Quyết định 1241/QĐ-TTg 2019 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ cho Thanh Hóa

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

---------------

Số: 1241/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa
để cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do mưa, bão gây ra

------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 3983/LĐTBXH-BTXH ngày 12 tháng 9 năm 2019, Bộ Tài chính tại văn bản số 10285/BTC-NSNN ngày 03 tháng 9 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 385,965 tấn gạo (ba trăm tám mươi lăm nghìn chín trăm sáu mươi lăm kilogam gạo) từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa để cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do mưa, bão gây ra từ ngày 30/7/2019 đến ngày 04/8/2019.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận và sử dụng số gạo đuợc cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tuợng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,

các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;

- Lưu: VT, KTTH(3). 7

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Vương Đình Huệ

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực