Quyết định 177/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2013 - 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
--------
--------

Số: 177/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
----------

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN

THANH NIÊN ỦY BAN DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2013 – 2020

------------------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

 

Căn cứ Luật Thanh niên năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Theo đnghị của Vụ trưng Vụ Tchức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển thanh niên Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2013 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;

- Lãnh đạo y ban;
- Các t
chức, đơn vị trực thuộc Ủy ban;
- Văn phòng Đảng ủy Ủy
ban;
- Lưu: VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN ỦY BAN DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
(Ban hành kèm theo
Quyết định 177/QĐ-UBDT ngày 15/4/2013 ca Bộ trưng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN

1. Quan điểm

1.1. Chương trình phát trin thanh niên là bộ phận quan trọng của Chiến lược phát triển ngành công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020, góp phần bồi dưỡng, phát huy nhân tvà nguồn lực con người, nhm mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực tr có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thi kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đt nước.

1.2. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, kết hp và phát huy vai trò ca gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Chương trình phát trin thanh niên.

1.3. Chương trình phát trin thanh niên là cơ sđể Ủy ban Dân tộc phối hợp cùng các cơ quan nhà nước có thm quyền ban hành cơ chế, chính sách nhằm chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển thanh niên.

1.4. Bo đm phát huy vai trò tích cực ca thanh niên trong việc tổ chức trin khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Ủy ban Dân tộc.

1.5. Tăng cường và mrộng hp tác quốc tế với thanh niên trong khu vực và thế giới.

1.6. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp để bo đảm thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2013 - 2020.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát:

y dựng đội ngũ thanh niên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, yêu ngành, có đạo đức cách mạng; ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm: có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sng và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.2. Mục tiêu cụ th:

- Giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân, có trách nhiệm với xã hội;

- ng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát trin kinh tế - xã hội của ngành công tác dân tộc;

- Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có cht lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển của Ngành;

- Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thn cho công chức, viên chức thanh niên, giúp đội ngũ công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với ngành công tác dân tộc;

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả qun lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc v thanh niên và công tác thanh niên. Đưa nhiệm vụ quản lý nhà nước v thanh niên đi vào chiều sâu, có hiệu quả và ý nghĩa thiết thực phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị của Ủy ban, ngành công tác dân tộc trong thời gian ti.

Giai đoạn 2013-2015:

Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác thanh niên. Tchức tuyên truyền, quán triệt các chính sách về phát trin thanh niên của Chính phủ và của Ủy ban Dân tộc. Btrí các nguồn lực cần thiết, kiện toàn tchức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên. Trin khai thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược Phát trin thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về thanh niên đi vào ổn định, nề nếp và đúng quy định của pháp luật.

Giai đon 2016-2020:

Tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao các chỉ tiêu phát trin thanh niên. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các ch tiêu đã đề ra giai đoạn 2013-2015, tiếp tục đ xut các giải pháp nâng cao cht lượng, đưa công tác thanh niên đi vào chiu sâu, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát trin thanh niên của Ủy ban Dân tộc đã đề ra.

3. Một số chtiêu chủ yếu:

3.1. Xây dựng và hoàn thiện th chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên:

- Tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc trong công tác tham mưu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đi với công chức, viên chức thanh niên theo sự phân công của Chính phủ;

- Hoàn thiện cơ chế tạo điều kiện để Đoàn viên Thanh niên Cộng sản H Chí Minh Ủy ban Dân tộc phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong các hoạt động của thanh niên;

- Xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra thực hiện Chương trình phát trin thanh niên; thu thập sliệu, sơ kết, đánh giá nh hình thực hiện Chiến lược Phát trin thanh niên giai đoạn 2013-2020 của Ủy ban Dân tộc.

3.2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đi vi thanh niên và công tác thanh niên; từng bước kiện toàn tchức và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên:

- Hàng năm, 100% công chức, viên chức thanh niên của Ủy ban Dân tộc được phổ biến, quán triệt chtrương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật ca Nhà nước về công tác thanh niên;

- Hàng năm, 80% công chức, viên chức giúp th trưng các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc theo dõi công tác thanh niên được tập huấn, bồi dưng về nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên;

- Kiện toàn tchức bộ máy, xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên ca Ủy ban Dân tộc, đảm bảo đáp ứng kịp thời, đầy đ yêu cu nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của Ủy ban Dân tộc:

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tm với nhiệm vụ được giao.

3.3. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưng, phát triển đội ngũ ng chức, viên chức thanh niên:

- Hàng năm, có 80-85% công chức, viên chức thanh niên được tham gia các khóa đào tạo, bi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, qun lý nhà nước, ngoại ng, tin học;

- Trong công tác quy hoạch cán bộ chuyên môn, mi lĩnh vực quản lý nhà nước mà y ban Dân tộc được phân công có ít nht 01-02 công chức, viên chức thanh niên có năng lực được lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu đ phát trin thành các chuyên gia ca Ủy ban Dân tộc sau này;

- Trong công tác quy hoạch cán bộ, có ít nhất 30-35% công chức, viên chức thanh niên tại các đơn vị được xem xét, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, qun lý;

Phấn đấu 80-85% công chức, viên chức thanh niên trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được đào tạo, bi dưỡng đáp ứng đtiêu chuẩn về trình độ của chức danh được quy hoạch;

- Hàng năm, có 20-25% công chức, viên chức thanh niên trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý được luân chuyn, biệt phái, cử đi học tập đrèn luyện, nâng cao năng lực công tác, khả năng bao quát công việc và kinh nghiệm thực tiễn.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đối vi thanh niên:

- Tạo sự chuyn biến mạnh mẽ về nhận thức tất c các cp lãnh đạo từ Ủy ban Dân tộc đến cơ sở và trong đội ncán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình phát trin thanh niên; vị trí, vai trò ca thanh niên trong xây dựng và bảo vệ T quc;

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kim tra của các cấp ủy Đng, chính quyn đi với công tác thanh niên và phát trin thanh niên. Lng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát trin thanh niên trong xây dựng và tchức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển ngành công tác dân tộc; kim tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về thanh niên;

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan qun lý nhà nưc với Đoàn thanh niên nhm thực hiện tốt chính sách và pháp luật đi với thanh niên. Định kỳ lãnh đạo Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm gặp gỡ đối thoại với thanh niên đnắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thanh niên;

- Phối hp với chính quyền địa phương, gia đình và các tổ chức xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đthanh niên ý thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình nhm thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân của thanh niên.

2. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đc và lối sống cho thanh niên:

- Tăng cường công tác giáo dục chnghĩa Mác - Lênin, tư tưng HChí Minh và tuyên truyền phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên ngành công tác dân tộc;

- Đy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thc công dân và trách nhiệm của thanh niên đi với bản thân, gia đình và xã hội; kết hp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, xây dựng nếp sống mới có văn hóa trong thanh niên;

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức và li sng, lịch sử và truyn thng dân tộc, nim tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho thanh niên;

- Nâng cao hiểu biết của thanh niên về tình hình đất nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng thanh niên đchống phá đt nước. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong giữ vững quc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Các quan thông tin, truyền thông ca Ủy ban Dân tộc mcác chuyên trang, chuyên mục và thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyn nhm bồi dưỡng tưởng và đạo đức cách mạng, kỹ năng sng cho thanh niên.

3. Xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao:

- Trường Cán bộ dân tộc, Học viện Dân tộc (nếu được thành lập và đi vào hoạt động) thuộc Ủy ban Dân tộc tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng bồi dưỡng năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; kỹ năng thực hành, khnăng lập thân, lập nghiệp của thanh niên;

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, đào tạo, btrí và trọng dụng tài năng trẻ trong ngành công tác dân tộc;

- Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện về học tập, lao động, giải trí, phát trin thẻ lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ ngành công tác dân tộc;

- Tạo bước đột phá vchất lượng đào tạo nghề trong lĩnh vực công tác dân tộc đ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kluật lao động cho thanh niên từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có cht lượng cao; ưu tiên dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, bộ đội xut ngũ, thanh niên dân tộc ít người, n thanh niên, thanh niên khuyết tật và thanh niên vùng đặc biệt khó khăn;

- Xây dựng cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi đ khuyến khích các thành phn kinh tế đu tư vào lĩnh vực xây dựng, tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho thanh niên hoạt động trong ngành công tác dân tộc;

- Ban hành chính sách phát hiện, tuyn chọn, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ cán bộ lãnh đạo, qun lý trẻ, tài năng theo nguyên tắc cạnh tranh công bng, công khai và minh bạch;

- Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thng thông tin thị trường lao động ngành công tác dân tộc, nâng cao năng lực hệ thống dịch vụ việc làm, tăng cường các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm phù hp.

4. Xây dựng môi trưng xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về gii và sức khỏe sinh sản cho thanh niên:

- Khuyến khích các cơ quan xuất bản, báo chí trong ngành sáng tác sản xuất và phbiến các tác phm, những công trình văn hóa nghệ thuật dân tộc thiu scó giá trị nhân văn cao để giáo dục, định hướng cho thanh niên;

- Phối hợp cùng các cơ quan chức năng tập trung giải quyết các vn đxã hội cp bách, tạo bước chuyn rõ rệt trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa biến chất, tham nhũng, vi phạm pháp luật, tạo lập môi trường xã hội lành mạnh, củng c nim tin cho thanh niên;

- Phối hp cùng các cơ quan chức năng tăng cường đầu tư đi mới hoạt động thchất và phong trào thdục ththao ở các cơ sở đào tạo nhằm tạo điều kiện cho thanh niên tích cực tham gia hoạt động thdục ththao, rèn luyện th cht;

- Phi hợp cùng các cơ quan chức năng nâng cao sức khe thchất và tinh thn, giáo dục sức khỏe sinh sản và giáo dục tin hôn nhân cho thanh niên. Tiếp tục thực hiện các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong thanh niên;

- Tạo điều kiện đĐoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Ủy ban Dân tộc làm nòng cốt động viên thanh niên xung kích tham gia phòng chng các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, lạm dụng rượu, bia, thuốc lá.

5. Đẩy mạnh hp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên:

- Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác đi ngoại ca Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát trin, đa phương hóa góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội;

- Phối hợp cùng các quan chức năng đy mạnh quan hệ hp tác vi các nước, các tchức quốc tế về quản lý nhà nước đi với công tác thanh niên, trao đi kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách đối với thanh niên. Tranh thủ ngun lực ca các tchức quốc tế cho phát trin thanh niên và công tác thanh niên.

6. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên:

- Khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội, thu hút các ngun vn từ nước ngoài cho phát trin thanh niên;

- Ưu tiên nguồn lực đđào tạo phát triển trí thức trẻ, tri thức trẻ là người dân tộc thiểu số, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao ở các lĩnh vực như khoa học, công nghệ đphục vụ cho ngành và cho vùng dân tộc thiu số và miền núi;

- Hiện đại hóa và tăng cường năng lực cho các sở đào tạo ca ngành bao gồm các cơ sTrường Cán bộ dân tộc; hoặc liên kết đào tạo đại học, cao đng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo ngh... đáp ứng nhu cu đào tạo cho thanh niên ngành công tác dân tộc;

- Khuyến khích các tchức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, bệnh viện phục vụ nhu cu chính đáng của thanh niên vùng dân tộc và min núi.

7. Phát huy vai trò của các đoàn thể và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát trin thanh niên:

- Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể tham gia thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng nhằm xây dựng các gương tập thể, cá nhân đin hình tiên tiến đgiáo dục và tự giáo dục rèn luyện thanh niên;

- Phi hợp với Công đoàn Ủy ban Dân tộc nhằm đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục thanh niên trong việc thực hiện quyn và nghĩa vụ của mình;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Là đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; theo dõi, hướng dn, đôn đc, kim tra việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên ca y ban Dân tộc sau khi được phê duyệt.

- Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tng kết, đánh giá và báo cáo Bộ trưng, Chủ nhiệm về tình hình, kết quả thực hiện chương trình phát trin thanh niên của y ban Dân tộc.

- Kiến nghị với Bộ trưởng, Chnhiệm việc phê bình, kiểm điểm, kỷ luật đi với nhng tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về công tác thanh niên; biu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xut sc trong trin khai Chương trình phát trin thanh niên y ban Dân tộc.

2. Các đơn vị thuc y ban Dân tc:

- Quán triệt nội dung chính sách, pháp luật về thanh niên, công tác thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên ca Ủy ban Dân tộc đến đội ncông chức, viên chức của đơn vị.

- Tchức trin khai các nhiệm vụ được giao theo Chương trình phát trin thanh niên y ban Dân tộc đã được phê duyệt.

- Btrí công chức, viên chức kiêm nhiệm làm đu mối tham mưu, giúp Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện công tác thanh niên trong đơn vị.

- Đnh kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên của đơn vị.

Trên đây là Chương trình phát trin thanh niên của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2013 - 2020.

 

thuộc tính Quyết định 177/QĐ-UBDT

Quyết định 177/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2013 - 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:177/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Giàng Seo Phử
Ngày ban hành:15/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi