trên tới toàn thể công chức, viên chức của Ủy ban Dân tộc đ nâng cao nhận thức về công tác thanh niên, vị trí, vai trò của thanh niên trong thời kỳ mới, yêu cu, nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Quý IV Năm 2013.

2. Đy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống của Ngành, lý tưởng, đạo đức và lối sống cho công chức, viên chức thanh niên của Ủy ban Dân tộc.

a) Đẩy mạnh thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đảm bảo có chiu sâu, thiết thực, hiệu quả. Giáo dục lịch sử và truyền thng dân tộc, niềm thào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho công chức, viên chức thanh niên. Giáo dục truyn thống của ngành, tạo nim tin, sự tâm huyết và khuyến khích tinh thần trách nhiệm, tận tụy, cống hiến của công chức, viên chức thanh niên đối với Ủy ban Dân tộc.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Ủy ban chtrì, phối hợp với Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Tổ chức các buổi nói chuyện để nâng cao hiểu biết, nhận thức của công chức, viên chức thanh niên v tình hình đất nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng, thanh niên đchống phá đất nước.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Khuyến khích các đơn vị báo chí, xuất bản của Ủy ban Dân tộc và các báo Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc quản lý xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền về Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình Phát triển thanh niên của Ủy ban Dân tộc và thanh niên các dân tộc thiểu số.

- Đơn vị thực hiện: Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, Trung tâm Thông tin...

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.

Tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc trong công tác tham mưu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên của Ủy ban Dân tộc, theo sự phân công của Chính phủ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

a) Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2013 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý II Năm 2013.

b) Phối hợp với các địa phương và các tổ chức liên quan trong việc xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên ngành công tác dân tộc tại các địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013, 2014, 2015.

c) Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện Chương trình phát triển thanh niên; thu thập số liệu, sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2013-2020 của Ủy ban Dân tộc.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013, 2014, 2015.

4. Đy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức thanh niên của Ủy ban Dân tộc.

a) Chú trọng công tác quy hoạch đối với công chức, viên chức thanh niên, có trình độ, năng lực vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của các đơn vị, bảo đảm sự kế thừa giữa các thế hệ cán bộ; ưu tiên bnhiệm giữ các vị trí lãnh đạo đối với những cán bộ, công chức, viên chức thanh niên.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phi hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Xây dựng và quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức thanh niên, phấn đu mi lĩnh vực quản lý nhà nước mà Ủy ban Dân tộc được phân công có ít nht 01-02 công chức, viên chức thanh niên có năng lực được lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để phát triển thành các chuyên gia của Ủy ban sau này.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Xây dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyn, biệt phái, thực tập đối với công chức, viên chức thanh niên của Ủy ban Dân tộc, đặc biệt là đối với công chức, viên chức trong danh sách quy hoạch để tạo cơ hội cho thanh niên rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn và khả năng bao quát công việc, từ đó bố trí, sắp xếp vào các vị trí công tác theo quy hoạch.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tchức cán bộ chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban Dân tộc và các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Xây dựng hệ thống vị trí việc làm, rà soát và thực hiện phân công, bố trí công chức, viên chức thanh niên phù hợp với ngành nghề, chuyên ngành đào tạo, phù hợp với sở trường, năng lực, điều kiện, hoàn cảnh để phát huy tiềm năng của thanh niên đồng thời động viên, khuyến khích công chức, viên chức thanh niên yên tâm công tác, gắn bó với ngành công tác dân tộc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

e) Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho công chức, viên chức thanh niên của Ủy ban Dân tộc.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Trường Cán bộ Dân tộc và các cơ sở đào tạo và các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

g) Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ của đất nước

- Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-UBDT ngày 15/4/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc).

- Tiếp tục xây dựng Trường Cán bộ Dân tộc và Học viện Dân tộc (khi được Chính phủ phê duyệt và đi vào triển khai hoạt động) thuộc Ủy ban Dân tộc góp phn bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao trình độ nguồn nhân lực theo yêu cầu của xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phi hợp Trường Cán bộ Dân tộc và các sở đào tạo và các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Đẩy mạnh hoạt động đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và công chức, viên chức thanh niên; tạo điều kiện để công chức, viên chức thanh niên tham gia các hoạt động xã hội.

a) Định kỳ vào Tháng Thanh niên hàng năm, đại diện Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc gặp g, đối thoại với công chức, viên chức thanh niên của Ủy ban Dân tộc để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết nhng vn đđặt ra đối với công chức, viên chức thanh niên.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản H Chí Minh cơ quan Ủy ban Dân tộc, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Hoàn thiện cơ chế để các tổ chức của Đoàn Thanh niên các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao kỹ năng sống và làm việc; tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Ủy ban Dân tộc phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Kiện toàn tổ chức bộ máy và đi ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên ti Ủy ban Dân tộc

a) Giao Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên của Ủy ban Dân tộc.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013.

b) Bố trí 01-02 công chức tại Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi việc xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên thuộc chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013.

d) Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ủy ban Dân tộc và các Chi đoàn trực thuộc kiện toàn các tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác Đoàn.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Đảm bảo kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước để triển khai thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Chương trình Phát triển thanh niên của Ủy ban Dân tộc và Kế hoạch này.

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị đảm bảo kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước đđảm bảo triển khai thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của được xác định tại Chương trình Phát triển thanh niên của y ban Dân tộc và Kế hoạch này.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Đổi mới công tác đánh giá công chức, viên chc; lồng ghép chỉ tiêu về phát triển thanh niên vào tiêu chí đánh giá kết quả công tác của các đơn vị.

a) Tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng theo hướng thực chất, tôn vinh và động viên kịp thi đối với người có thành tích xuất sắc trong công tác; tổ chức các phong trào thi đua trong đội ngũ công chức, viên chức thanh niên để khuyến khích, cvũ công chức, viên chức thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, yêu ngành, yêu nghề, xung kích, sáng tạo, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Dân tộc và ngành công tác dân tộc.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ và Đoàn Thanh niên Cộng sn Hồ Chí Minh cơ quan Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Xây dựng, bổ sung kết quả thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên vào tiêu chí đánh giá thi đua - khen thưởng của các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013.

9. Thực hiện chế độ báo cáo, định kỳ kết, tổng kết, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên ti các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

a) Bổ sung nội dung báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thanh niên vào báo cáo công tác 6 tháng và hàng năm của các đơn vị.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Định khàng năm thực hiện kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên các đơn vị.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Thanh tra, kiểm tra thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý, vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên và công tác thanh niên.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ:

a) Là đầu mối giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch Phát triển thanh niên của Ủy ban Dân tộc.

b) Triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch Phát triển thanh niên Ủy ban Dân tộc đã được phê duyệt.

c) Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tình hình, kết quả thực hiện và khen thưởng, kỷ luật những tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai Kế hoạch Phát triển thanh niên của Ủy ban Dân tộc.

2. Các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc:

a) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch Phát triển thanh niên Ủy ban Dân tộc đã được phê duyệt.

b) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động và công tác thanh niên của đơn vị./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi