Quyết định 1534/QĐ-LĐTBXH 2016 phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 1534/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 
QUYẾT ĐỊNH
TRÊN CƠ SỞ GIỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”
------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam;
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Vụ BĐG.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 
TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1534/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
 
 
1. Mục đích
Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại các cấp, các ngành và địa phương trong toàn quốc nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án) được phê duyệt tại Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Yêu cầu
Xác định được cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì và phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tính liên tục, liên kết giữa các nhiệm vụ, hoạt động thuộc Đề án.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) có trách nhiệm lồng ghép các nội dung về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các chương trình, đề án liên quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và thực hiện một số nội dung cụ thể sau:
1. Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách, pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở gii, phân biệt đối xử về gii và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở gii tới sự phát triển bền vững của xã hội.
a) Hoạt động 1:
Triển khai chiến dịch truyền thông trong “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” (từ 15/11 đến ngày 15/12) và hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (ngày 25/11); “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” (tháng 6).
- Cơ quan chủ trì:
+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn triển khai chiến dịch truyền thông trong “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” và hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái;
+ Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn lồng ghép nội dung về phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới trong chiến dịch truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”;
+ UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện tại địa phương.
- Cơ quan phối hợp:
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan.
- Thời gian thực hiện: hàng năm.
b) Hoạt động 2:
Thực hiện các hoạt động truyền thông thường xuyên về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
- Cơ quan chủ trì:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện ở Trung ương; UBND cấp tỉnh thực hiện ở địa phương.
- Cơ quan phối hợp:
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: hàng năm.
c) Hoạt động 3:
Xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
- Cơ quan chủ trì:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện ở Trung ương; UBND cấp tỉnh thực hiện ở địa phương.
- Cơ quan phối hợp:
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: hàng năm.
d) Hoạt động 4:
Tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa bạo lực trên môi trường mạng, ép phụ nữ kết hôn với người nước ngoài vì lý do kinh tế và phân biệt đối xử vì lý do giới tính.
- Cơ quan chủ trì:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện ở Trung ương; UBND cấp tỉnh thực hiện ở địa phương.
- Cơ quan phối hợp:
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: hàng năm.
2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan qun lý nhà nước về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở gii và triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới
a) Hoạt động 1:
Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước, người cung cấp dịch vụ và đội ngũ công tác viên tại cộng đồng về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
- Cơ quan chủ trì:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện ở Trung ương; UBND cấp tỉnh thực hiện ở địa phương.
- Cơ quan phối hợp:
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: hàng năm.
b) Hoạt động 2:
Triển khai cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
- Cơ quan chủ trì:
+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện xây dựng, ban hành tiêu chí cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;
+ UBND cấp tỉnh triển khai áp dụng thí điểm tại địa phương.
- Cơ quan phối hợp:
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức, địa phương có liên quan.
- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.
+ Tham vấn, khảo sát xây dựng tiêu chí: Năm 2016 - 2017;
+ Áp dụng thí điểm tiêu chí và triển khai cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại một số cơ sở trợ giúp xã hội được lựa chọn: Năm 2017 - 2019;
+ Ban hành tiêu chí áp dụng toàn quốc: 2020.
c) Hoạt động 3:
Triển khai mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng.
- Cơ quan chủ trì:
+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện xây dựng, ban hành tiêu chí mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng;
+ UBND cấp tỉnh triển khai áp dụng thí điểm tại địa phương.
- Cơ quan phối hợp:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức, địa phương có liên quan.
- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.
+ Tham vấn, khảo sát xây dựng tiêu chí: Năm 2016 - 2017;
+ Áp dụng thí điểm tiêu chí và triển khai mô hình: Năm 2017 - 2019;
+ Ban hành tiêu chí áp dụng toàn quốc: 2020.
d) Hoạt động 4:
Triển khai hoạt động kết nối dịch vụ, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân và can thiệp, xử lý phù hợp người gây bạo lực.
- Cơ quan chủ trì:
+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Công an thực hiện xây dựng, ban hành hướng dẫn về kết nối dịch vụ hỗ trợ nạn nhân thông qua hoạt động đường dây nóng và cơ chế phối hợp liên ngành trong giải quyết bạo lực;
+ UBND cấp tỉnh triển khai áp dụng thí điểm tại địa phương.
- Cơ quan phối hợp:
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.
+ Tham vấn, khảo sát xây dựng hướng dẫn: Năm 2016 - 2017;
+ Áp dụng thí điểm và triển khai cung cấp dịch vụ: Năm 2017 - 2019;
+ Ban hành hướng dẫn áp dụng toàn quốc: 2020.
đ) Hoạt động 5:
Hỗ trợ chăm sóc, tư vấn cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới tại cơ sở y tế.
- Cơ quan chủ trì:
+ Đề nghị Bộ Y tế chủ trì thực hiện xây dựng, ban hành hướng dẫn về chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở y tế;
+ UBND cấp tỉnh triển khai áp dụng thí điểm tại địa phương.
- Cơ quan phối hợp:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.
+ Tham vấn, khảo sát xây dựng hướng dẫn: Năm 2016 - 2017;
+ Áp dụng thí điểm và triển khai cung cấp dịch vụ: Năm 2017 - 2019;
+ Ban hành hướng dẫn áp dụng toàn quốc: 2020.
e) Hoạt động 6:
Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
- Cơ quan chủ trì:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện xây dựng, ban hành hướng dẫn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
- Cơ quan phối hợp:
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan; UBND cấp tỉnh; các doanh nghiệp; ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất.
- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.
+ Tham vấn, khảo sát xây dựng hướng dẫn: Năm 2016 - 2017;
+ Áp dụng thí điểm và triển khai: Năm 2017 - 2019;
+ Ban hành hướng dẫn áp dụng toàn quốc: 2020.
g) Hoạt động 7:
Thành phố an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái.
- Cơ quan chủ trì:
+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện xây dựng, ban hành hướng dẫn, tiêu chí về thành phố an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái;
+ UBND cấp tỉnh triển khai áp dụng thí điểm tại địa phương.
- Cơ quan phối hợp:
Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan.
- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.
+ Tham vấn, khảo sát xây dựng văn bản hướng dẫn: Năm 2016 - 2017;
+ Áp dụng thí điểm và triển khai: Năm 2017 - 2019;
+ Ban hành hướng dẫn, tiêu chí áp dụng toàn quốc: 2020.
h) Hoạt động 8:
Trường học an toàn, không bạo lực.
- Cơ quan chủ trì:
+ Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện xây dựng, ban hành hướng dẫn, tiêu chí về trường học an toàn, không bạo lực;
+ UBND cấp tỉnh triển khai áp dụng thí điểm tại địa phương.
- Cơ quan phối hợp:
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.
+ Tham vấn, khảo sát xây dựng văn bản hướng dẫn: Năm 2016 - 2017;
+ Áp dụng thí điểm và triển khai: Năm 2017 - 2019;
+ Ban hành hướng dẫn áp dụng toàn quốc: 2020.
i) Hoạt động 9:
Xây dựng bộ công cụ thu thập số liệu và thí điểm thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
- Cơ quan chủ trì:
+ Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực hiện xây dựng bộ công cụ thu thập số liệu;
+ UBND cấp tỉnh được lựa chọn triển khai thí điểm tại địa phương.
- Cơ quan phối hợp:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan.
- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.
+ Xây dựng bộ công cụ: 2016 - 2017;
+ Thí điểm thu thập số liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu: 2018 - 2020.
3. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
- Cơ quan chủ trì:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện ở Trung ương; UBND cấp tỉnh thực hiện ở địa phương.
- Cơ quan phối hợp:
Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan.
- Thời gian thực hiện: hàng năm.
4. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tổng kết báo cáo triển khai thực hiện Đề án
- Cơ quan chủ trì:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai tại Trung ương; UBND cấp tỉnh triển khai tại địa phương.
- Cơ quan phối hợp:
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị, tổ chức có liên quan; Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; UBND cấp tỉnh.
- Thời gian thực hiện:
Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình (thực hiện hàng năm và gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/12 hàng năm); tổ chức tổng kết 05 năm (vào năm 2020).
1. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Chủ trì giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện triển khai thực hiện Đề án; đồng thời phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, UBND cấp tỉnh trong tổ chức, triển khai các hoạt động của Đề án theo phân công tại Kế hoạch này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án;
Vụ Bình đẳng giới là đầu mối chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này.
2. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội có liên quan
Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của mình, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này. Hàng năm, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Đề án gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước ngày 20/12) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3. Trách nhiệm của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
- Lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện các hoạt động của Đề án theo phân công tại Kế hoạch này tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương trong hoạt động kiểm tra hàng năm của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam;
- Đề cao trách nhiệm của các thành viên Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trong triển khai các hoạt động tại cơ quan, đơn vị mình theo phân công tại Kế hoạch này đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành liên quan tại địa phương tổ chức thực hiện Đề án và Kế hoạch này và có trách nhiệm:
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại địa phương và bố trí ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện các hoạt động;
- Hàng năm báo cáo tình hình thực hiện Đề án (trước ngày 20/12) và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
- Theo dõi, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án tại địa phương./.

thuộc tính Quyết định 1534/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1534/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030"
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1534/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành:08/11/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi